Tulosta

ASA:n käyttö kohonneessa verenpaineessa

Näytönastekatsaukset
12.11.2009
Kohonnut verenpaine -suositustyöryhmä

Näytön aste: A

Asetyylisalisyylihapon (75–100 mg/vrk) käyttöä suositellaan, jos potilaalla on diabetes, vaara kuolla sydän- ja verisuonisairauteen on suuri (yli 5 % 10 vuoden aikana) ja hoidon aikainen verenpainetaso on alle 150/90 mmHg eikä ASA-hoidolle ole muita vasta-aiheita.

HOT-tutkimuksessa «Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT)»1 19 196 iältään 50–80-vuotiasta hypertensiivistä henkilöä satunnaistettiin kolmeen diastolisen verenpaineen hoitotavoitteen (≤ 90, ≤ 85 ja ≤ 80 mmHg) ryhmään ja jokaisen ryhmän sisällä verenpaineen lääkehoidon ohella asetyylisalisyylihappo- tai lumehoitoon. Asetyylisalisyylihappo 75 mg päivässä vähensi kardiovaskulaaritapahtumia 15 % ja sydäninfarkteja 36 %. Kuolemaan johtaneet tautitapahtumat eivät vähentyneet.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa Thrombosis Prevention Trial -tutkimuksessa «Thrombosis prevention trial: randomised trial of low-intensity oral anticoagulation with warfarin and low-dose aspirin in the primary prevention of ischaemic heart disease in men at increased risk. Th»2 75 mg asetyylisalisyylihappoa päivässä vähensi kardiovaskulaaritapahtumia 16 % ja sydäninfarkteja 20 %. Aivoverenvuotoja esiintyi merkitsevästi enemmän, jos systolinen verenpaine oli koholla (158 mmHg vs 135 mmHg). Kuolemaan johtaneet tautitapahtumat eivät vähentyneet.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Bartolucci AA, Howard G. Meta-analysis of data from the six primary prevention trials of cardiovascular events using aspirin. Am J Cardiol 2006;98:746-50 »3, johon otettiin mukaan kuusi satunnaistettua tutkimusta (n = 47 293 asetyylisalisyylihappoa käyttäviä, 45 580 lumetta tai kontrollilääkettä käyttäviä). Asetyylisalisyylihappo vähensi lumetta paremmin koronaaritauti- (odds ratio 0.772 (95 % luottamusväli 0.70–0.86, p = 0.001), sydäninfarkti- (odds ratio 0.755 (0.67–0.85, p = 0.001) ja kokonaissydän- ja verisuonitapahtumariskiä (odds ratio 0.852 (0.79–0.92, p = 0.001). Eroa ei havaittu aivohalvaus-, sydän- ja verisuonitautikuolleisuus- ja kokonaiskuolleisuusriskissä. Meta-analyysin perusteella asetyylisalisyylihapon käyttöä suositeltiin silloin, kun sydän- ja verisuonitautiriskin aleneminen ylittää hoidon aiheuttamat haitat (potilaat, joiden sepelvaltimotautiriski on yli 5 % 10 vuoden aikana).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysiin «Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L ym. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant dat»4, jossa tarkasteltiin sydän- ja kardiovaskulaaritapahtumia (sydän- ja aivoinfarkti tai verisuoniperäinen kuolema) ja vuotoja, otettiin mukaan 6 primaaripreventio- (95 000 matalan riskin potilasta, 660 000 potilasvuotta, 3 554 vakavaa sydän- ja verisuonitapahtumaa) ja 16 (17 000 suuren riskin potilasta, 43 000 potilasvuotta, 3 306 vakavaa sydän- ja verisuonitapahtumaa). Tutkimuksissa ASAa verrattiin kontrolliin. Primaaripreventiotutkimuksissa ASA vähensi vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä 12 % (0.51 %/v ASA vs 0.57 %/v kontrolli, p = 0.0001). Ero johtui enimmäkseen ei-fataalin sydäninfarktin riskin vähenemisestä (0.18 %/v vs 0.23 %/v, p < 0.0001). Aivotapahtumien ja verisuoniperäisen kuoleman riskeissä ei ollut merkitsevää eroa. ASA lisäsi vuotojen määrää merkitsevästi (0.10 %/v vs 0.07 %/v, p < 0.0001).

Sekundaariprevntiotutkimuksissa ASA vähensi merkitsevästi vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä (6.7 % vs 8.2 %/v, p < 0,0001). Aivoverenvuodot lisääntyivät, mutta eivät merkitsevästi. Kaikkiaan aivotapahtumariski väheni merkitsevästi (2.08 % vs 2.54 %/v, p = 0.002), samoin koronaaritapahtumariski (4.3 %/v vs 5.3 %/v, p < 0.0001). Miesten ja naisten tuloksissa ei ollut eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Primaaripreventiossa ASAn hyöty on epävarma, koska vuotojen lisääntyminen vie sydän- ja verisuonitapahtumien vähenemisen tuoman hyödyn. Lisätutkimuksia tarvitaan edelleen. Merkittävä kysymys on nimenomaan se, onko ASAsta primaaripreventiossa statiinin päälle laitettuna hyötyä. Diabeetikoilla ASAsta näyttää primaaripreventiossakin olevan hyötyä. Verenpaineella ei primaaripreventiotutkimuksissa ole ollut kovin suurta merkitystä. Jos hyöty todetaan, se on ollut potilailla, joiden systolinen verenpaine oli alle 140 mmHg. Sekundaaripreventiossa ASAn hyöty on osoitettu.

Kirjallisuutta

 1. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 1998;351:1755-62 «PMID: 9635947»PubMed
 2. Thrombosis prevention trial: randomised trial of low-intensity oral anticoagulation with warfarin and low-dose aspirin in the primary prevention of ischaemic heart disease in men at increased risk. The Medical Research Council's General Practice Research Framework. Lancet 1998;351:233-41 «PMID: 9457092»PubMed
 3. Bartolucci AA, Howard G. Meta-analysis of data from the six primary prevention trials of cardiovascular events using aspirin. Am J Cardiol 2006;98:746-50 «PMID: 16950176»PubMed
 4. Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L ym. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet 2009;373:1849-60 «PMID: 19482214»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko