Tulosta

Hydroksiklorokiinin lyhyen aikavälin vaikuttavuus kliinisiin oireisiin

Näytönastekatsaukset
13.8.2009
Markku Hakala

Näytön aste: A

Hydroksiklorokiini tehoaa niveltulehduksen oireisiin ja löydöksiin.

Meta-analyysi «Suarez-Almazor ME, Belseck E, Shea B, Homik J, Wells G, Tugwell P. Antimalarials for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD000959»1 (lyhennelmä «»1), mihin huolittiin neljä satunnaistettua ja yksi kontrolloitu tutkimus, joissa hydroksyklorokiinia (400 mg/pv) verrattiin joko lumelääkkeeseen tai vertailuvalmisteeseen. Vaikuttavuutta ja haittoja arvioitiin kuuden kuukauden hoidon jälkeen. Kaikkiaan 290 potilasta hoidettiin hydroksiklorokiinilla ja 281 potilasta lumelääkkeellä. Vaikuttavuuden arvioon käytettiin OMERACT-muuttujia. Niissä kaikissa vakioitu keskimääräinen muutosero (95 % luottamusväli) suosi tilastollisesti merkitsevästi hydroksiklorokiinihoidettuja potilaita (a) arkojen nivelten lukumäärä -0.22 (-0.50 – -0.17) b) turvonneiden nivelten lukumäärä -0.52 (-0.69 – -0.36), c) kipu -0.45 (-0.63 – -0.27) d) lääkärin kokonaisarvio muutoksesta -0.45 (-0.66 – -0.24) e) potilaan kokonaisarvio muutoksesta -0.39 (-0.59 – -0.18). Painotettu keskimääräinen ero laskon arvossa suosi myös hydroksiklorokiiniryhmää (-6 mm; 95 % luottamusväli -8.51 – -4.24). Ainoassa toimintakyvyn muutosta arvioivassa tutkimuksessa (5) hoitoryhmien välille ei saatu tilastollisesti merkitsevää eroa. Lääkehoidon haittoja arvioitiin hoidon ennenaikaisesti keskeyttäneiden potilaiden määrällä (299 hydroksiklorokiinihoidossa olevaa ja 292 lumelääkepotilasta). Hydroksiklorokiinia saaneet potilaat lopettivat harvemmin hoidon (odotusarvo (odds ratio) 0.59, 95 % luottamusväli 0.41–0.86). Tehottomuuden takia hoidosta luopuneilla vastaava odotusarvo hydroksiklorokiinin hyväksi oli 0.55 (0.33–0.91). Haittavaikutuksen takia lääkehoidosta luopui 4.7% hydroksiklorokiini- ja 5.5 % lumetta saaneista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Suarez-Almazor ME, Belseck E, Shea B, Homik J, Wells G, Tugwell P. Antimalarials for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD000959
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko