Tulosta

Selkäydinvamma

Käyvän hoidon tiivistelmät
13.12.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Selkäydinvamma»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Spinal cord injury»2

 

Suositus poistetaan julkaisusta vuoden 2018 aikana «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=203201»1

 

Mitä uutta päivityksessä?

  • Suositus on päivityksen yhteydessä kirjoitettu suurimmaksi osaksi uudestaan. Sisältö on aikaisempaa laajempi ja yksityiskohtaisempi.
  • Uuden terveydenhuoltolain ja siihen liittyvän asetuksen mukaan selkäydinvauriopotilaiden akuuttivaiheen hoito, sen jälkeinen välitön kuntoutus ja elinikäinen monialainen hoito ja seuranta keskitetään 1.5.2011 lähtien Helsingin seudun yliopistolliseen keskussairaalaan sekä Tampereen ja Oulun yliopistollisiin sairaaloihin.
  • Selkäydinvammalääketieteeseen perehtynyt lääkäri vastaa yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa akuuttivaiheesta lähtien hoidon ja kuntoutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.
  • Selkäydinvaurion neurologisen tason ja osittaisuuden tai täydellisyyden arvioimiseksi käytetään AIS-lomaketta «http://www.asia-spinalinjury.org/»2 heti akuuttivaiheessa ja sen jälkeisessä seurannassa.
  • Hoito ja kuntoutus toteutetaan kuvantamistutkimusten ja selkäydinvaurion neurologisen tasodiagnostiikan sekä näihin liittyvien erityispiirteiden pohjalta.
  • Lääkehoitojen rinnalla käytetään lääkkeettömiä hoitoja, erilaisia fysioterapeuttisia tekniikoita ja fyysistä harjoittelua kivun ja spastisuuden lievitykseen ja muuttuneiden elintoimintojen hallintaan.
  • Toimintakyvyn palautumista, elämän laatua ja terveydentilannetta sekä hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden vaikutusta seurataan spesifisillä selkäydinvammamittareilla «http://www.toimia.fi»3 ja muilla tilanteeseen soveltuvilla mittareilla.

Epidemiologia

Tapaturmaisten selkäydinvaurioiden ilmaantuvuus Suomessa on vähintään 14 tapausta miljoonaa asukasta kohti vuodessa, Suurin osa selkäydinvaurioista syntyy erilaisissa liikenne-, putoamis- ja kaatumistapaturmissa. Tapaturmaisia selkäydinvaurioita sattuu eniten 16–30-vuotiaille miehille, mutta iäkkäämpien selkäydinvauriot ovat viime vuosina lisääntyneet. Sairauksien aiheuttamien selkäydinvaurioiden määrästä Suomessa ei ole tutkimustietoa. Muualla tehdyissä tutkimuksissa sairauksien aiheuttamien selkäydinvaurioiden määrä on suurempi kuin tapaturmaisten.

Ehkäisy

Tapaturmia on yhteiskunnallisesti ehkäistävä vaikuttamalla liikenteen ja muun ympäristön turvallisuuteen ja suuntaamalla väestölle erilaisia koulutus- ja valistuskampanjoita. Liikennekäyttäytyminen ja yleinen suhtautuminen turvallisuuteen ja päihteiden ja lääkkeiden käyttöön ovat erittäin tärkeitä.

Tapaturmapaikan toimenpiteet

Loukkaantuneen käsittely, tutkiminen, siirto ja kuljetus on jo tapahtumapaikalla toteutettava turvallisesti, jotta voidaan välttää selkäydinvaurion pahenemista ja jälkioireita. Iäkkäiden pienienergiaisissa kaularangan vammoissa ja päihtyneille tapahtuneissa kaatumisissa on syytä muistaa selkäydinvaurion mahdollisuus.

Diagnostiikka

Tapaturmaisen selkäydinvaurion toteamisessa tietokonetomografia on ensisijainen kuvantamistutkimus. Tarvittaessa sitä voidaan myös täydentää magneettitutkimuksella. Kliininen neurologinen tasodiagnoosi ja vaikeusaste määritetään jo tapaturma-asemalla AIS-luokituksella ja määritys toistetaan akuuttihoidon ja välittömän kuntoutuksen sekä seurannan aikana.

Leikkaushoito

Mahdollisimman pikainen dekompressio- ja stabilisaatioleikkaus näyttää olevan hyödyllinen hermorakenteiden toipumisen kannalta. Toisaalta hermokudoksen toipumista tapahtuu myös konservatiivisesti hoidetuilla.

Moniammatillinen hoito

Jo teho- ja osastohoidosta lähtien potilaan hoidosta vastaa moniammatillinen työryhmä. Akuuttihoidossa estetään neurologisen vaurion eteneminen ja jälkioireiden (keuhko- ja virtsatieinfektiot, verisuonitukokset, paralyyttinen ileus, stressiulkus) ilmaantuminen selkäydinvaurion tason ja vaikeusasteen mukaan. Hoito on ensisijassa vitaalitoimintojen ylläpitoa ja korkeissa selkäydinvaurioissa neurogeenisen sokin hoitoa. Hoidossa huolehditaan vatsan, suolen ja rakon toiminnan ylläpitämisestä ja riittävästä ravinnon ja nesteen saamisesta.

Painehaavoja ehkäistään patjaratkaisuilla ja nivelten liikerajoituksia käsien ja jalkojen asentohoidolla sekä passiivisella ja aktiivisella liikehoidolla. Teho- ja osastohoidon aikana huolehditaan riittävästä kivun hoidosta, psyykkisen tilanteen kartoituksesta ja mahdollisesta mielialalääkityksen aloituksesta sekä spinaalisokin jälkeen usein tarvittavasta spastisuuslääkityksestä. Leikkauksen jälkeinen mobilisaatio aloitetaan 1–2 viikon kuluttua leikkauksesta, elleivät liitännäisvammat estä vuoteesta nousua. Tapaturmaisissa selkäydinvaurioissa suuriannoksinen metyyliprednisolonihoito ei parantane toiminnallista tilaa «Korkea-annoksisella metyyliprednisolonilla ei liene kliinisesti merkittävää vaikuttavuutta akuutissa tapaturmaisessa selkäydinvauriossa. Hoitoon liittynee lisääntynyt haittavaikutusten riski.»C.

Akuuttihoidon jälkeinen välitön hoito ja kuntoutus

Selkäydinvaurion taso ja vaurion osittaisuus tai täydellisyys, potilaan ikä, muut mahdolliset vammat ja sairaudet sekä potilaan psyykkinen tila vaikuttavat laaja-alaisen ja moniammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kirurgin ohjeistamat vaurioalueen seurantakuvaukset ja rakon toimintaa arvioiva urodynaaminen tutkimus toteutetaan hoitojakson aikana, yleensä 3 kuukauden kuluttua vammasta. Leikannut lääkäri määrittää useimmiten rangan vapaan mobilisaation ajankohdan. Alfasympatolyytit «Alfasympatolyyttinen lääkitys helpottaa rakon tyhjenemistä.»A ja antikolinergit «Antikolinergi ilmeisesti vähentää virtsaamisoireita ja parantaa urodynaamisia parametrejä selkäydinvammaisilla rakon yliaktiviteetistä kärsivillä potilailla.»B parantavat rakon toimintaa. Pregabaliini näyttää lievittävän neuropaattista kipua «Pregabaliini ilmeisesti lievittää selkäydinvammapotilaan neuropaattista kipua.»B. Bisfosfonaattien käyttö akuutissa vaiheessa mahdollisesti hidastaa luukatoa ja pitää yllä luun tiheyttä «Alendronaatti saattaa vähentää luun tiheyden menetystä kroonisen vaiheen selkäydinvammaisilla.»C. Sähköstimulaatio aktiivisen lihasharjoittelun ohella lisännee lihasten voimaa ja toimintakykyä «Sähköstimulaatio saattaa tehostaa vastusharjoittelua lihasvoiman vahvistamiseksi selkäydinvammaisilla.»C.

Kuntoutuksen etenemistä, toiminta- ja liikuntakykyä sekä neurologista toipumista seurataan selkäydinvauriospesifisillä mittareilla. Neurologisen tilan ja siihen liittyvien elinten toimintojen sekä toimintakyvyn säännöllinen seuranta jatkuu koko eliniän. Selkäydinvauriotietoutta annetaan kuntoutujalle ja hänen omaisilleen. Terapeuttien lisäksi myös vertaistukihenkilö ohjaa ja opastaa käytännön harjoittelua. Kuntoutuspaikan, lähettäjän, kuntoutuksen maksajan ja kuntoutujan kotikunnan välinen yhteistyö on tärkeä jatkotoimenpiteiden kannalta. Yhteistyötä tarvitaan avokuntoutuksen, asunto- ja autoasioiden sekä ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä

Eija Ahoniemi

Sarianna Savolainen

Antti Malmivaara

Timo Pohjolainen

Gerhard Baer

Antti Dahlberg

Pekka Hellström

Jyrki Kankare

Antti Ronkainen

Aarne Ylinen

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Selkäydinvamma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko