Tulosta

Intratekaalisesti annosteltu baklofeeni spastisiteetin hoidossa selkäydinvammaisilla

Näytönastekatsaukset
8.11.2012
Eija Ahoniemi

Näytön aste: C

Intratekaalinen baklofeeni-infuusio saattaa olla turvallinen ja vaikuttava spastisuuden hoito selkäydinvammaisilla, joilla on hankala, pitkäaikainen spastisuus.

Satunnaistetussa kaksoissokossa baklofeeni/lumevertailututkimuksessa tutkittiin tietokoneohjatulla pumpulla intratekaalisesti annostellun baklofeenin vaikutusta spastisuuteen «Coffey JR, Cahill D, Steers W ym. Intrathecal baclofen for intractable spasticity of spinal origin: results of a long-term multicenter study. J Neurosurg 1993;78:226-32 »1. Tutkimuksessa oli 93 potilasta, joista selkäydinvammaisia oli 59. Potilaista 88 reagoi 50, 75 tai 100 µg:n baklofeenibolukseen, ja heistä 75 potilaalle asennettiin intratekaalinen pumppu spastisuuden hoitoon. Potilaita seurattiin 5:stä 41:een kuukautta, keskimäärin 19 kuukautta. Spastisuuden arvioinnissa ja seurannassa käytettiin Ashworthin ja spasmiasteikkoa. Asworthin asteikolla spastisuus lievittyi preoperatiivisesta arvosta, mikä oli keskimäärin 3.9 ja laski arvoon 1.7. Spasmiasteikolla preoperatiivinen arvo oli 3.1, ja se laski pumpun asentamisen jälkeen arvoon 1.0. Lihasspasmit vähentyivät myös. Yhdeltä potilaalta jouduttiin pumppu poistamaan infektion vuoksi ja yksi yliannostelu tapahtui pumpussa tapahtuneen ohjelmointivirheen vuoksi. Baklofeeniannosta jouduttiin seurannan kuluessa nostamaan, mutta sillä ei ollut merkitystä lääketoleranssiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksessa oli 66 potilasta, joista 27 oli selkäydinvammaisia, lopuilla oli MS tai muu vaikea spinaalinen spastisuus «Ordia JI, Fischer E, Adamski E ym. Chronic intrathecal delivery of baclofen by a programmable pump for the treatment of severe spasticity. J Neurosurg 1996;85:452-7 »2. Näille potilaille ei ollut hyötyä suun kautta otettavasta baklofeenista tai heillä oli hankalia lääkkeestä johtuvia haittavaikutuksia. Yhdeksän potilasta otettiin satunnaistettuun, kaksoissokkoon, lumekontrolloituun tutkimukseen, ja he saivat joko keittosuolainfuusion tai testiannoksen baklofeenia infuusiona. Kaikille tehtiin seulonta, ja pumpun sai 59 potilasta. Kymmenen potilaan hoidon kustannuksia arvioitiin vuosi ennen ja jälkeen pumpun asennuksen. Spastisuuden arvioinnissa käytettiin Ashworthin ja spasmifrekvenssiasteikkoa, lääketoleranssia, hoitokomplikaatioita ja kustannus-hyötyanalyysiä. Seuranta oli keskimäärin 42 kuukautta.

Kaikilla potilailla todettiin Ashworthin asteikolla spastisuuden vähentymistä niin, että preoperatiivinen arvo 4.3 pieneni arvoon 1.4 intratekaalisen pumpun asentamisen jälkeen (p < 0.0005). Lihasspasmiasteikolla vastaavat arvot olivat 3.6 ennen leikkausta ja pumpun asentamisen jälkeen arvo oli 0.5 (p < 0.0005) mitattuna viimeisellä seurantakerralla. Selviytyminen päivittäisissä toimissa, uni ja ihon kunto paranivat sekä joillakin kipu lievittyi. Sairaalahoitopäivissä todettiin laskua. Kuudelle potilaalle ilmaantui ummetusta. Kolmelta potilaalla jouduttiin vähentämään baklofeeniannosta lihasten hypotonian vuoksi, kolmelle potilaalle kehittyi veltto rakko ja virtsaretentio ja yhdelle tuli pahoinvointia, huimausta ja uneliaisuutta. Katetriin liittyviä ongelmia ilmaantui 19 potilaalle yhteensä 15 kertaa. Yksi pumppu jouduttiin poistamaan infektion ja toinen iho-ongelmien vuoksi. Varsinaisia pumpun toimintahäiriöitä ei esiintynyt.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kuusi potilasta; kaksoissokko, cross-over, lumekontrolloitu tutkimus «Kravitz HM, Corcos DM, Hansen G ym. Intrathecal baclofen. Effects on nocturnal leg muscle spasticity. Am J Phys Med Rehabil 1992;71:48-52 »3 selkäydinvammapotilailla, joilla oli tietokoneohjattu intratekaalisesti annosteltu pumppu. Aineiston pienuuden takia tulokset ovat alustavia.

Intratekaalinen baklofeeni vähensi yöllistä tibialis anteriorin EMG-aktiviteettia erityisesti heräämisen jälkeen. Tällä saattaa olla yhteyttä unen katkonaisuuteen.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Selkäydinvamma 1

Kirjallisuutta

  1. Coffey JR, Cahill D, Steers W ym. Intrathecal baclofen for intractable spasticity of spinal origin: results of a long-term multicenter study. J Neurosurg 1993;78:226-32 «PMID: 8421205»PubMed
  2. Ordia JI, Fischer E, Adamski E ym. Chronic intrathecal delivery of baclofen by a programmable pump for the treatment of severe spasticity. J Neurosurg 1996;85:452-7 «PMID: 8751632»PubMed
  3. Kravitz HM, Corcos DM, Hansen G ym. Intrathecal baclofen. Effects on nocturnal leg muscle spasticity. Am J Phys Med Rehabil 1992;71:48-52 «PMID: 1739446»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Selkäydinvamma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko