Tulosta

Skitsofreniapotilaiden arkielämän taitojen harjoitteluohjelmat

Näytönastekatsaukset
21.1.2013
Jorma Oksanen

Näytön aste: D

Arkielämän taitojen harjoitteluohjelmien hyödyllisyydestä skitsofreniapotilaiden hoidossa ei ole riittävästi tutkittua tietoa.

Arkielämän taitojen harjoittelulla tarkoitetaan tässä yksilö- tai ryhmämuotoista ohjelmaa, jonka tarkoituksena on parantaa itsenäistä toimintakykyä arkielämässä. Tällaiset ohjelmat saattavat sisältää raha-asioiden hoidon, kodinhoitotaitojen ja itsestä huolehtimisen kaltaisten taitojen harjoittelua. Spesifiset social skills training -ohjelmat on rajattu tämän käsitteen ulkopuolelle.

Eri tietokannoista etsittiin satunnaistettuja tai puolisatunnaistettuja (quasi-randomized) kontrolloituja tutkimuksia «Tungpunkom P, Maayan N, Soares-Weiser K. Life skills programmes for chronic mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD000381 »1, «»1. Tutkimusten laatu arvioitiin Cochrane-kriteerien mukaan. Mukaan otettiin seitsemän satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 483 kroonisesta mielenterveyden häiriöstä kärsivää potilasta. Tutkimuksista vain osassa tutkimuskohteena oli harjoitteluohjelman vaikutus arkielämän taitojen hallinnan paranemiseen; osassa kohteena oli elämänlaatu tai psyykkinen tila. Kaikki tutkimukset olivat metodisesti heikkotasoisia. Kontrolliryhmät saivat tavanomaista hoitoa sairaalassa, päiväsairaalassa tai asumisyksikössä. Tutkimuksissa seurattiin keittiötaitojen, itsestä huolehtimisen taitojen, vaatteiden pesun ja kodinhoidon taitojen kehittymistä.

Näissä tutkimuksissa ei voitu havaita arkielämän taitojen harjoittelu -ryhmien olevan vertailuryhmiä parempia minkään kohteena olevan tuloksen suhteen. Näiden tutkimusten perusteella ei voida päätellä, onko laajasti kliinisessä käytössä olevista arkielämän taitojen harjoitteluohjelmista hyötyä – eikä toisaalta päätellä niiden olevan hyödyttömiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit:

«Tungpunkom P, Maayan N, Soares-Weiser K. Life skills programmes for chronic mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD000381 »1: Arkielämän taitojen harjoitteluohjelmien vaikuttavuus on vaikeasti tutkittavissa muun muassa eettisistä syistä, koska koko hoitojärjestelmä osallistuu eri tavoin arkitoimien tukemiseen. Arkielämän taitojen harjoitteluohjelmien tehokkuuden tutkimiseksi tarvittaisiin laajempi ja hyvin suunniteltu, toteutettu ja raportoitu pragmaattinen satunnaistettu tutkimus.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Tungpunkom P, Maayan N, Soares-Weiser K. Life skills programmes for chronic mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD000381 «PMID: 22258941»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko