Tulosta

Manipulaation vaikuttavuus selkäkivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
14.5.2008
Timo Pohjolainen ja Antti Malmivaara

Näytön aste: A

Manipulaatiolla on akuutissa alaselkäkivussa hieman sekä pitkittyneessä ja kroonisessa selkäkivussa kohtalaisesti vaikuttavuutta, joka ei eroa yleislääkärin tavanomaisella hoidolla, kipulääkkeillä, fysioterapialla, harjoittelulla tai selkäkoululla saatavasta vaikuttavuudesta.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Assendelft WJJ, Morton SC, Yu Emily I, Suttorp MJ, Shekelle PG. Spinal manipulative therapy for low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD000447»1 tutkittiin manipulaatiohoidon vaikutusta alaselkäkipuun. Manipulaatiohoitoa akuutissa ja kroonisessa alaselkäkivussa verrattiin muihin hoitoihin, joita olivat manipulaation jäljittely, yleislääkärin tavanomainen hoito, kipulääkkeet, fysioterapia, harjoittelu, selkäkoulu tai vaikuttamattomaksi tai haitallisiksi todetut hoidot. Katsaukseen löytyi 39 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli 5 486 potilasta. Meta-regressiomenetelmää käytettiin akuutissa ja kroonisessa selkäkivussa sekä lyhyt- ja pitkävaikutteisen tehon arvioimisessa kivun ja toiminnallisen tilan suhteen.

Akuutissa alaselkäkivussa manipulaatiohoito oli ainoastaan jäljiteltyä hoitoa parempi kivun osalta (VAS-janalla 10-mm ero (95 % luottamusväli; 2, 17 mm) ja tehottomaksi ja haitalliseksi todettuja interventioita parempi. Manipulaatio ei ollut tilastollisesti eikä kliinisesti merkitsevästi parempi kuin yleislääkärin hoito, kipulääkkeet, fysioterapia, harjoittelu ja selkäkoulu. Tulokset kroonisessa alaselkäkivussa olivat samanlaiset kuin akuutissa alaselkäkivussa. Kipusäteilyllä alaraajoihin, manipulaatiota suorittavan ammatilla, tutkimuksen laadulla ja sillä, toteutettiinko manipulaatio yksin vai muihin terapioihin yhdistettynä, ei vaikuttanut tuloksiin. Johtopäätöksenä oli, että manipulaatio ei ole muita hoitoja vaikuttavampaa akuutissa eikä kroonisessa alaselkäkivussa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «UK BEAM Trial Team. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004;329:1377 »2, jossa oli 1 334 potilasta, verrattiin harjoittelua, manipulaatiohoitoa ja manipulaation jälkeen toteutettua harjoittelua yleislääkärin ”parhaaseen hoitoon”. Harjoittelu vähensi potilaiden selkäkivusta aiheutuvaa haittaa kolmen kuukauden kohdalla 1.4 (95 % luottamusväli; 0.6, 2.1) yleislääkärin hoitoon verrattuna. Manipulaatio vähensi haittaa (Roland-Morris indeksi) 1.6 (95 % luottamusväli; 0.8, 2.3) kolmen ja 1.0 (95 % luottamusväli; (0.2, 1.8) 12 kuukauden kohdalla. Harjoittelun seuratessa manipulaatiota haittaindeksi väheni 1.9 (95 % luottamusväli; 1.2, 2.6) kolmen ja 1.3 (95 % luottamusväli; 0.5, 2.1) 12 kuukauden kohdalla yleislääkärin hoitoon verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Järjestelmällisessä yleiskatsauksessa arvioitiin manipulaation vaikuttavuutta huomioiden aiheesta julkaistut järjestelmälliset katsaukset sekä niihin sisältyneet satunnaistetut kokeet «Chou R, Huffman L. Nonpharmacologic Therapies for Acute and Chronic Low Back Pain: A Review of the Evidence for an American Pain Society/American College of Physicians Clinical Practice Guideline. Ann»3. Aiheesta löytyi kaikkiaan 69 satunnaistettua koetta. Korkeatasoiseksi todetussa Cochrane katsauksessa manipulaatio oli akuutissa selkäkivussa hieman tai kohtalaisesti vaikuttavampaa kuin lume lyhytaikaisessa kivunlievittymisessä «Assendelft WJJ, Morton SC, Yu Emily I, Suttorp MJ, Shekelle PG. Spinal manipulative therapy for low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD000447»1. Tämä tulos perustui pääosaltaan kuitenkin heikkotasoiseen hoitotutkimukseen. Toimintakyvyn paranemisessa näytti olevan lyhytaikaista vaikuttavuutta, mutta tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Verrattaessa manipulaatiota vaikuttamattomaan tai haitalliseen hoitoon, todettiin manipulaatiolla olevan viitteellisesti vaikuttavuutta, mutta tulokset eivät olleet samanaikaisesti kliinisesti ja tilastollisesti merkitseviä. Manipulaation ja tavanomaisen hoidon, kipulääkityksen, fysioterapian, selkäkoulun tai harjoitusten välillä ei ollut eroa. Kroonisessa selkäkivussa manipulaatio oli vaikuttavampaa kuin lume tai vaikuttamattomaksi todettu hoito. Verrattaessa manipulaatiota ja tavanomaista yleislääkärin hoitoa, kipulääkitystä, fysioterapiaa, selkäkoulua tai harjoittelua, ei todettu eroa. Viisi muuta korkeatasoista järjestelmällistä katsausta raportoi samankaltaisia tuloksia kuin Cochrane katsaus. Katsausten ulkopuolelle jääneistä hoitotutkimuksista toisessa ei todettu eroja kiropraktisen hoidon ja lääkärin antaman tavanomaisen hoidon välillä «Hurwitz EL, Morganstern H, Harber P ym. University of California-Los Angeles. A randomized trial of medical care with and without physical therapy and chiropractic care with and without physical modal»4. Toisessa hoitotutkimuksessa manipulaatiolla oli pitkittyneessä ja kroonisessa selkäkivussa hieman enemmän (noin 5 prosenttiyksikköä kipujanalla) vaikuttavuutta kipuun ja subjektiiviseen toimintakykyyn kuin tavanomaisella hoidolla kolmen kuukauden kuluttua. Manipulaatio ja harjoittelu eivät eronneet vaikuttavuudessa eikä manipulaation lisääminen harjoitteluun parantanut hoitotuloksia «UK BEAM Trial Team. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004;329:1377 »2.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaistutkimuksessa « Hanckok MJ, Maher CG, Latimer J et al. Assessment of diclofenac or spinal manipulative therapy, or both, in addition to recommended first-line treatment for acute low back pain: a randomised controll»5 selvitettiin manipulaation ja diklofenaakin lisävaikuttavuutta akuutissa (alle kuusi viikkoa kestäneessä) alaselkäkivussa kun kaikki potilaat saivat parasetamolia 4 g vuorokaudessa neljänä annoksena ja ohjeet välttää vuodelepoa ja liikkua normaalisti. 240 potilasta satunnaistettiin neljään hoitoryhmään: diklofenaakki 50 mg x2 enintään neljä viikkoa ja lumemanipulaatio (tehottomaksi säädetty ultraääni alaselkään) (n=60); manipulaatio 2–3 kertaa viikossa enintään 12 viikon ajan ja lumelääke (n=60); manipulaatio ja diklofenaakki (n=60); lumemanipulaatio ja lumelääke (n=60). Diklofenaakkia ja manipulaatiota lumelääkkeeseen ja lumemanipulaatioon verrattaessa ei päätulosmuuttujana olleessa toipumista edeltävien päivien määrissä ollut eroa: diklofenaakilla hazard ratio 1.09, 95 % luottamusvälit 0.84–1.42,p=0.516 ja manipulaatiolla hazard ratio 1.01, 95 % luottamusvälit 0.77–1.31, p=0.955. Diklofenaakkiryhmässä potilaat toipuivat keskimäärin 13 päivässä, manipulaatioryhmässä ja lumemanipulaatioryhmissä 15 päivässä ja lumelääkeryhmässä 16 päivässä. Manipulaatiolla ja diklofenaakilla ei ollut myöskään lisävaikuttavuutta 1, 2, 4 tai 12 viikon seurannassa mitattuna toissijaisiksi valituilla tulosmuuttujilla, joita olivat kipu, toimintakyky (Roland-Morris indeksi) tai potilaan yleisarvio paranemisesta. Tutkijoiden johtopäätöksenä oli että akuutissa selkäkivussa hoidoksi riittää parasetamoli ja ohje välttää vuodelepoa sekä liikkua normaalisti eikä manipulaatio tai tulehduskipulääke perushoitoon liitettynä tuo lisää vaikuttavuutta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Assendelft WJJ, Morton SC, Yu Emily I, Suttorp MJ, Shekelle PG. Spinal manipulative therapy for low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD000447
 2. UK BEAM Trial Team. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004;329:1377 
 3. Chou R, Huffman L. Nonpharmacologic Therapies for Acute and Chronic Low Back Pain: A Review of the Evidence for an American Pain Society/American College of Physicians Clinical Practice Guideline. Ann Intern Med 2007;147:492-504
 4. Hurwitz EL, Morganstern H, Harber P ym. University of California-Los Angeles. A randomized trial of medical care with and without physical therapy and chiropractic care with and without physical modalities for patients with low back pain: 6-month follow-up outcomes from the UCLA low back pain study. Spine 2002;27:2193-204
 5. Hanckok MJ, Maher CG, Latimer J et al. Assessment of diclofenac or spinal manipulative therapy, or both, in addition to recommended first-line treatment for acute low back pain: a randomised controlled trial. Lancet 2007;370:1638-43
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko