Tulosta

Laihtuminen parantaa glukoositasapainoa liikapainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Aikuisten lihavuus -työryhmä

Näytön aste: B

Laihtuminen parantaa glukoositasapainoa liikapainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Norris SL, Zhang X, Avenell A ym. Long-term effectiveness of lifestyle and behavioral weight loss interventions in adults with type 2 diabetes: a meta-analysis. Am J Med 2004;117:762-74 »1 koottiin satunnaistetut tutkimukset, joissa arvioitiin elintapamuutosten (ruokavalio, liikunta, käyttäytymismuutokset) ohjauksen merkitystä tyypin 2 diabeetikoilla vähintään 12 kk:n seurannassa. 22 tutkimukseen osallistui 4 659 tutkittavaa, joiden keskimääräinen painoindeksi oli 33.2 kg/m2 (vaihteluväli 23.0–38.1). Vain yhdessä tutkimuksessa oli mukana normaalipainoisia (painoindeksi =< 25 kg/m2). Tutkittavien keski-ikä oli 55 vuotta ja tyypin 2 diabetes oli kestänyt keskimäärin 6.5 vuotta. Tutkimusten seuranta-aika oli 1–5 vuotta.

Laihtumistulos oli parempi hoitoryhmissä kuin vertailuryhmissä, keskimäärin 1.7 kg (95 %:n luottamusväli 0.3–3.2) (n=585). Glukoositasapainon muutoksen meta-analyysissä tutkimusryhmien välille ei saatu tilastollista merkitsevyyttä (ks. Kommentti). ”Tavanomaiseen hoitoon” verrattuna glukoositasapaino korjaantui -0.3 HbA1c-prosenttiyksikköä (95 % luottamusväli -0.8–0.2) intervention hyväksi.

Parhaat tulokset saavutettiin yhdistämällä ruokavalio, liikunta ja käyttäytymismuutosten ohjaus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kaikissa tutkimuksissa myös vertailuryhmä sai intervention, joka vaihteli suuresti (”tavanomainen hoito”, vähäenergiainen ruokavalio, liikunta ja/tai käyttäytymismuutokset). Myös vertailuryhmien tutkittavat siis laihtuivat. Painonmuutokset vaihtelivat +2.1–8.2 kg vertailuryhmissä ja -0.6–8.6 kg interventioryhmissä. Satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, jossa vertailuryhmä ei olisi saanut minkäänlaista interventiota, ei ole julkaistu. Tämä todennäköistesti johtaa intervention tehon aliarviointiin.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Norris SL, Zhang X, Avenell A ym. Long-term effectiveness of lifestyle and behavioral weight loss interventions in adults with type 2 diabetes: a meta-analysis. Am J Med 2004;117:762-74 «PMID: 15541326»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko