Tulosta

Atsatiopriinin teho nivelreumassa

Näytönastekatsaukset
13.8.2009
Markku Hakala

Näytön aste: A

Lyhytkestoisten tutkimusten perusteella atsatriopriini rauhoittaa nivelreuman tulehdusaktiviteettia.

Cochrane-katsauksessa «Suarez-Almazor ME, Spooner C, Belseck E. Azathioprine for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD001461»6 (lyhennelmä «»1) oli mukana kolme sokkoutettua lumekontrolloitua tutkimusta (yhteensä 81 potilasta). Atsatiopriini oli lumetta parempi, kun mittarin käytettiin aristavien nivelten määrää (WMD -0.98, 95 % CI -1.45– -0.50). Hoidon lopettaminen haittavaikutusten takia oli atsatiopriiniryhmässä yleisempää (OR 4.56, 95 % CI 1.16–17.85).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemoitu katsaus vuodelta 1998 «Gaffney K. Scott DGI. Azathioprine and cyclophosphamide in the treatment of rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1998;37:824-36»1. Atsatiopriinin tehoa käsitteleviä satunnaistettuja, lumekontrolloituja tutkimuksia on tehty 1970-luvulla sekä 1980-luvun alussa, joista liitteenä lyhyet referaatit:

17 kulta- ja/tai klorokiinihoidolle reagoimatonta, aktiivista nivelreumaa sairastavaa potilasta osallistui lumekontrolloituun, satunnaistettuun kliiniseen tutkimukseen, jossa toteutettiin hoitojen ristikkäisyys (crossover) 16 viikon jaksoissa «Urowitz MB, Gordon DA, Smythe HA, Pruzanski W, Ogryzio MA. Azathioprine in rheumatoid arthritis. A double-blind cross-over study. Arthritis Rheum 1973;16:411-8»2. Atsatiopriinia annettiin annoksella 2.0–2.5mg/kg/vrk. Atsatiopriinilla saatiin tilastollisesti merkitsevä hoitovaste, kun arviointi-perusteena käytettiin nivelindeksiä (Lansbury; p < 0.01), aktiivisten tai turvonneiden nivelten lukumäärää (p < 0.05 ja p < 0.01), käsien puristusvoimaa (p < 0.01) tai seerumin IgA tai IgG-tason laskua (p < 0.05 ja p < 0.01), kun taas veren laskossa, hemoglobiini- tai seerumin IgM-tasossa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

30 aktiivista seropositiivista nivelreumaa sairastavaa potilasta satunnaistettiin saamaan joko atsatiopriinia annoksella 1.5–2.0 mg/kg/vrk tai lumehoitoa 12 viikon ajan, jonka jälkeen hoidot vaihdettiin ristikkäin (crossover) ja seuranta jatkui toiset 12 viikkoa «Goebel KM, Janzen R, Joseph K, Borngen U. Disparity between clinical and immune responses in a controlled trial of azathioprine in rheumatoid arthritis. Eur J Clin Pharmacol 1976;9:405-10»3. Kortisonihoitoa jatkettiin vakioannoksella vähintään 2 kuukauden ajan ennen ja koko tutkimusjakson ajan. Atsatiopriinilla saavutettiin lumehoitoa merkitsevästi parempi hoitovaste, kun arviointiperusteena käytettiin tulehtuneiden tai turvonneiden nivelten lukumäärää tai tulehduksen vaikeusastetta (p < 0.01 kullekin), käsien puristusvoimaa (p < 0.01) ja seerumin immunoglobuliinitasoja (p:n arvoja ei ilmoitettu), kun taas nivelten isotooppikartoituksessa merkitsevää hoitovastetta ei voitu varmentaa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

42 aktiivista nivelreumaa sairastavaa satunnaistettiin saamaan joko atsatiopriinia annoksilla 2.5 mg/kg/vrk (n = 15), 1.25 mg/kg/vrk (n = 14) tai lumehoitoa (n = 13) 24 viikon ajan «Woodland J, Chaput de Saintonge DM, Evans SJ, Sharman VL, Currey HL. Azathoprine in rheumatoid arthritis: double- blind study of full versus half doses versus placebo. Ann Rheum Dis 1981;40:355-9»4. Atsatiopriinilla saavutettiin annoksilla 2.5 mg/kg/vrk ja 1.25 mg/kg/vrk lumehoitoa merkitsevästi parempi hoitovaste, kun arviointiperusteena käytettiin aamujäykkyyden kestoa (p < 0.05 ja p < 0.05), potilaan kokonaisvaltaista arviota (p < 0.01 ja p < 0.01), käsien puristusvoimaa (p < 0.01 ja NS), kun taas toimintakyvyn, nivelindeksin, veren hemoglobiinitason ja veren laskon perusteella arvioituna ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Tutkijat suosittelevat hoidon aloitusta annoksella 2.5 mg/kg/vrk.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

32 atsatiopriinihoitoa keskimääräisellä annoksella 2.5 mg/kg/vrk saavaa nivelreumapotilasta satunnaistettiin joko jatkamaan atsatiopriinihoitoa (n = 14) tai lumehoitoa (n = 18) ja seurantaa jatkettiin 8 kuukauden ajan «De Silva, Hazleman BL. Long-term azathoprine in rheumatoid arthritis: a double-blind study. Ann Rheum Dis 1981;40:560-3»5. Lumehoitoa saavilla todettiin tilastollisesti merkitsevä nivelreuman aktivoituminen atsatiopriinihoitoa saaviin verrattuna, kun arviointiperusteena käytettiin kipuindeksiä (p < 0.03) tai aamujäykkyyden kestoa (p < 0.05), kun taas käsien puristusvoiman ja nivelindeksin perusteella arvioiden ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Gaffney K. Scott DGI. Azathioprine and cyclophosphamide in the treatment of rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1998;37:824-36
 2. Urowitz MB, Gordon DA, Smythe HA, Pruzanski W, Ogryzio MA. Azathioprine in rheumatoid arthritis. A double-blind cross-over study. Arthritis Rheum 1973;16:411-8
 3. Goebel KM, Janzen R, Joseph K, Borngen U. Disparity between clinical and immune responses in a controlled trial of azathioprine in rheumatoid arthritis. Eur J Clin Pharmacol 1976;9:405-10
 4. Woodland J, Chaput de Saintonge DM, Evans SJ, Sharman VL, Currey HL. Azathoprine in rheumatoid arthritis: double- blind study of full versus half doses versus placebo. Ann Rheum Dis 1981;40:355-9
 5. De Silva, Hazleman BL. Long-term azathoprine in rheumatoid arthritis: a double-blind study. Ann Rheum Dis 1981;40:560-3
 6. Suarez-Almazor ME, Spooner C, Belseck E. Azathioprine for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD001461
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko