Tulosta

Keliakia

Käyvän hoidon tiivistelmät
1.12.2010
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Keliakia»1 ja lyhyt tiivistelmä abstrakti «Coeliac disease»2

Mitä uutta päivityksessä?

  • Hoitamatonta keliakiaa esiintyy runsaasti iäkkäilläkin.
  • Keliakia voi esiintyä ilman villuskatoa. Transglutaminaasispesifiset IgA-kertymät suolen limakalvolla ovat herkin menetelmä tällaisen alkavan keliakian toteamiseksi.
  • Hoitoon reagoimattomassa refraktaarikeliakiassa erotetaan histologisesti tyypit I ja II. Viimeksi mainitussa ennuste on huonompi.
  • EU-asetuksen mukaisesti gluteenittomat tuotteet jaotellaan kahteen ryhmään. "Gluteenittomat" sisältävät gluteenia alle 20 mg/kg ja "erittäin vähän gluteenia sisältävät" alle 100 mg/kg.

Keskeinen sisältö

Keliakiaa esiintyy lähes kahdella prosentilla suomalaisista. Iäkkäillä tautia todetaan enemmän kuin nuorilla. Suomessa diagnosoituja keliaakikkoja on väestöön suhteutettuna eniten maailmassa. Keliakia voi esiintyä ilman suolinukan madaltumistakin, jolloin diagnoosiin päästään limakalvon erikoistutkimuksilla.

Esiintyvyys

Keliakiaa esiintyy jopa lähes 2 %:lla väestöstä. Suomalaisista 0.5 %:lla on diagnosoitu keliakia. Iäkkäiden ryhmässä keliakian esiintyvyys kasvaa, ja diagnosoimatonta keliakiaa on yli 50-vuotiailla runsaasti. Heilläkään ei välttämättä ilmene keliakialle tyypillisiä oireita «Keliakia voi olla mahasuolikanavan suhteen kokonaan tai lähes kokonaan oireeton.»B, ja tauti jää siten helposti diagnosoimatta. Potilaat kuitenkin hyötyvät diagnoosista ja heidän elämänlaatunsa paranee.

Keliakian limakalvomuutokset ja vasta-ainetestit

Keliakia todetaan aiempaa varhaisemmin, ja ohutsuolen villuskato voi olla vain läiskittäinen tai puuttua kokonaan. Tarkat ja herkät vasta-ainetestit eli IgA-luokan endomysium- ja transglutaminaasivasta-aineiden määritykset «Endomysium- ja kudostransglutamiinivasta-aineiden herkkyys ja tarkkuus on osoitettu useissa tutkimuksissa paremmaksi kuin gliadiaanivasta-aineiden, joita ei siksi tule enää käyttää keliakian diagnostiikassa.»A sekä uusimpana deamidoituneen gliadiinivasta-aineen määritys auttavat diagnostiikassa. Positiivinen vasta-ainetestitulos on vahva viite keliakiasta, ja jos ohutsuolen kudosnäyte on vasta-ainepositiivisella normaali, voi potilaalla olla alkuvaiheen keliakia. Jos näytteenotto ohutsuolesta joudutaan toistamaan diagnoosiin pääsemiseksi, on syytä määrittää tuore- tai jääleikkeestä transglutaminaasispesifiset IgA-kertymät. Tämä on toistaiseksi varmin menetelmä alkavan keliakian toteamiseksi. Gliadiinivasta-ainetestiä käytettäessä on varmistettava, että kyseessä on uusin deamidoituneeseen gliadiinipeptidiin perustuva testi.

Erotusdiagnostiikka

Erotusdiagnostiikassa on huomioitava autoimmuunienteropatia. Vasta-ainemääritysten tulokset ovat tällöin negatiiviset ja ohutsuolen transglutaminaasispesifiset IgA-kertymät puuttuvat. Ruokavaliohoitoon reagoimattomassa refraktaarikeliakiassa on tärkeää erottaa tyypit I ja II. Viimeksi mainitussa epiteelin tulehdussolut ovat CD4/8 -negatiiviset ja epiteelin T- lymfosyyttien gammasoluissa on monoklonaalinen solupopulaatio. Tyyppi II kehittyy usein ohutsuolilymfoomaksi. Valitettavasti hoitovaihtoehdot ovat edelleen niukat, eikä lymfooman kehittymistä ole voitu ehkäistä. Tyyppi I on ennusteeltaan parempi ja lymfoomariski siinä selvästi pienempi.

Keliakian hoito

EU-asetuksen mukaisesti gluteenittomat tuotteet jaotellaan kahteen ryhmään. "Gluteenittomat" sisältävät gluteenia alle 20 mg/kg ja "erittäin vähän gluteenia sisältävät" alle 100 mg/kg. Puhtausvaatimus koskee myös kauraa. Keliakian ainoa hoito on edelleen gluteeniton ruokavalio, mutta tutkimuksia on meneillään lääkkeen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että keliaakikko voisi sietää pienehköjä määriä gluteenia.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n asettama työryhmä

Pekka Collin (puheenjohtaja)

Katri Kaukinen

Markku Mäki

Alpo Vuorio

Asiantuntijat:

Kaisa Hervonen

Kaija-Leena Kolho

Sari Mäkinen

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Keliakia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko