Tulosta

Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito

Käyvän hoidon tiivistelmät
18.11.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Recurrent upper gastrointestinal symptoms»2

Keskeinen sisältö

Toistuvat ylävatsaoireet ovat väestötasolla yleisiä. Pääosa niistä johtuu toiminnallisesta dyspepsiasta tai refluksitaudista (GERD). Gastroskopian harkinnassa on huomioitava orgaanisen dyspepsian riskitekijät. Toiminnallisen dyspepsian hoito on oireenmukaista, ja ensisijaisena lääkkeenä käytetään protonipumpun estäjää (PPI). Helikobakteeri-infektion hoito auttaa vain pientä osaa ylävatsaoireisista potilaista, mutta infektion toteamisen jälkeen hoitoa suositellaan mahahaavan ja mahasyövän riskin pienentämiseksi. Refluksitaudin ensisijaisena lääkkeenä käytetään protonipumpun estäjää (PPI) ja toissijaisena lääkkeenä H2-salpaajaa. Ellei lääkehoidolla saavuteta riittävää vastetta, voidaan harkita leikkausta.

Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen

Ylävatsavaivaisen aikuispotilaan tutkiminen kuvataan oheisessa kaaviossa «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50093/Ylavatsaoireisen_tutkimus.html»1. Kaavio ylävatsaoireisen lapsen tutkimisesta (kuva «Ylävatsavaivaisen lapsen tutkiminen»1

) ja muu kuvamateriaali löytyvät hoitosuosituksen sähköisestä versiosta «Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito»1.

Ylävatsaoireisen potilaan hoito

Toiminnallinen dyspepsia

Kun toiminnallisen dyspepsian diagnoosi on tehty, hoidon kulmakivenä on vakuuttaa potilas oireen vaarattomuudesta. Mahdollisella valitulla lääkeaineella ei oireen vaarattomuuden vuoksi tule myöskään olla vakavien haittavaikutusten riskejä. Jos lääkehoito katsotaan tarpeelliseksi, ensisijaisesti suositellaan PPI-lääkehoitoa. PPI-lääkkeet lievittävät toiminnallisen dyspepsian oireita «PPI-valmisteet, H2-salpaajat ja prokineetit näyttävät lievittävän dyspepsiaoireita.»C. PPI-lääkehoidon vaihtoehtona ovat H2-salpaajat «PPI-valmisteet, H2-salpaajat ja prokineetit näyttävät lievittävän dyspepsiaoireita.»C. Vaikka toiminnallisissa oireissa on oletettu olevan hyötyä antidepressanteista, ei dyspepsian osalta ole varmuudella voitu tätä osoittaa. Psykoterapiaa voitaneen harkita «Tutkimusnäyttöä psykoterapioiden vaikuttavuudesta dyspepsian hoidossa on niukasti.»C.

Helikobakteeri

Helikobakteeri-infektion hoito helpottaa osalla potilaista toiminnallisen dyspepsian oireita. Noninvasiivisia 13C-ureahengitystestiä tai ulosteen antigeenimääritystä suositellaan sekä primaaridiagnostiikkaan että hoitotuloksen selvittämiseen «Jos endoskopiaa ei tehdä, suositeltavia non-invasiivisia testejä sekä primaaridiagnostiikassa että hoitotuloksen selvittämisessä ovat 13C-ureahengitystesti ja ulosteen antigeenimääritys.»A. Happopumpun salpaajan, klaritromysiinin ja amoksisilliinin yhdistelmän käyttö viikon ajan on tehokas helikobakteeri-infektion hoito «Kolmoishoito happopumpun salpaaja, klaritromysiini ja amoksisilliini tai metronidatsoli on tehokas helikobakteerin häätöhoito.»A. Penisilliiniallergisille suositellaan amoksisilliinin sijaan metronidatsolia «Kolmoishoito happopumpun salpaaja, klaritromysiini ja amoksisilliini tai metronidatsoli on tehokas helikobakteerin häätöhoito.»A. Happopumpun salpaajan, amoksisilliinin ja levofloksasiinin yhdistelmän käyttö on suositeltava helikobakteeri-infektion hoito «Happopumpun salpaajan, levofloksasiinin ja amoksisilliinin tai klaritromysiinin yhdistelmä on tehokas helikobakteerin häätöhoito.»A, jos ensisijainen hoito epäonnistuu. Penisilliniallergisilla voi amoksisilliinin korvata tetrasykliinillä.

Refluksitauti

Refluksitauti voidaan diagnosoida oireiden perusteella ja hoitaa 4–8 viikon haponestolääkityksellä, jos hoitovaste saavutetaan parissa viikossa. Toistuvaa tai jatkuvaa lääkitystä tarvitseville suositellaan gastroskopiaa. Endoskooppisen esofagiitin aste vaikuttaa lääkkeen valintaan, annokseen ja hoidon kestoon. Esofagiitissa ensisijainen lääke on protonipumpun estäjä (PPI) «PPI-lääkkeet ovat ilmeisesti H2-salpaajia tehokkaampia refluksiesofagiitin hoidossa.»B. Päätöstä refluksitaudin leikkaushoidosta puoltavat pääasiassa vaikeat oireet ja huono lääkehoitovaste.

Lasten hoidon erityispiirteitä

Lasten toiminnallisen dyspepsian lääkehoidosta on vähän tutkimusnäyttöä. Myös lapsilla PPI-lääkkeet ovat ensisijaisia. Pantopratsoli saattaa olla turvallinen ja tehokas GERD:n hoidossa sekä imeväisillä että isommilla lapsilla «Pantopratsoli lienee turvallinen ja tehokas GERD-hoidossa sekä imeväisillä että isommilla lapsilla.»C. Esomepratsoli lienee hyvin siedetty ja turvallinen endoskooppisesti todennetun GERD:n hoidossa lapsilla «Esomepratsoli lienee hyvin siedetty ja turvallinen endoskooppisesti todennetun GERD:n hoidossa lapsilla.»C. Myös H2-salpaajia voidaan käyttää GERD:n hoidossa, joskin PPI:t ovat tehokkaampia. Lapsilla helikobakteeri-infektion lääkehoidossa käytetään PPI:n ja kahden antibiootin yhdistelmää kuten aikuisillakin, suositeltu hoitoaika on 7–14 vuorokautta.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n asettama työryhmä

Krister Höckerstedt (puheenjohtaja)

Merja Ashorn

Markku Heikkinen

Anna-Liisa Karvonen

Jari Koskenpato

Tanja Laukkala

Seppo Niemelä

Martin Rasmussen

Tom Scheinin

Raija Sipilä

Markku Voutilainen

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko