KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Virtsankarkailu (naiset)
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2011-12-16   | Tila: päivityksessä  |  Aihepiiri(t): Geriatria, Kuntoutus, Naistentaudit ja synnytykset, Neurologia, Urologia, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä
PDF Tulosta

Virtsankarkailu (naiset)

Käypä hoito
16.12.2011
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sisältö

 • Naisten virtsankarkailun esiintyvyys vaihtelee 5–58 %:n välillä (mediaani 28 %).
 • Virtsankarkailu jaotellaan ponnistus-, pakko- ja sekamuotoiseen karkailuun. Lisäksi virtsaummen yhteydessä voi esiintyä ylivuotokarkailua.
 • Virtsankarkailun perustutkimukset ja konservatiivinen hoito voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa.
 • Anamneesin apuvälineinä käytetään oireiden pisteytys- ja haitta-astelomakkeita.
 • Painonhallinta, lantionpohjan lihaskunnon ylläpito, tupakoinnin lopettaminen, ummetuksen hoito ja erityisesti 65 vuotta täyttäneillä fyysinen aktiivisuus ehkäisevät virtsankarkailua.
 • Lantionpohjan ohjattu lihasharjoittelu on vaikuttava hoito kaikissa virtsankarkailun muodoissa
 • Ponnistus- ja sekamuotoista virtsankarkailua voidaan hoitaa vähän kajoavilla nauhaleikkauksilla (TVT, TVT-O, TOT), ellei konservatiivinen hoito ole auttanut.

Tavoite

 • Tavoitteena on yhtenäistää naisten virtsankarkailun eli virtsainkontinenssin tutkimus- ja hoitokäytäntöjä avoterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Kohderyhmä

 • Suosituksen kohderyhminä ovat avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärit ja muu hoitohenkilökunta, vanhusten hoitolaitosten henkilöstö ja terveydenhuollon päätöksentekijät.

Määritelmä ja aiheen rajaus

Taulukko 1. Naisen virtsankarkailun tyypit ja syntymekanismit «Hilton P, Dolan LM. Pathophysiology of urinary incontinence and pelvic organ prolapse. BJOG 2004;111 Suppl 1:5-9 »3, «Mostwin J, Bourcier A, Haab F ym. Pathophysiology of urinary incontinence, fecal incontinence and pelvic organ prolapse. Kirjassa: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A (toim.). Incontinence. Health »4.
Virtsankarkailun tyyppi Syntymekanismi Mahdollisia aiheuttajia
Ponnistusvirtsankarkailu
eli virtsan karkaaminen fyysisen rasituksen tai ponnistuksen (esim. yskäisy tai aivastus) yhteydessä
Virtsaputkea ympäröivien tukirakenteiden tai virtsaputken sulkijamekanismin heikkous Lantionpohjan lihasten hermotushäiriö tai vamma: synnynnäinen tai ikääntymisen, synnytyksen, leikkauksen tai tapaturman aiheuttama
Sidekudosten heikkous: rotu, ikääntyminen, raskaudet tai hormonaaliset syyt
Elintavat: lihavuus, tupakointi
Pakkovirtsankarkailu
eli virtsan karkaaminen äkillisen virtsaamispakon yhteydessä samanaikaisesti virtsaamispakko-oireen kanssa tai heti sen jälkeen
Rakkolihaksen supistelu:
– neurogeeninen
Keskushermoston sairaus tai vamma, neuropatia, diabetes, psykosomaattiset tekijät
– ei-neurogeeninen Infektio (akuutti virtsatieinfektio tai toistuvat virtsatieinfektiot), kasvain, rakon seinämän sairaus, rakkokivi, atrofia, rakon nopea täyttyminen, elintavat
– idiopaattinen
Sekatyyppinen virtsankarkailu
eli yhtäaikainen ponnistus- ja pakkovirtsankarkailu
Ponnistus- ja pakkoinkontinenssin mekanismit yhdessä Mainittujen aiheuttajien yhdistelmät
Ylivuotovirtsankarkailu
eli virtsan karkaaminen, johon liittyy virtsarakon akuutti tai krooninen tyhjenemishäiriö eli virtsaretentio
Heikentynyt virtsaamisheijaste Hermoston sairaus tai vamma, leikkauksen jälkitila, lääkehoito
Mekaaninen este Kasvain, laskeuma, leikkauskomplikaatio (esim. tiukka nauhaleikkaus)
Fistelit ja anomaliat Synnynnäinen, toimenpiteestä johtuva tai anoksinen vaurio Leikkaus, sädehoito tai synnytykseen liittyvä vamma

Esiintyvyys ja ilmaantuvuus

Esiintyvyys neurologisten sairauksien yhteydessä

Taulukko 2. Virtsankarkailun esiintyvyys eräiden neurologisten sairauksien yhteydessä.
Neurologinen sairaus Virtsankarkailua (%) Kirjallisuusviitteet
Akuutti tulehduksellinen demyelinoiva polyneuropatia (AIDP), Guillain–Barrén oireyhtymä (akuutti vaihe) Harvoin «Sakakibara R, Hattori T, Kuwabara S ym. Micturitional disturbance in patients with Guillain-Barré syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;63:649-53 »35, «Zochodne DW. Autonomic involvement in Guillain-Barré syndrome: a review. Muscle Nerve 1994;17:1145-55 »36
Aivohalvaus
– akuutti vaihe 40–60 « Thomas LH, Cross S, Barrett J ym. Treatment of urinary incontinence after stroke in adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004462 »25
– kotiutuminen sairaalasta 25 « Thomas LH, Cross S, Barrett J ym. Treatment of urinary incontinence after stroke in adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004462 »25
– 12 kk sairastumisesta 15 « Thomas LH, Cross S, Barrett J ym. Treatment of urinary incontinence after stroke in adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004462 »25
Dementia
– kotona asuvat Miehet 35
Naiset 37
«Ouslander JG, Zarit SH, Orr NK ym. Incontinence among elderly community-dwelling dementia patients. Characteristics, management, and impact on caregivers. J Am Geriatr Soc 1990;38:440-5 »26
– pitkäaikaishoidossa olevat 78 «Hägglund D. A systematic literature review of incontinence care for persons with dementia: the research evidence. J Clin Nurs 2010;19:303-12 »27
Lannerangan välilevytyrä Harvoin «Fraser S, Roberts L, Murphy E. Cauda equina syndrome: a literature review of its definition and clinical presentation. Arch Phys Med Rehabil 2009;90:1964-8 »33, «Fernández O. Mechanisms and current treatments of urogenital dysfunction in multiple sclerosis. J Neurol 2002;249:1-8 »34
Multippeliskleroosi 19–72 «de Sèze M, Ruffion A, Denys P ym. The neurogenic bladder in multiple sclerosis: review of the literature and proposal of management guidelines. Mult Scler 2007;13:915-28 »28
Parkinsonin tauti Miehet 26
Naiset 28
«Sakakibara R, Uchiyama T, Yamanishi T ym. Genitourinary dysfunction in Parkinson's disease. Mov Disord 2010;25:2-12 »29

Riskitekijät

Taulukko 3. Virtsainkontinenssin riski- ja taustatekijöitä naisilla 1).
Tekijä Riskisuhde (95 %:n luottamusväli) Kirjallisuusviite
Ikä 1.3 viittä ikävuotta kohti (1.2–1.5) «Brown JS, Seeley DG, Fong J ym. Urinary incontinence in older women: who is at risk? Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Obstet Gynecol 1996;87:715-21 »37, «Zhu L, Lang J, Liu C ym. The epidemiological study of women with urinary incontinence and risk factors for stress urinary incontinence in China. Menopause 2009;16:831-6 »38
Ylipaino
– BMI vähintään 30 kg/m2 3.7 (2.0–6.7) «Uustal Fornell E, Wingren G, Kjølhede P. Factors associated with pelvic floor dysfunction with emphasis on urinary and fecal incontinence and genital prolapse: an epidemiological study. Acta Obstet Gy»39
– BMI vähintään 40 kg/m2 5.0 (3.4–7.3) «Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK ym. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. BJOG 2003;110:247-54 »40
Raskaus ja synnyttäneisyys2) Ikävakioimaton 20–34-vuotiaat           «Rortveit G, Hannestad YS, Daltveit AK ym. Age- and type-dependent effects of parity on urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Obstet Gynecol 2001;98:1004-10 »41, «Wesnes SL, Rortveit G, Bø K ym. Urinary incontinence during pregnancy. Obstet Gynecol 2007;109:922-8 »42
– 1 synnytys 1.6 (1.5–1.8) 2.2 (1.8–2.6)
– 2 synnytystä 1.8 (1.6–1.9) 2.4 (2.0–2.8)
– 3 synnytystä 2.0 (1.8–2.2) 2.4 (2.0–3.0)
– 4 synnytystä tai enemmän 2.3 (2.1–2.5) 3.3 (2.4.–4.4)
– keisarileikkaus verrattuna synnyttämättömiin 1.5 (1.2–1.9) «Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS ym. Urinary incontinence after vaginal delivery or cesarean section. N Engl J Med 2003;348:900-7 »43
– alatiesynnytys verrattuna keisarileikkaukseen 1.7 (1.3–2.1)
Muut synnytykseen liittyvät tekijät
– syntymäpaino yli 4 000 g 1.3 (1.2–1.5) «Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS ym. Vaginal delivery parameters and urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1268-74 »44
– perätilasynnytys 1.4 (1.1–1.7) «Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS ym. Vaginal delivery parameters and urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1268-74 »44
– pihti- vs spontaani synnytys 3.5 (1.1–11.4) «Arya LA, Jackson ND, Myers DL ym. Risk of new-onset urinary incontinence after forceps and vacuum delivery in primiparous women. Am J Obstet Gynecol 2001;185:1318-23; discussion 1323-4 »45
– pihti- vs imukuppisynnytys 3.5 (0.7–16.1) «Arya LA, Jackson ND, Myers DL ym. Risk of new-onset urinary incontinence after forceps and vacuum delivery in primiparous women. Am J Obstet Gynecol 2001;185:1318-23; discussion 1323-4 »45
– hartiadystokia 2.9 (1.1–7.7) «Hatem M, Pasquier JC, Fraser W ym. Factors associated with postpartum urinary/anal incontinence in primiparous women in Quebec. J Obstet Gynaecol Can 2007;29:232-9 »46
– pitkittynyt ponnistusvaihe 1.7 (1.1–2.5) «Hatem M, Pasquier JC, Fraser W ym. Factors associated with postpartum urinary/anal incontinence in primiparous women in Quebec. J Obstet Gynaecol Can 2007;29:232-9 »46
– 3.–4. asteen repeämä 4.0 (2.3–6.9) «Hatem M, Pasquier JC, Fraser W ym. Factors associated with postpartum urinary/anal incontinence in primiparous women in Quebec. J Obstet Gynaecol Can 2007;29:232-9 »46
Välilihan leikkaus vs ei leikkausta
– pakkovirtsankarkailu 1.9 (1.2–2.9) «Baydock SA, Flood C, Schulz JA ym. Prevalence and risk factors for urinary and fecal incontinence four months after vaginal delivery. J Obstet Gynaecol Can 2009;31:36-41 »47
– välilihan leikkaus rutiinisti vs harkitusti 0.9 (0.8–1.2) «Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD000081 »48
Kohdunpoisto «Brown JS, Sawaya G, Thom DH ym. Hysterectomy and urinary incontinence: a systematic review. Lancet 2000;356:535-9 »49
– ikävakioimaton 1.4 (1.2–1.7)
– yli 60-vuotiaat 1.6 (1.4–1.8)
– pakkovirtsankarkailu 1.9 (1.4–2.6) «Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary incontinence in women: scientific review. JAMA 2004;291:986-95 »50
– riski joutua karkailun vuoksi leikkaushoitoon 2.4 (2.3–2.5) «Altman D, Granath F, Cnattingius S ym. Hysterectomy and risk of stress-urinary-incontinence surgery: nationwide cohort study. Lancet 2007;370:1494-9 »51
Perussairaudet, vähintään kaksi 4.4 (2.5–7.7) «Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary incontinence in women: scientific review. JAMA 2004;291:986-95 »50
Diabetes «Ebbesen MH, Hannestad YS, Midthjell K ym. Diabetes and urinary incontinence - prevalence data from Norway. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:1256-62 »52
– pakkokarkailu 1.5 (1.0–2.2)
– sekamuotoinen karkailu 1.3 (1.1–1.7)
– vaikea-asteinen karkailu 1.5 (1.2–2.0)
Rotu ja perimä
musta vs valkoinen rotu
– ponnistuskarkailu 0.4 (0.2–0.6) «Thom DH, van den Eeden SK, Ragins AI ym. Differences in prevalence of urinary incontinence by race/ethnicity. J Urol 2006;175:259-64 »53
– vaikea-asteinen karkailu 0.5 (0.4–0.6) «Danforth KN, Townsend MK, Lifford K ym. Risk factors for urinary incontinence among middle-aged women. Am J Obstet Gynecol 2006;194:339-45 »54
aasialainen vs valkoinen rotu
– ponnistuskarkailu 0.5 (0.3–0.9) «Thom DH, van den Eeden SK, Ragins AI ym. Differences in prevalence of urinary incontinence by race/ethnicity. J Urol 2006;175:259-64 »53
– vaikea-asteinen karkailu 0.6 (0.5–0.7) «Danforth KN, Townsend MK, Lifford K ym. Risk factors for urinary incontinence among middle-aged women. Am J Obstet Gynecol 2006;194:339-45 »54
Äidin virtsankarkailu ponnistusvirtsankarkailu 1.5 (1.3–1.8) «Hannestad YS, Lie RT, Rortveit G ym. Familial risk of urinary incontinence in women: population based cross sectional study. BMJ 2004;329:889-91 »55
sekamuotoinen virtsankarkailu 1.6 (1.2–2.0)
pakkovirtsankarkailu 1.8 (0.8–3.9)
Nuoremmilla sisarilla virtsankarkailu ponnistusvirtsankarkailu 1.8 (1.3–2.3) «Hannestad YS, Lie RT, Rortveit G ym. Familial risk of urinary incontinence in women: population based cross sectional study. BMJ 2004;329:889-91 »55
sekamuotoinen virtsankarkailu 1.7 (1.1–2.8)
Virtsarakon laskeuma 2.5 (1.5–4.2) «Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary incontinence in women: scientific review. JAMA 2004;291:986-95 »50
Kohdunlaskeuma 4.1 (2.2–7.9) «Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary incontinence in women: scientific review. JAMA 2004;291:986-95 »50
Lantionpohjan lihasten heikkous 3.4 (0.51–23) «Samuelsson E, Victor A, Svärdsudd K. Determinants of urinary incontinence in a population of young and middle-aged women. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79:208-15 »56
Toistuvat virtsatietulehdukset «Brown JS, Grady D, Ouslander JG ym. Prevalence of urinary incontinence and associated risk factors in postmenopausal women. Heart & Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Research Group. Obstet G»57
– sekamuotoinen virtsankarkailu 2.4 (1.5–3.9)
– pakkovirtsankarkailu 2.0 (1.1–3.6)
– ponnistus-
virtsankarkailu
1.5 (0.8–3.0)
Suolen toiminnan häiriöt
– ummetus tai ripuli 2.0 (1.3–3.0) «van Beurden M, van Der Vange N, ten Kate FJ ym. Restricted surgical management of vulvar intraepithelial neoplasia 3: Focus on exclusion of invasion and on relief of symptoms. Int J Gynecol Cancer 199»58
– ulosteen karkailu 5.8 (1.8–18.2) «Slieker-ten Hove MC, Pool-Goudzwaard AL, Eijkemans MJ ym. Prevalence of double incontinence, risks and influence on quality of life in a general female population. Neurourol Urodyn 2010;29:545-50 »59
Teen juonti yli 3 kuppia päivässä
– ponnistus-
virtsankarkailu
1.3 (1.1–1.5) «Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK ym. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. BJOG 2003;110:247-54 »40
– sekamuotoinen virtsankarkailu 1.5 (1.3–1.8)
Kahvin juonti yli 3 kuppia päivässä
– ponnistus-
virtsankarkailu
1.2 (1.1–1.5) «Tomlinson BU, Dougherty MC, Pendergast JF ym. Dietary caffeine, fluid intake and urinary incontinence in older rural women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1999;10:22-8 »60
– sekamuotoinen virtsankarkailu 0.7 (0.5–0.9)
Tupakointi yli 20 savuketta päivässä 1.3 (1.1–1.6) «Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK ym. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. BJOG 2003;110:247-54 »40
yli 10 savuketta päivässä pakkovirtsankarkailu 1.7 (0.3-8.5)
ponnistuskarkailu 1.3 (0.6-2.8)
«Tähtinen RM, Auvinen A, Cartwright R ym. Smoking and bladder symptoms in women. Obstet Gynecol 2011;118:643-8 »61
Heikentynyt toimintakyky
– päivittäistoiminnot (ADL) 2.3 (1.2–4.3) «Maggi S, Minicuci N, Langlois J ym. Prevalence rate of urinary incontinence in community-dwelling elderly individuals: the Veneto study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M14-8 »62
– pakko- tai sekamuotoinen virtsankarkailu 3.6 (1.7–7.3) «Nuotio M, Jylhä M, Luukkaala T ym. Urinary incontinence in a Finnish population aged 70 and over. Prevalence of types, associated factors and self-reported treatments. Scand J Prim Health Care 2003;21»16
– ponnistus-
virtsankarkailu
0.8 (0.3–2.0)
Heikentynyt liikuntakyky
– poikkileikkausaineisto 2.1 (1.2–3.9) «Maggi S, Minicuci N, Langlois J ym. Prevalence rate of urinary incontinence in community-dwelling elderly individuals: the Veneto study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M14-8 »62
– pitkittäisaineisto; lievä virtsankarkailu 1.6 (1.1–2.2) «Jenkins KR, Fultz NH. Functional impairment as a risk factor for urinary incontinence among older Americans. Neurourol Urodyn 2005;24:51-5 »63
– pitkittäisaineisto; vaikea virtsankarkailu 2.0 (1.1–3.5)
1) Suurin osa riski- ja taustatekijöitä koskevista tiedoista on saatu poikkileikkaustutkimuksista. Toistaiseksi on tehty hyvin vähän kontrolloituja tutkimuksia, jotka osoittaisivat, että riskitekijään kohdistuva interventio vähentäisi virtsankarkailun ilmaantuvuutta tai vaikeusastetta.
2) Synnytystä ja keisarileikkausta on verrattu synnyttämättömyyteen.
3) Vaikeusaste vaihtelee artikkeleittain.

Elintavat

Muut riskitekijät

Taulukko 4. Virtsankarkailua mahdollisesti aiheuttavia tai pahentavia lääkeaineita, jotka on syytä huomioida erityisesti iäkkäillä. Lääkeaineryhmät on lueteltu aakkosjärjestyksessä.
Lääkeaine Vaikutustapa
ACE-estäjät Yskä, ponnistusvirtsankarkailu
Alfa-adrenergiset antagonistit
(esim. pratsosiini)
Vähentävät sileän lihaksen tonusta virtsaputkessa, ponnistusvirtsankarkailu
Antihistamiinit Sekavuus
Antikolinergit Tyhjenemisvaikeudet, virtsaumpi, ummetus, ylivuotovirtsankarkailu
Kognitiiviset häiriöt, WC:ssä käyntitaitojen heikentyminen
Asetyylikolinesteraasin estäjät
(Alzheimerin taudissa käytettävät)
Virtsarakon supistumisherkkyyden lisääntyminen, pakkovirtsankarkailu
Bentsodiatsepiinit Sekavuus, liikuntakyvyn heikentyminen
Diureetit Virtsanerityksen ja virtsamäärien lisääntyminen, pakkovirtsankarkailu
Gabapentiini Turvotukset, yöllinen polyuria
Sekavuus
Kalsiumsalpaajat Tyhjenemisvaikeudet, virtsaumpi, ummetus
Litium Polyuria
Opiaatit Tyhjenemisvaikeudet, virtsaumpi, ummetus, sekavuus, liikuntakyvyn heikentyminen
Psykoosilääkkeet Antikolinergivaikutukset
SSRI-lääkkeet Kolinerginen, rakkosupistuksia lisäävä vaikutus
Tulehduskipulääkkeet Turvotukset, yöllinen polyuria

Diagnostiikka

Perustutkimukset

Perustutkimukset haurailla tai monisairailla

Laboratoriotutkimukset

Täydentävät tutkimukset ja erotusdiagnostiikka

 • Täydentäviä tutkimuksia ovat kystoskopia, urodynaamiset mittaukset ja kuvantamistutkimukset.
 • Täydentäviä tutkimuksia tarvitaan (ks. Hoitokaavio «»1), kun
  • esiintyy epätyypillisiä oireita (esim. virtsarakon tyhjenemisvaikeuksia, ylivuotovirtsankarkailua, rakon ärsytysoireita) tai oireet ovat alkaneet äkillisesti
  • virtsankarkailun tyypin määrittäminen on kliinisesti hankalaa
  • todetaan oireileva kohdun tai emättimen laskeuma
  • vaste hoitoon on huono (lääkehoidon tehottomuus, leikkaushoidon jälkeen uusiutunut virtsankarkailu)
  • epäillään neurologista sairautta
  • epäillään virtsarakon sairautta (esim. interstitiaalinen kystiitti, rakkokivi tai -syöpä), alavatsan kasvainta (esim. munasarjakasvain, kookas myooma) tai fisteliä.
 • Ponnistusvirtsankarkailun leikkaushoitoon voidaan päätyä ilman täydentäviä tutkimuksia «Weber AM, Taylor RJ, Wei JT ym. The cost-effectiveness of preoperative testing (basic office assessment vs. urodynamics) for stress urinary incontinence in women. BJU Int 2002;89:356-63 »96, kun
  • potilas on alle 70-vuotias
  • potilaalle ei ole aikaisemmin tehty virtsankarkailuleikkausta
  • potilaalla ei ole todettu rakon toimintaan vaikuttavia perussairauksia eikä hän käytä rakon toimintaan vaikuttavia lääkkeitä
  • riskipisteet erottelupistelomakkeessa ovat alle 7
  • haitta-aste on yli 50 %
  • yskäisytestin tulos on positiivinen
  • virtsaamislistan mukainen rakon toiminnallinen tilavuus on yli 300 ml eikä todeta viitteitä rakon tyhjenemishäiriöstä.

Kystoskopia

Urodynaamiset mittaukset

Kuvantamistutkimukset

Ehkäisy

Hoito

Elintapamuutokset

Lantionpohjan lihasharjoittelu ja fysioterapia

Lääkehoito

 • Ks. Hoitokaavio «»1.
 • Virtsankarkailun lääkehoito riippuu karkailun tyypistä (taulukko « Virtsankarkailun lääkehoito.»5).
 • Uutena alkaneen virtsankarkailun taustalla voi olla äkillinen virtsatietulehdus.
  • Oireetonta bakteerivirtsaisuutta ei tarvitse hoitaa.

Pakkovirtsankarkailun lääkehoito

Taulukko 5. Virtsankarkailun lääkehoito.
Pakkovirtsankarkailu Valmistemuoto Annostus Kommentteja
Oksibutyniini Lyhytvaikutteinen tabletti 3 mg x 2–3
5 mg x 2–3
Enemmän haittavaikutuksia (lähinnä suun kuivuminen) kuin muilla valmistemuodoilla «Hay-Smith J, Herbison P, Ellis G ym. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD005429 »123
Pitkävaikutteinen tabletti (tyhjään mahaan) 10 mg x 1 Paremmin siedetty kuin lyhytvaikutteinen «Hay-Smith J, Herbison P, Ellis G ym. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD005429 »123
Laastari, vaihto kahdesti viikossa 3.9 mg/vrk Ihon kautta annosteltava oksibutyniini aiheuttaa vähiten suun kuivumista; ihoärsytystä ilmenee 10–16 %:lla käyttäjistä «Dmochowski RR, Davila GW, Zinner NR ym. Efficacy and safety of transdermal oxybutynin in patients with urge and mixed urinary incontinence. J Urol 2002;168:580-6 »136, «Dmochowski RR, Sand PK, Zinner NR ym. Comparative efficacy and safety of transdermal oxybutynin and oral tolterodine versus placebo in previously treated patients with urge and mixed urinary incontine»137
Tolterodiini Lyhytvaikutteinen tabletti
Pitkävaikutteinen tabletti
2 mg x 2
4 mg x 1
Pitkävaikutteisella jonkin verran vähemmän haittavaikutuksia kuin lyhyt- tai pitkävaikutteisella oksibutyniinilla; ei eroa oksibutyniinin transdermaaliseen käyttöön «Hay-Smith J, Herbison P, Ellis G ym. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD005429 »123
Trospiumkloridi Tabletti 20 mg x 2 Vähemmän keskushermostovaikutuksia kuin oksibutyniinilla ja tolterodiinilla «Diefenbach K, Arold G, Wollny A ym. Effects on sleep of anticholinergics used for overactive bladder treatment in healthy volunteers aged > or = 50 years. BJU Int 2005;95:346-9 »138, «Staskin DR, Harnett MD. Effect of trospium chloride on somnolence and sleepiness in patients with overactive bladder. Curr Urol Rep 2004;5:423-6 »139
Pitkävaikutteinen tabletti 60 mg x 1
Solifenasiini Tabletti Aloitusannos 5 mg x 1; suurennetaan tarvittaessa määrään 10 mg x 1
Darifenasiini Tabletti Aloitusannos 7.5 mg x 1; suurennetaan tarvittaessa määrään 15 mg x 1
Fesoterodiini Tabletti Aloitusannos 4 mg x 1; suurennetaan tarvittaessa määrään 8 mg x 1 Sama vaikuttava metaboliitti, 5-hydroksimetyyli tolterodiini (5-HMT), kuin tolterodiinilla.
Fesoterodiini 8 mg tehokkaampi pakkovirtsankarkailussa kuin tolterodiini 4 mg «Nabi G, Cody JD, Ellis G ym. Anticholinergic drugs versus placebo for overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD003781 »140, «Herschorn S, Swift S, Guan Z ym. Comparison of fesoterodine and tolterodine extended release for the treatment of overactive bladder: a head-to-head placebo-controlled trial. BJU Int 2010;105:58-66 »141
Estrogeenipaikallishoitovalmisteet Paikallinen ärsytys, kutina ja kirvely lähinnä hoidon aloitusvaiheessa; ei systeemisiä haittavaikutuksia «Emättimeen annosteltava paikallinen estrogeenihoito lievittää pakkovirtsankarkailun oireita vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla.»B
Estradioli Emätintabletti 10 µg kahdesti viikossa
3 kk:n välein vaihdettava rengas 7.5 µg/vrk
Estroni Voide 0.1 mg/g,
asetin,
emätinpuikko 0.5 mg
Kahtena iltana viikossa
Ponnistusvirtsankarkailu
Duloksetiini Tabletti Aloitusannos 20 mg x 2
(2 viikon ajan), hoitoannos 40 mg x 2
Haittavaikutuksina pahoinvointi varsinkin alussa, verenpaineen nousu ja serotoniinioireyhtymän riski; ei saa käyttää siprofloksasiinin, fluvoksamiinin ja enoksasiinin käytön yhteydessä

Hauraiden, monisairaiden ja muistihäiriöisten lääkehoito

Muut hoidot

Ponnistusvirtsankarkailun lääkehoito

Kirurginen hoito ponnistusvirtsankarkailussa

Retropubiset nauhaleikkaukset (TVT)

Obturator-kuopan kautta tehtävät nauhaleikkaukset (TOT, TVT-O)

Nauhaleikkauksen yhdistäminen laskeumaleikkauksiin

Mininauhat

Muut leikkaukset

Pakkovirtsankarkailun kirurginen hoito

Virtsankarkailun hoitojen taloudellinen arviointi

 • Virtsankarkailusta aiheutuu kustannuksia sekä potilaalle että yhteiskunnalle.
 • Taloudellinen arviointi tulisi tehdä yhteiskunnan näkökulmasta siten, että huomioidaan kaikki virtsankarkailuun liittyvät kustannukset ja resurssien käyttö:
  • lääkärissä käynnit
  • diagnostiset toimenpiteet
  • hoitotoimenpiteet
  • apuvälineet
  • lääkkeet ja muu konservatiivinen (kajoamaton) hoito, kuten fysioterapia
  • tuottavuuskustannukset (työstä poissaolosta aiheutuva tuotannon menetys).
 • Kustannus-utiliteettianalyysi (kustannukset/QALY, quality-adjusted life year) on suositeltavin vaihtoehto taloudellisen arvioinnin menetelmäksi, ja se sopii hyvin myös virtsankarkailun hoitomuotojen kustannusvaikuttavuuden vertailuun, sillä se huomioi hoidon vaikutuksen potilaan terveyteen liittyvään elämänlaatuun.
 • Kustannusvaikuttavuudelle ei ole Suomessa määritelty kynnysarvoa, mutta esimerkiksi Englannissa National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) on määritellyt, että yhteiskunta on valmis maksamaan yhdestä lisä-QALY:stä noin 30 000 puntaa (34 800 €).
 • Muissa maissa tehtyjen virtsankarkailun hoitojen kustannusarvioiden vertailu Suomen tilanteeseen on hankalaa, koska eri maiden terveydenhuoltojärjestelmät, hinnoittelutavat ja resurssien käyttö ovat erilaiset.
 • Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien virtsankarkailu vie paljon henkilöresursseja ja aiheuttaa siten merkittävän osan laitoshoidon kokonaiskustannuksista.
 • Lisätietoa virtsankarkailun taloudellisten arviointien tulkinnasta on sähköisessä tausta-aineistossa «Taloudellinen arviointi ja virtsankarkailu»27.

Apuvälineet

Iäkkäiden hoidon erityispiirteet

Uusiutuneen ponnistusvirtsankarkailun leikkaushoito

Hoidon porrastus ja seuranta

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Virtsankarkailu (naiset) -suosituksen historiatiedot «Virtsankarkailu (naiset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»28

Puheenjohtaja:

Pentti Kiilholma, naistentautien ja synnytysopin dosentti, hallinnollinen osastonylilääkäri (eläkkeellä); Turun yliopisto ja TYKS:n naistenklinikka

Kokoava kirjoittaja:

Seija Ala-Nissilä, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen endoskopian erikoislääkäri; TYKS:n naistenklinikka

Jäsenet:

Olavi Airaksinen, fysiatrian dosentti, ylilääkäri, fysiatrian erikoislääkäri, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys; KYS:n fysiatrian klinikka

Heidi Alenius, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, lääkäri-toimittaja; Lempäälän terveyskeskus ja Kustannus Oy Duodecimin Lääkärin tietokannat

Pauliina Aukee, LT, osastonylilääkäri, synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri; Keski-Suomen keskussairaalan synnytys- ja naistentautienyksikkö ja lantionpohjan tutkimus- ja hoitoyksikkö

Aarre Kivelä, LT, osastonylilääkäri (eläkkeellä); OYS:n naistenklinikka

Tomi Mikkola, dosentti, naistentautien erikoislääkäri; HYKS:n naistenklinikka

Maria Nuotio, LT, ylilääkäri, geriatrian erikoislääkäri; Seinäjoen keskussairaala

Ilkka Perttilä, LL, urologi, osastonlääkäri; HYKS:n urologian klinikka

Juhani Ruutiainen, neurologian dosentti, vastaava ylilääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys; Suomen MS-liitto

Pirjo Räsänen, dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja, uroterapeutti, erikoistutkija; HUS ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finohta

Minna Törnävä, fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), TtK; TAYS:n fysiatrian yksikkö

Antti Valpas, LT, naistentautien erikoislääkäri, ylilääkäri; Etelä-Karjalan keskussairaala

Piia Vuorela, LT, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri, tutkijalääkäri; Biomedicum Helsinki (Käypä hoito -toimittaja)

Sidonnaisuudet

Olavi Airaksinen: Koulutus-, tutkimus- ja konsultaatioyhteistyötä terveydenhuoltoalan yritysten ja yhteisöjen sekä lääkealan yritysten kanssa (mm. MSD, Leiras, Mundipharma, GSK, Novartis, Pfizer, Amgen, Abbott, Lilly, Orion, Meda Oy, Pierre Fabre Laboratories, Parexel, TFS trials, Smedrud, Secret Files, Mega Elektronics, Fysioline, St Jude Medical Finland, Respecta Oy, HLD Oy). Luentoja, asiantuntijalausuntoja, konsultaatiotehtäviä sekä kliinisten tutkimusten suunnittelua, koordinaatiota ja käytännön suorittamista. Osallistunut kansainvälisiin kongresseihin yllä mainittujen yritysten kutsumana.

Seija Ala-Nissilä: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin (Astellas) ja koulutustilaisuuteen (Upviser). Toimii asiantuntijana lääkealan yritykselle (Pfizer).

Heidi Alenius: Ei sidonnaisuuksia.

Pauliina Aukee: Osallistunut lääkealan yrityksen kustantamana ulkomaiseen kongressiin (Orion) ja ulkomaiseen koulutukseen (Astellas). Toiminut asiantuntijana hoitotarvikevalmistajalle (SCA Oy).

Pentti Kiilholma: Toiminut asiantuntijana lääke- ja hoitotarvikealan yrityksille (SCA, Pfizer). Luennoinut lääkealan yritysten koulutuksissa (Pfizer, Astellas, Gynecare, Bard, Upviser). Osallistunut lääkealan yritysten koulutusten suunnitteluun (Pfizer, Astellas, Gynecare, Bard, Upviser). Osallistunut ulkomaisiin koulutustilaisuuksiin lääkealan yritysten rahoittamana (Pfizer, Astellas, Gynecare, Bard, Upviser).

Aarre Kivelä: Ulkomaan kongressimatka (Astellas Pharma).

Tomi Mikkola: Luennoisijana lääkealan yritysten kutsusta ja saanut palkkion (Astellas, Bayer, Johnson&Johnson, Novo Nordisk, Pfizer). Osallistunut kongressiin lääkealan yritysten rahoittamana (Astellas, Bayer, Novo Nordisk). Antanut asiantuntija-apua lääkealan yrityksille (Astellas, Bayer).

Maria Nuotio: Osallistunut lääkealan yrityksen järjestämän koulutustilaisuuden suunnitteluun (Astellas Pharma, Pfizer). Antanut asiantuntija-apua terveydenhuollon ja lääkealan yritykselle (Astellas Pharma, Pfizer).

Ilkka Perttilä: Toistuvia luentoja eri terveydenhuollon ja/tai lääkealan yrityksen koulutuksissa (Allergan Norden, Pfizer Oy). Osallistunut terveydenhuollon ja/tai lääkealan yrityksen koulutusten suunnitteluun (Allergan Norden, Astellas Pharma). Ulkomaan kongressimatka terveydenhuollon ja/tai lääkealan yritysten rahoittamana (Allergan Norden, Astellas Pharma, Pfizer Oy). Toiminut lääkealan yrityksen asiantuntijana (Allergan Norden, Astellas Pharma).

Juhani Ruutiainen: Kutsuttuna luennoitsijana ja asiantuntijana lääkealan yrityksen koulutuksessa (Allergen Norden).

Pirjo Räsänen: Ei sidonnaisuuksia.

Minna Törnävä: Ei sidonnaisuuksia.

Antti Valpas: Kutsuttuna luennoitsijana ja asiantuntijana koulutustilaisuuksien suunnittelussa (Pfizer, Astellas Pharma). Advisory Board (Pfizer, Astellas Pharma).

Piia Vuorela: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Virtsankarkailu (naiset) (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2011 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Abrams P, Cardozo L, Fall M ym. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn 2002;21:167-78 «PMID: 11857671»PubMed
 2. Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM ym. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Int Urogynecol J 2010;21:5-26 «PMID: 19937315»PubMed
 3. Hilton P, Dolan LM. Pathophysiology of urinary incontinence and pelvic organ prolapse. BJOG 2004;111 Suppl 1:5-9 «PMID: 15663149»PubMed
 4. Mostwin J, Bourcier A, Haab F ym. Pathophysiology of urinary incontinence, fecal incontinence and pelvic organ prolapse. Kirjassa: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A (toim.). Incontinence. Health Publication Ltd, 2005:425-43
 5. Hampel C, Wienhold D, Benken N ym. Prevalence and natural history of female incontinence. Eur Urol 1997;32 Suppl 2:3-12 «PMID: 9248806»PubMed
 6. Cheater FM, Castleden CM. Epidemiology and classification of urinary incontinence. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2000;14:183-205 «PMID: 10897319»PubMed
 7. Minassian VA, Drutz HP, Al-Badr A. Urinary incontinence as a worldwide problem. Int J Gynaecol Obstet 2003;82:327-38 «PMID: 14499979»PubMed
 8. Hunskaar S, Arnold EP, Burgio K ym. Epidemiology and natural history of urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2000;11:301-19 «PMID: 11052566»PubMed
 9. Nuotio M, Tammela TL, Luukkaala T ym. Urgency and urge incontinence in an older population: ten-year changes and their association with mortality. Aging Clin Exp Res 2002;14:412-9 «PMID: 12602577»PubMed
 10. Minassian VA, Stewart WF, Wood GC. Urinary incontinence in women: variation in prevalence estimates and risk factors. Obstet Gynecol 2008;111:324-31 «PMID: 18238969»PubMed
 11. Rohr G, Støvring H, Christensen K ym. Characteristics of middle-aged and elderly women with urinary incontinence. Scand J Prim Health Care 2005;23:203-8 «PMID: 16272067»PubMed
 12. Buckley BS, Lapitan MC, Epidemiology Committee of the Fourth International Consultation on Incontinence, Paris, 2008. Prevalence of urinary incontinence in men, women, and children--current evidence: findings of the Fourth International Consultation on Incontinence. Urology 2010;76:265-70 «PMID: 20541241»PubMed
 13. Jahanlu D, Hunskaar S. The Hordaland Women's Cohort: prevalence, incidence, and remission of urinary incontinence in middle-aged women. Int Urogynecol J 2010;21:1223-9 «PMID: 20449565»PubMed
 14. Mäkinen J, Grönroos M, Kiilholma P ym. Virtsainkontinenssin yleisyys suomalaisilla aikuisilla naisilla. Duodecim 1992;108:481-5
 15. Hulkko S, Pohjola R, Ranta T. Naisten virtsankarkailun yleisyys ja hoitomahdollisuudet. Suom Lääkäril 1999;54:2759-64
 16. Nuotio M, Jylhä M, Luukkaala T ym. Urinary incontinence in a Finnish population aged 70 and over. Prevalence of types, associated factors and self-reported treatments. Scand J Prim Health Care 2003;21:182-7 «PMID: 14531512»PubMed
 17. Vehkalahti I, Kivelä SL. Urinary incontinence and its correlates in very old age. Gerontology 1985;31:391-6 «PMID: 4065581»PubMed
 18. Hunskaar S, Burgio K, Diokno A ym. Epidemiology and natural history of urinary incontinence in women. Urology 2003;62:16-23 «PMID: 14550833»PubMed
 19. Shaw C, Gupta RD, Bushnell DM ym. The extent and severity of urinary incontinence amongst women in UK GP waiting rooms. Fam Pract 2006;23:497-506 «PMID: 16840498»PubMed
 20. Shaw C, Das Gupta R, Williams KS ym. A survey of help-seeking and treatment provision in women with stress urinary incontinence. BJU Int 2006;97:752-7 «PMID: 16536767»PubMed
 21. Wennberg AL, Molander U, Fall M ym. Lower urinary tract symptoms: lack of change in prevalence and help-seeking behaviour in two population-based surveys of women in 1991 and 2007. BJU Int 2009;104:954-9 «PMID: 19388983»PubMed
 22. Wennberg AL, Molander U, Fall M ym. A longitudinal population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in women. Eur Urol 2009;55:783-91 «PMID: 19157689»PubMed
 23. Fowler CJ. Integrated control of lower urinary tract--clinical perspective. Br J Pharmacol 2006;147 Suppl 2:S14-24 «PMID: 16465178»PubMed
 24. Manack A, Motsko SP, Haag-Molkenteller C ym. Epidemiology and healthcare utilization of neurogenic bladder patients in a US claims database. Neurourol Urodyn 2011;30:395-401 «PMID: 20882676»PubMed
 25. Thomas LH, Cross S, Barrett J ym. Treatment of urinary incontinence after stroke in adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004462 «PMID: 18254050»PubMed
 26. Ouslander JG, Zarit SH, Orr NK ym. Incontinence among elderly community-dwelling dementia patients. Characteristics, management, and impact on caregivers. J Am Geriatr Soc 1990;38:440-5 «PMID: 2329252»PubMed
 27. Hägglund D. A systematic literature review of incontinence care for persons with dementia: the research evidence. J Clin Nurs 2010;19:303-12 «PMID: 20500269»PubMed
 28. de Sèze M, Ruffion A, Denys P ym. The neurogenic bladder in multiple sclerosis: review of the literature and proposal of management guidelines. Mult Scler 2007;13:915-28 «PMID: 17881401»PubMed
 29. Sakakibara R, Uchiyama T, Yamanishi T ym. Genitourinary dysfunction in Parkinson's disease. Mov Disord 2010;25:2-12 «PMID: 20077468»PubMed
 30. Kuo HK, Lipsitz LA. Cerebral white matter changes and geriatric syndromes: is there a link? J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2004;59:818-26 «PMID: 15345732»PubMed
 31. Sakakibara R, Hattori T, Uchiyama T ym. Urinary function in elderly people with and without leukoaraiosis: relation to cognitive and gait function. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;67:658-60 «PMID: 10519875»PubMed
 32. Poggesi A, Pracucci G, Chabriat H ym. Urinary complaints in nondisabled elderly people with age-related white matter changes: the Leukoaraiosis And DISability (LADIS) Study. J Am Geriatr Soc 2008;56:1638-43 «PMID: 18691285»PubMed
 33. Fraser S, Roberts L, Murphy E. Cauda equina syndrome: a literature review of its definition and clinical presentation. Arch Phys Med Rehabil 2009;90:1964-8 «PMID: 19887225»PubMed
 34. Fernández O. Mechanisms and current treatments of urogenital dysfunction in multiple sclerosis. J Neurol 2002;249:1-8 «PMID: 11954855»PubMed
 35. Sakakibara R, Hattori T, Kuwabara S ym. Micturitional disturbance in patients with Guillain-Barré syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;63:649-53 «PMID: 9408108»PubMed
 36. Zochodne DW. Autonomic involvement in Guillain-Barré syndrome: a review. Muscle Nerve 1994;17:1145-55 «PMID: 7935521»PubMed
 37. Brown JS, Seeley DG, Fong J ym. Urinary incontinence in older women: who is at risk? Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Obstet Gynecol 1996;87:715-21 «PMID: 8677073»PubMed
 38. Zhu L, Lang J, Liu C ym. The epidemiological study of women with urinary incontinence and risk factors for stress urinary incontinence in China. Menopause 2009;16:831-6 «PMID: 19240656»PubMed
 39. Uustal Fornell E, Wingren G, Kjølhede P. Factors associated with pelvic floor dysfunction with emphasis on urinary and fecal incontinence and genital prolapse: an epidemiological study. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:383-9 «PMID: 15005787»PubMed
 40. Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK ym. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. BJOG 2003;110:247-54 «PMID: 12628262»PubMed
 41. Rortveit G, Hannestad YS, Daltveit AK ym. Age- and type-dependent effects of parity on urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Obstet Gynecol 2001;98:1004-10 «PMID: 11755545»PubMed
 42. Wesnes SL, Rortveit G, Bø K ym. Urinary incontinence during pregnancy. Obstet Gynecol 2007;109:922-8 «PMID: 17400855»PubMed
 43. Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS ym. Urinary incontinence after vaginal delivery or cesarean section. N Engl J Med 2003;348:900-7 «PMID: 12621134»PubMed
 44. Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS ym. Vaginal delivery parameters and urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1268-74 «PMID: 14634552»PubMed
 45. Arya LA, Jackson ND, Myers DL ym. Risk of new-onset urinary incontinence after forceps and vacuum delivery in primiparous women. Am J Obstet Gynecol 2001;185:1318-23; discussion 1323-4 «PMID: 11744903»PubMed
 46. Hatem M, Pasquier JC, Fraser W ym. Factors associated with postpartum urinary/anal incontinence in primiparous women in Quebec. J Obstet Gynaecol Can 2007;29:232-9 «PMID: 17346493»PubMed
 47. Baydock SA, Flood C, Schulz JA ym. Prevalence and risk factors for urinary and fecal incontinence four months after vaginal delivery. J Obstet Gynaecol Can 2009;31:36-41 «PMID: 19208281»PubMed
 48. Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD000081 «PMID: 19160176»PubMed
 49. Brown JS, Sawaya G, Thom DH ym. Hysterectomy and urinary incontinence: a systematic review. Lancet 2000;356:535-9 «PMID: 10950229»PubMed
 50. Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary incontinence in women: scientific review. JAMA 2004;291:986-95 «PMID: 14982915»PubMed
 51. Altman D, Granath F, Cnattingius S ym. Hysterectomy and risk of stress-urinary-incontinence surgery: nationwide cohort study. Lancet 2007;370:1494-9 «PMID: 17964350»PubMed
 52. Ebbesen MH, Hannestad YS, Midthjell K ym. Diabetes and urinary incontinence - prevalence data from Norway. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:1256-62 «PMID: 17851814»PubMed
 53. Thom DH, van den Eeden SK, Ragins AI ym. Differences in prevalence of urinary incontinence by race/ethnicity. J Urol 2006;175:259-64 «PMID: 16406923»PubMed
 54. Danforth KN, Townsend MK, Lifford K ym. Risk factors for urinary incontinence among middle-aged women. Am J Obstet Gynecol 2006;194:339-45 «PMID: 16458626»PubMed
 55. Hannestad YS, Lie RT, Rortveit G ym. Familial risk of urinary incontinence in women: population based cross sectional study. BMJ 2004;329:889-91 «PMID: 15485965»PubMed
 56. Samuelsson E, Victor A, Svärdsudd K. Determinants of urinary incontinence in a population of young and middle-aged women. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79:208-15 «PMID: 10716302»PubMed
 57. Brown JS, Grady D, Ouslander JG ym. Prevalence of urinary incontinence and associated risk factors in postmenopausal women. Heart & Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Research Group. Obstet Gynecol 1999;94:66-70 «PMID: 10389720»PubMed
 58. van Beurden M, van Der Vange N, ten Kate FJ ym. Restricted surgical management of vulvar intraepithelial neoplasia 3: Focus on exclusion of invasion and on relief of symptoms. Int J Gynecol Cancer 1998;8:73-77 «PMID: 11576286»PubMed
 59. Slieker-ten Hove MC, Pool-Goudzwaard AL, Eijkemans MJ ym. Prevalence of double incontinence, risks and influence on quality of life in a general female population. Neurourol Urodyn 2010;29:545-50 «PMID: 19634171»PubMed
 60. Tomlinson BU, Dougherty MC, Pendergast JF ym. Dietary caffeine, fluid intake and urinary incontinence in older rural women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1999;10:22-8 «PMID: 10207763»PubMed
 61. Tähtinen RM, Auvinen A, Cartwright R ym. Smoking and bladder symptoms in women. Obstet Gynecol 2011;118:643-8 «PMID: 21860295»PubMed
 62. Maggi S, Minicuci N, Langlois J ym. Prevalence rate of urinary incontinence in community-dwelling elderly individuals: the Veneto study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M14-8 «PMID: 11193226»PubMed
 63. Jenkins KR, Fultz NH. Functional impairment as a risk factor for urinary incontinence among older Americans. Neurourol Urodyn 2005;24:51-5 «PMID: 15578629»PubMed
 64. Ostaszkiewicz J, Johnston L, Roe B. Timed voiding for the management of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD002802 «PMID: 14973993»PubMed
 65. Aukee P, Tihtonen K. Raskauden ja synnytyksen vaikutus lantionpohjan toimintahäiriöihin. Duodecim 2010;126:2381-6 «PMID: 21125752»PubMed
 66. Altman D, Ekström A, Gustafsson C ym. Risk of urinary incontinence after childbirth: a 10-year prospective cohort study. Obstet Gynecol 2006;108:873-8 «PMID: 17012448»PubMed
 67. Dolan LM, Hilton P. Obstetric risk factors and pelvic floor dysfunction 20 years after first delivery. Int Urogynecol J 2010;21:535-44 «PMID: 20052571»PubMed
 68. Wesnes SL, Hunskaar S, Bo K ym. The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on incontinence postpartum. A cohort study. BJOG 2009;116:700-7 «PMID: 19220234»PubMed
 69. Danforth KN, Townsend MK, Curhan GC ym. Type 2 diabetes mellitus and risk of stress, urge and mixed urinary incontinence. J Urol 2009;181:193-7 «PMID: 19013621»PubMed
 70. Nygaard IE, Thompson FL, Svengalis SL ym. Urinary incontinence in elite nulliparous athletes. Obstet Gynecol 1994;84:183-7 «PMID: 8041527»PubMed
 71. Palmer MH, Fitzgerald S. Urinary incontinence in working women: a comparison study. J Womens Health (Larchmt) 2002;11:879-88 «PMID: 12626087»PubMed
 72. Bø K, Borgen JS. Prevalence of stress and urge urinary incontinence in elite athletes and controls. Med Sci Sports Exerc 2001;33:1797-802 «PMID: 11689727»PubMed
 73. Townsend MK, Danforth KN, Rosner B ym. Physical activity and incident urinary incontinence in middle-aged women. J Urol 2008;179:1012-6; discussion 1016-7 «PMID: 18206951»PubMed
 74. Engh MA, Otterlind L, Stjerndahl JH ym. Hysterectomy and incontinence: a study from the Swedish national register for gynecological surgery. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:614-8 «PMID: 16752243»PubMed
 75. Gustafsson C, Ekström A, Brismar S ym. Urinary incontinence after hysterectomy--three-year observational study. Urology 2006;68:769-74 «PMID: 17070350»PubMed
 76. Heliövaara-Peippo S, Halmesmäki K, Hurskainen R ym. The effect of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system on lower urinary tract symptoms: a 10-year follow-up study of a randomised trial. BJOG 2010;117:602-9 «PMID: 20156209»PubMed
 77. Townsend MK, Curhan GC, Resnick NM ym. Oral contraceptive use and incident urinary incontinence in premenopausal women. J Urol 2009;181:2170-5 «PMID: 19296979»PubMed
 78. Iliadou A, Milsom I, Pedersen NL ym. Risk of urinary incontinence symptoms in oral contraceptive users: a national cohort study from the Swedish Twin Register. Fertil Steril 2009;92:428-33 «PMID: 18706546»PubMed
 79. Grady D, Brown JS, Vittinghoff E ym. Postmenopausal hormones and incontinence: the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study. Obstet Gynecol 2001;97:116-20 «PMID: 11152919»PubMed
 80. Hendrix SL, Cochrane BB, Nygaard IE ym. Effects of estrogen with and without progestin on urinary incontinence. JAMA 2005;293:935-48 «PMID: 15728164»PubMed
 81. Steinauer JE, Waetjen LE, Vittinghoff E ym. Postmenopausal hormone therapy: does it cause incontinence? Obstet Gynecol 2005;106:940-5 «PMID: 16260510»PubMed
 82. Kauppila A, Alavaikko P, Kujansuu E. Detrusor instability score in the evaluation of stress urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 1982;61:137-41 «PMID: 7113688»PubMed
 83. Klovning A, Hunskaar S, Eriksen BC. Validity of a scored urological history in detecting detrusor instability in female urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:941-5 «PMID: 9003097»PubMed
 84. Stach-Lempinen B, Kujansuu E, Laippala P ym. Visual analogue scale, urinary incontinence severity score and 15 D--psychometric testing of three different health-related quality-of-life instruments for urinary incontinent women. Scand J Urol Nephrol 2001;35:476-83 «PMID: 11848427»PubMed
 85. Palva K, Nilsson CG. Prevalence of urinary urgency symptoms decreases by mid-urethral sling procedures for treatment of stress incontinence. Int Urogynecol J 2011;22:1241-7 «PMID: 21850510»PubMed
 86. Wyman JF, Harkins SW, Choi SC ym. Psychosocial impact of urinary incontinence in women. Obstet Gynecol 1987;70:378-81 «PMID: 3627585»PubMed
 87. Stach-Lempinen B, Kirkinen P, Laippala P ym. Do objective urodynamic or clinical findings determine impact of urinary incontinence or its treatment on quality of life? Urology 2004;63:67-71 «PMID: 14751350»PubMed
 88. DuBeau CE, Kuchel GA, Johnson T 2nd ym. Incontinence in the frail elderly: report from the 4th International Consultation on Incontinence. Neurourol Urodyn 2010;29:165-78 «PMID: 20025027»PubMed
 89. Schröder A, Abrams P, Andersson KE ym. Urinary incontinence in frail/older men and women. Guidelines on urinary incontinence. European Association of Urology 2010. www.uroweb.org/gls/pockets/english/Urinary%20Incontinence%202010.pdf «http://www.uroweb.org/gls/pockets/english/Urinary%20Incontinence%202010.pdf»4
 90. Taylor JA 3rd, Kuchel GA. Detrusor underactivity: Clinical features and pathogenesis of an underdiagnosed geriatric condition. J Am Geriatr Soc 2006;54:1920-32 «PMID: 17198500»PubMed
 91. Lalla ML, Koivula T, Blomberg H ym. Finnish recommendation for methods used in urinalysis: results for five-year period. Scand J Clin Lab Invest Suppl 1990;200:34-8; discussion 39-40 «PMID: 2399435»PubMed
 92. Cohen RA, Brown RS. Clinical practice. Microscopic hematuria. N Engl J Med 2003;348:2330-8 «PMID: 12788998»PubMed
 93. Rife CC, Farrow GM, Utz DC. Urine cytology of transitional cell neoplasms. Urol Clin North Am 1979;6:599-612 «PMID: 505675»PubMed
 94. Koss LG, Deitch D, Ramanathan R ym. Diagnostic value of cytology of voided urine. Acta Cytol 1985;29:810-6 «PMID: 3863429»PubMed
 95. Chahal R, Gogoi NK, Sundaram SK. Is it necessary to perform urine cytology in screening patients with haematuria? Eur Urol 2001;39:283-6 «PMID: 11275720»PubMed
 96. Weber AM, Taylor RJ, Wei JT ym. The cost-effectiveness of preoperative testing (basic office assessment vs. urodynamics) for stress urinary incontinence in women. BJU Int 2002;89:356-63 «PMID: 11872024»PubMed
 97. Gorton E, Stanton S. Women's attitudes to urodynamics: a questionnaire survey. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:851-6 «PMID: 10453837»PubMed
 98. Laurikainen E, Kiilholma P. The tension-free vaginal tape procedure for female urinary incontinence without preoperative urodynamic evaluation. J Am Coll Surg 2003;196:579-83 «PMID: 12691935»PubMed
 99. Glazener CM, Lapitan MC. Urodynamic investigations for management of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD003195 «PMID: 12137680»PubMed
 100. Schierlitz L, Dwyer PL, Rosamilia A ym. Effectiveness of tension-free vaginal tape compared with transobturator tape in women with stress urinary incontinence and intrinsic sphincter deficiency: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2008;112:1253-61 «PMID: 19037033»PubMed
 101. Houwert RM, Venema PL, Aquarius AE ym. Risk factors for failure of retropubic and transobturator midurethral slings. Am J Obstet Gynecol 2009;201:202.e1-8 «PMID: 19560115»PubMed
 102. Goode PS, Locher JL, Bryant RL ym. Measurement of postvoid residual urine with portable transabdominal bladder ultrasound scanner and urethral catheterization. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2000;11:296-300 «PMID: 11052565»PubMed
 103. Tunn R, Schaer G, Peschers U ym. Updated recommendations on ultrasonography in urogynecology. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005;16:236-41 «PMID: 15875241»PubMed
 104. Virtanen HS, Kiilholma P. Urogynecologic ultrasound is a useful aid in the assessment of female stress urinary incontinence--a prospective study with TVT procedure. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2002;13:218-22; discussion 223 «PMID: 12189426»PubMed
 105. Dalpiaz O, Curti P. Role of perineal ultrasound in the evaluation of urinary stress incontinence and pelvic organ prolapse: a systematic review. Neurourol Urodyn 2006;25:301-6; discussion 307 «PMID: 16688711»PubMed
 106. Bernstein IT. The pelvic floor muscles: muscle thickness in healthy and urinary-incontinent women measured by perineal ultrasonography with reference to the effect of pelvic floor training. Estrogen receptor studies. Neurourol Urodyn 1997;16:237-75 «PMID: 9220475»PubMed
 107. Dietz HP, Wilson PD, Clarke B. The use of perineal ultrasound to quantify levator activity and teach pelvic floor muscle exercises. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001;12:166-8; discussion 168-9 «PMID: 11451004»PubMed
 108. Nwosu CR, Khan KS, Chien PF ym. Is real-time ultrasonic bladder volume estimation reliable and valid? A systematic overview. Scand J Urol Nephrol 1998;32:325-30 «PMID: 9825394»PubMed
 109. Hvarness H, Skjoldbye B, Jakobsen H. Urinary bladder volume measurements: comparison of three ultrasound calculation methods. Scand J Urol Nephrol 2002;36:177-81 «PMID: 12201931»PubMed
 110. Kirschner-Hermanns R, Fielding JR, Versi E ym. Magnetic resonance imaging of the lower urinary tract. Curr Opin Obstet Gynecol 1997;9:317-9 «PMID: 9360814»PubMed
 111. Rinne K, Kainulainen S, Aukee S ym. Dynamic MRI confirms support of the mid-urethra by TVT and TVT-O surgery for stress incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2011;90:629-35 «PMID: 21382017»PubMed
 112. Tunn R, Paris S, Fischer W ym. Static magnetic resonance imaging of the pelvic floor muscle morphology in women with stress urinary incontinence and pelvic prolapse. Neurourol Urodyn 1998;17:579-89 «PMID: 9829422»PubMed
 113. Bombieri L, Freeman RM. Do bladder neck position and amount of elevation influence the outcome of colposuspension? BJOG 2003;110:197-200 «PMID: 12618165»PubMed
 114. Brandeis GH, Baumann MM, Hossain M, Morris JN, Resnick NM. The prevalence of potentially remediable urinary incontinence in frail older people: using the Minimum Data Set. J Am Geriatr Soc 1998;46:536-7
 115. Fonda D, Resnick NM, Kirschner-Hermanns R. Prevention of urinary incontinence in older people. Br J Urol 1998;82 Suppl 1:5-10 «PMID: 9883256»PubMed
 116. Subak LL, Whitcomb E, Shen H ym. Weight loss: a novel and effective treatment for urinary incontinence. J Urol 2005;174:190-5 «PMID: 15947625»PubMed
 117. Subak LL, Richter HE, Hunskaar S. Obesity and urinary incontinence: epidemiology and clinical research update. J Urol 2009;182:S2-7 «PMID: 19846133»PubMed
 118. Imamura M, Abrams P, Bain C ym. Systematic review and economic modelling of the effectiveness and cost-effectiveness of non-surgical treatments for women with stress urinary incontinence. Health Technol Assess 2010;14:1-188, iii-iv «PMID: 20738930»PubMed
 119. Dannecker C, Wolf V, Raab R ym. EMG-biofeedback assisted pelvic floor muscle training is an effective therapy of stress urinary or mixed incontinence: a 7-year experience with 390 patients. Arch Gynecol Obstet 2005;273:93-7 «PMID: 16001201»PubMed
 120. Dumoulin C, Hay-Smith J. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD005654 «PMID: 20091581»PubMed
 121. Hendriks EJ, Kessels AG, de Vet HC ym. Prognostic indicators of poor short-term outcome of physiotherapy intervention in women with stress urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2010;29:336-43 «PMID: 19475574»PubMed
 122. Sherburn M, Bird M, Carey M ym. Incontinence improves in older women after intensive pelvic floor muscle training: an assessor-blinded randomized controlled trial. Neurourol Urodyn 2011;30:317-24 «PMID: 21284022»PubMed
 123. Hay-Smith J, Herbison P, Ellis G ym. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD005429 «PMID: 16034974»PubMed
 124. Chapple CR, Martinez-Garcia R, Selvaggi L ym. A comparison of the efficacy and tolerability of solifenacin succinate and extended release tolterodine at treating overactive bladder syndrome: results of the STAR trial. Eur Urol 2005;48:464-70 «PMID: 15990220»PubMed
 125. Hay-Smith J, Herbison P, Ellis G ym. Anticholinergic drugs versus placebo for overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD003781 «PMID: 12137711»PubMed
 126. Croom KF, Keating GM. Darifenacin: in the treatment of overactive bladder. Drugs Aging 2004;21:885-92; discussion 893-4 «PMID: 15493952»PubMed
 127. Novara G, Galfano A, Secco S ym. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials with antimuscarinic drugs for overactive bladder. Eur Urol 2008;54:740-63 «PMID: 18632201»PubMed
 128. Chapple CR, Khullar V, Gabriel Z ym. The effects of antimuscarinic treatments in overactive bladder: an update of a systematic review and meta-analysis. Eur Urol 2008;54:543-62 «PMID: 18599186»PubMed
 129. Simunic V, Banovic I, Ciglar S ym. Local estrogen treatment in patients with urogenital symptoms. Int J Gynaecol Obstet 2003;82:187-97 «PMID: 12873780»PubMed
 130. Ewies AA, Alfhaily F. Topical vaginal estrogen therapy in managing postmenopausal urinary symptoms: a reality or a gimmick? Climacteric 2010;13:405-18 «PMID: 20670198»PubMed
 131. Robinson D, Cardozo LD. The role of estrogens in female lower urinary tract dysfunction. Urology 2003;62:45-51 «PMID: 14550837»PubMed
 132. Raz R, Stamm WE. A controlled trial of intravaginal estriol in postmenopausal women with recurrent urinary tract infections. N Engl J Med 1993;329:753-6 «PMID: 8350884»PubMed
 133. Cardozo L, Lose G, McClish D ym. A systematic review of the effects of estrogens for symptoms suggestive of overactive bladder. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:892-7 «PMID: 15453881»PubMed
 134. Zinner NR, Koke SC, Viktrup L. Pharmacotherapy for stress urinary incontinence : present and future options. Drugs 2004;64:1503-16 «PMID: 15233589»PubMed
 135. Andersson KE, Appell R, Cardozo L ym. Pharmacological treatment of urinary incontinence. Kirjassa: Incontinence. Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A (toim.) Health Publication Ltd, 2005:809-54
 136. Dmochowski RR, Davila GW, Zinner NR ym. Efficacy and safety of transdermal oxybutynin in patients with urge and mixed urinary incontinence. J Urol 2002;168:580-6 «PMID: 12131314»PubMed
 137. Dmochowski RR, Sand PK, Zinner NR ym. Comparative efficacy and safety of transdermal oxybutynin and oral tolterodine versus placebo in previously treated patients with urge and mixed urinary incontinence. Urology 2003;62:237-42 «PMID: 12893326»PubMed
 138. Diefenbach K, Arold G, Wollny A ym. Effects on sleep of anticholinergics used for overactive bladder treatment in healthy volunteers aged > or = 50 years. BJU Int 2005;95:346-9 «PMID: 15679791»PubMed
 139. Staskin DR, Harnett MD. Effect of trospium chloride on somnolence and sleepiness in patients with overactive bladder. Curr Urol Rep 2004;5:423-6 «PMID: 15541209»PubMed
 140. Nabi G, Cody JD, Ellis G ym. Anticholinergic drugs versus placebo for overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD003781 «PMID: 17054185»PubMed
 141. Herschorn S, Swift S, Guan Z ym. Comparison of fesoterodine and tolterodine extended release for the treatment of overactive bladder: a head-to-head placebo-controlled trial. BJU Int 2010;105:58-66 «PMID: 20132103»PubMed
 142. Kay GG, Granville LJ. Antimuscarinic agents: implications and concerns in the management of overactive bladder in the elderly. Clin Ther 2005;27:127-38; quiz 139-40 «PMID: 15763613»PubMed
 143. Kraus SR, Bavendam T, Brake T ym. Vulnerable elderly patients and overactive bladder syndrome. Drugs Aging 2010;27:697-713 «PMID: 20809661»PubMed
 144. Wagg A, Verdejo C, Molander U. Review of cognitive impairment with antimuscarinic agents in elderly patients with overactive bladder. Int J Clin Pract 2010;64:1279-86 «PMID: 20529135»PubMed
 145. Gill SS, Mamdani M, Naglie G ym. A prescribing cascade involving cholinesterase inhibitors and anticholinergic drugs. Arch Intern Med 2005;165:808-13 «PMID: 15824303»PubMed
 146. Sink KM, Thomas J 3rd, Xu H ym. Dual use of bladder anticholinergics and cholinesterase inhibitors: long-term functional and cognitive outcomes. J Am Geriatr Soc 2008;56:847-53 «PMID: 18384584»PubMed
 147. Paquette A, Gou P, Tannenbaum C. Systematic review and meta-analysis: do clinical trials testing antimuscarinic agents for overactive bladder adequately measure central nervous system adverse events? J Am Geriatr Soc 2011;59:1332-9 «PMID: 21718264»PubMed
 148. Peters KM, Killinger KA, Boguslawski BM ym. Chronic pudendal neuromodulation: expanding available treatment options for refractory urologic symptoms. Neurourol Urodyn 2010;29:1267-71 «PMID: 19787710»PubMed
 149. Ghoniem GM, Van Leeuwen JS, Elser DM ym. A randomized controlled trial of duloxetine alone, pelvic floor muscle training alone, combined treatment and no active treatment in women with stress urinary incontinence. J Urol 2005;173:1647-53 «PMID: 15821528»PubMed
 150. Cody JD, Richardson K, Moehrer B ym. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD001405 «PMID: 19821277»PubMed
 151. Kuuva N, Nilsson CG. A nationwide analysis of complications associated with the tension-free vaginal tape (TVT) procedure. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:72-7 «PMID: 11942891»PubMed
 152. Jain P, Jirschele K, Botros SM ym. Effectiveness of midurethral slings in mixed urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J 2011;22:923-32 «PMID: 21455757»PubMed
 153. Abdel-Fattah M, Mostafa A, Young D ym. Evaluation of transobturator tension-free vaginal tapes in the management of women with mixed urinary incontinence: one-year outcomes. Am J Obstet Gynecol 2011;205:150.e1-6 «PMID: 21640964»PubMed
 154. THL:n tilastot 2001-2009
 155. Ulmsten U, Falconer C, Johnson P ym. A multicenter study of tension-free vaginal tape (TVT) for surgical treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1998;9:210-3 «PMID: 9795826»PubMed
 156. Murphy M, Culligan PJ, Arce CM ym. Is the cough-stress test necessary when placing the tension-free vaginal tape? Obstet Gynecol 2005;105:319-24 «PMID: 15684159»PubMed
 157. Koops SE, Bisseling TM, van Brummen HJ ym. What determines a successful tension-free vaginal tape? A prospective multicenter cohort study: results from The Netherlands TVT database. Am J Obstet Gynecol 2006;194:65-74 «PMID: 16389011»PubMed
 158. Hellberg D, Holmgren C, Lanner L ym. The very obese woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007;18:423-9 «PMID: 16868657»PubMed
 159. Neuman M. Infected hematoma following tension-free vaginal tape implantation. J Urol 2002;168:2549 «PMID: 12441971»PubMed
 160. Zorn KC, Daigle S, Belzile F ym. Embolization of a massive retropubic hemorrhage following a tension-free vaginal tape (TVT) procedure: case report and literature review. Can J Urol 2005;12:2560-3 «PMID: 15777497»PubMed
 161. Heidler S. Female incontinence: long-term results of slings. Curr Opin Urol 2011;21:488-92 «PMID: 21857227»PubMed
 162. Nilsson CG, Palva K, Rezapour M ym. Eleven years prospective follow-up of the tension-free vaginal tape procedure for treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:1043-7 «PMID: 18535753»PubMed
 163. Olsson I, Abrahamsson AK, Kroon UB. Long-term efficacy of the tension-free vaginal tape procedure for the treatment of urinary incontinence: a retrospective follow-up 11.5 years post-operatively. Int Urogynecol J 2010;21:679-83 «PMID: 20069417»PubMed
 164. Sevestre S, Ciofu C, Deval B ym. Results of the tension-free vaginal tape technique in the elderly. Eur Urol 2003;44:128-31 «PMID: 12814688»PubMed
 165. Stav K, Dwyer PL, Rosamilia A ym. Midurethral sling procedures for stress urinary incontinence in women over 80 years. Neurourol Urodyn 2010;29:1262-6 «PMID: 20878996»PubMed
 166. Kohorst F, Flock F, Kreienberg R ym. Pregnancy and delivery after tension-free vaginal tape (TVT) procedure: literature review and case report. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;151:10-3 «PMID: 20434826»PubMed
 167. Delorme E, Droupy S, de Tayrac R ym. Transobturator tape (Uratape): a new minimally-invasive procedure to treat female urinary incontinence. Eur Urol 2004;45:203-7 «PMID: 14734007»PubMed
 168. de Leval J. Novel surgical technique for the treatment of female stress urinary incontinence: transobturator vaginal tape inside-out. Eur Urol 2003;44:724-30 «PMID: 14644127»PubMed
 169. Vaari T, Takala T. Ensikokemuksia TOT-leikkauksesta naisten virtsankarkailun hoidossa. Suom Lääkäril 2005;46:4727-30
 170. Latthe PM, Singh P, Foon R ym. Two routes of transobturator tape procedures in stress urinary incontinence: a meta-analysis with direct and indirect comparison of randomized trials. BJU Int 2010;106:68-76 «PMID: 19912182»PubMed
 171. Novara G, Artibani W, Barber MD ym. Updated systematic review and meta-analysis of the comparative data on colposuspensions, pubovaginal slings, and midurethral tapes in the surgical treatment of female stress urinary incontinence. Eur Urol 2010;58:218-38 «PMID: 20434257»PubMed
 172. Laurikainen E, Valpas A, Kivelä A ym. Retropubic compared with transobturator tape placement in treatment of urinary incontinence: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007;109:4-11 «PMID: 17197581»PubMed
 173. Liapis A, Bakas P, Creatsas G. Efficacy of inside-out transobturator vaginal tape (TVTO) at 4 years follow up. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;148:199-201 «PMID: 20018425»PubMed
 174. Palva K, Rinne K, Aukee P ym. A randomized trial comparing tension-free vaginal tape with tension-free vaginal tape-obturator: 36-month results. Int Urogynecol J 2010;21:1049-55 «PMID: 20440474»PubMed
 175. Laurikainen E, Kiilholma P. A nationwide analysis of transvaginal tape release for urinary retention after tension-free vaginal tape procedure. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006;17:111-9 «PMID: 16132161»PubMed
 176. Volkmer BG, Nesslauer T, Rinnab L ym. Surgical intervention for complications of tension-free vaginal tape procedure. J Urol 2003;169:570-4 «PMID: 12544309»PubMed
 177. Grody MH. Urinary incontinence and concomitant prolapse. Clin Obstet Gynecol 1998;41:777-85 «PMID: 9742373»PubMed
 178. Maher C, Feiner B, Baessler K ym. Surgical management of pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database Syst Rev 2010;4:CD004014 «PMID: 20393938»PubMed
 179. Fatton B. Is there any evidence to advocate SUI prevention in continent women undergoing prolapse repair? An overview. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009;20:235-45 «PMID: 18936868»PubMed
 180. Rafii A, Paoletti X, Haab F ym. Tension-free vaginal tape and associated procedures: a case control study. Eur Urol 2004;45:356-61 «PMID: 15036683»PubMed
 181. Borstad E, Abdelnoor M, Staff AC ym. Surgical strategies for women with pelvic organ prolapse and urinary stress incontinence. Int Urogynecol J 2010;21:179-86 «PMID: 19940978»PubMed
 182. Alcalay M, Monga A, Stanton SL. Burch colposuspension: a 10-20 year follow up. Br J Obstet Gynaecol 1995;102:740-5 «PMID: 7547767»PubMed
 183. Kulseng-Hanssen S, Berild GH. Subjective and objective incontinence 5 to 10 years after Burch colposuspension. Neurourol Urodyn 2002;21:100-5 «PMID: 11857661»PubMed
 184. Dean NM, Ellis G, Wilson PD ym. Laparoscopic colposuspension for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002239 «PMID: 16855989»PubMed
 185. Webster GD, Perez LM, Khoury JM ym. Management of type III stress urinary incontinence using artificial urinary sphincter. Urology 1992;39:499-503 «PMID: 1615594»PubMed
 186. Richard F, Lefore TJM, Bitker NO ym. Female incontinence with primary sphincter deficiency - results of artificial urinary sphincter with long term follow up. J Urol 1996;(Suppl 156A)
 187. Lose G, Sørensen HC, Axelsen SM ym. An open multicenter study of polyacrylamide hydrogel (Bulkamid®) for female stress and mixed urinary incontinence. Int Urogynecol J 2010;21:1471-7 «PMID: 20645077»PubMed
 188. Trutnovsky G, Tamussino K, Greimel E ym. Quality of life after periurethral injection with polyacrylamide hydrogel for stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 2011;22:353-6 «PMID: 20936255»PubMed
 189. Campbell JD, Gries KS, Watanabe JH ym. Treatment success for overactive bladder with urinary urge incontinence refractory to oral antimuscarinics: a review of published evidence. BMC Urol 2009;9:18 «PMID: 19930578»PubMed
 190. Edlund C, Peeker R, Fall M. Clam ileocystoplasty: successful treatment of severe bladder overactivity. Scand J Urol Nephrol 2001;35:190-5 «PMID: 11487070»PubMed
 191. Luangkhot R, Peng BC, Blaivas JG. Ileocecocystoplasty for the management of refractory neurogenic bladder: surgical technique and urodynamic findings. J Urol 1991;146:1340-4 «PMID: 1942287»PubMed
 192. Robertson AS, Davies JB, Webb RJ ym. Bladder augmentation and replacement. Urodynamic and clinical review of 25 patients. Br J Urol 1991;68:590-7 «PMID: 1773289»PubMed
 193. Aukee P, Stach-Lempinen B, Hainari S. Virtsankarkailu aiheuttaa häpeää ja kustannuksia. Suom Lääkäril 2007:62;1529-32
 194. Aukee P, Kinnunen P, Huhtala T, Åkerman P, Lundsted S, Kairaluoma M. Kuinka edistämme kuivana pysymistä. Suom Lääkäril 2006;61:5173-76
 195. Ahopelto P, Kinnunen P. Virtsa-apuvälineen valinta. Kirjassa: Mustajoki M, Alila A, Matilainen E, Rasimus M (toim). Sairaanhoitajan käsikirja. Duodecim 2010, sivut 221-2
 196. Abrams P, Andersson KE, Brubaker L ym. 3rd International Consultation on Incontinence. Recommendations of the International Scientific Committee: Evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse and faecal incontinence. Kirjassa: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A (toim.). Incontinence. Health Publication Ltd, 2005:1589-630
 197. Lo TS, Horng SG, Chang CL ym. Tension-free vaginal tape procedure after previous failure in incontinence surgery. Urology 2002;60:57-61 «PMID: 12100922»PubMed
 198. Liapis A, Bakas P, Lazaris D ym. Tension-free vaginal tape in the management of recurrent stress incontinence. Arch Gynecol Obstet 2004;269:205-7 «PMID: 12942265»PubMed
 199. Goldman HB, Rackley RR, Appell RA. The efficacy of urethrolysis without re-suspension for iatrogenic urethral obstruction. J Urol 1999;161:196-8; discussion 198-9 «PMID: 10037397»PubMed
 200. Stav K, Dwyer PL, Rosamilia A ym. Repeat synthetic mid urethral sling procedure for women with recurrent stress urinary incontinence. J Urol 2010;183:241-6 «PMID: 19913831»PubMed
 201. Foote AJ, Moore KH. The cost of urogynaecological treatments: which are more cost-effective? Aust N Z J Obstet Gynaecol 2007;47:240-6 «PMID: 17550494»PubMed
 202. Abdel-Fattah M, Ramsay I, Pringle S ym. Evaluation of transobturator tension-free vaginal tapes in management of women with recurrent stress urinary incontinence. Urology 2011;77:1070-5 «PMID: 21414653»PubMed
 203. Abdel-Fattah M, Ford JA, Lim CP ym. Single-incision mini-slings versus standard midurethral slings in surgical management of female stress urinary incontinence: a meta-analysis of effectiveness and complications. Eur Urol 2011;60:468-80 «PMID: 21621321»PubMed
 204. Ala-Nissilä S, Haarala M, Mäkinen J. Tension-free vaginal tape - a suitable procedure for patients with recurrent stress urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:210-6 «PMID: 20121336»PubMed
 205. Amaro JL, Gameiro MO, Padovani CR. Effect of intravaginal electrical stimulation on pelvic floor muscle strength. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005;16:355-8 «PMID: 15647885»PubMed
 206. Anger JT, Weinberg A, Suttorp MJ ym. Outcomes of intravesical botulinum toxin for idiopathic overactive bladder symptoms: a systematic review of the literature. J Urol 2010;183:2258-64 «PMID: 20400142»PubMed
 207. Apostolidis A, Dasgupta P, Denys P ym. Recommendations on the use of botulinum toxin in the treatment of lower urinary tract disorders and pelvic floor dysfunctions: a European consensus report. Eur Urol 2009;55:100-19 «PMID: 18823697»PubMed
 208. Araki I, Beppu M, Kajiwara M ym. Prevalence and impact on generic quality of life of urinary incontinence in Japanese working women: assessment by ICI questionnaire and SF-36 Health Survey. Urology 2005;66:88-93 «PMID: 15992871»PubMed
 209. Ashok K, Wang A. Recurrent urinary stress incontinence: an overview. J Obstet Gynaecol Res 2010;36:467-73 «PMID: 20598022»PubMed
 210. Barroso JC, Ramos JG, Martins-Costa S ym. Transvaginal electrical stimulation in the treatment of urinary incontinence. BJU Int 2004;93:319-23 «PMID: 14764129»PubMed
 211. Brazzelli M, Murray A, Fraser C. Efficacy and safety of sacral nerve stimulation for urinary urge incontinence: a systematic review. J Urol 2006;175:835-41 «PMID: 16469561»PubMed
 212. Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E ym. Lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2006;29:385-90 «PMID: 16443892»PubMed
 213. Brubaker L, Richter HE, Visco A ym. Refractory idiopathic urge urinary incontinence and botulinum A injection. J Urol 2008;180:217-22 «PMID: 18499184»PubMed
 214. Bump RC, McClish DK. Cigarette smoking and urinary incontinence in women. Am J Obstet Gynecol 1992;167:1213-8 «PMID: 1442969»PubMed
 215. Cardozo L, Drutz HP, Baygani SK ym. Pharmacological treatment of women awaiting surgery for stress urinary incontinence. Obstet Gynecol 2004;104:511-9 «PMID: 15339761»PubMed
 216. Chapple C, DuBeau C, Ebinger U ym. Darifenacin treatment of patients >or= 65 years with overactive bladder: results of a randomized, controlled, 12-week trial. Curr Med Res Opin 2007;23:2347-58 «PMID: 17706004»PubMed
 217. Chiarelli P, Cockburn J. Promoting urinary continence in women after delivery: randomised controlled trial. BMJ 2002;324:1241 «PMID: 12028976»PubMed
 218. Chiarelli P, Murphy B, Cockburn J. Acceptability of a urinary continence promotion programme to women in postpartum. BJOG 2003;110:188-96 «PMID: 12618164»PubMed
 219. Coyne KS, Zhou Z, Thompson C ym. The impact on health-related quality of life of stress, urge and mixed urinary incontinence. BJU Int 2003;92:731-5 «PMID: 14616456»PubMed
 220. Danforth KN, Shah AD, Townsend MK ym. Physical activity and urinary incontinence among healthy, older women. Obstet Gynecol 2007;109:721-7 «PMID: 17329526»PubMed
 221. Deole N, Kaufmann A, Arunkalaivanan A. Evaluation of safety and efficacy of single-incision mid-urethral short tape procedure (MiniArc™ tape) for stress urinary incontinence under local anaesthesia. Int Urogynecol J 2011;22:335-9 «PMID: 20938645»PubMed
 222. Dmochowski RR, Blaivas JM, Gormley EA ym. Update of AUA guideline on the surgical management of female stress urinary incontinence. J Urol 2010;183:1906-14 «PMID: 20303102»PubMed
 223. Eliasson K, Elfving B, Nordgren B ym. Urinary incontinence in women with low back pain. Man Ther 2008;13:206-12 «PMID: 17363318»PubMed
 224. Eliasson K, Nordlander I, Larson B ym. Influence of physical activity on urinary leakage in primiparous women. Scand J Med Sci Sports 2005;15:87-94 «PMID: 15773862»PubMed
 225. Eliasson K, Nordlander I, Mattsson E ym. Prevalence of urinary leakage in nulliparous women with respect to physical activity and micturition habits. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004;15:149-53 «PMID: 15167991»PubMed
 226. Emmons SL, Otto L. Acupuncture for overactive bladder: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2005;106:138-43 «PMID: 15994629»PubMed
 227. Engberg S, Cohen S, Sereika SM. The efficacy of acupuncture in treating urge and mixed incontinence in women: a pilot study. J Wound Ostomy Continence Nurs 2009;36:661-70 «PMID: 19920749»PubMed
 228. Eustice S, Roe B, Paterson J. Prompted voiding for the management of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD002113
 229. Fall M, Lindstrom S. Functional electrical stimulation: physiological basis and clinical principles. Int Urogynecol J 1994;5:296-304
 230. Finazzi-Agrò E, Petta F, Sciobica F ym. Percutaneous tibial nerve stimulation effects on detrusor overactivity incontinence are not due to a placebo effect: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. J Urol 2010;184:2001-6 «PMID: 20850833»PubMed
 231. Flynn MK, Amundsen CL, Perevich M ym. Outcome of a randomized, double-blind, placebo controlled trial of botulinum A toxin for refractory overactive bladder. J Urol 2009;181:2608-15 «PMID: 19375091»PubMed
 232. Fritel X, Ringa V, Varnoux N ym. Mode of delivery and severe stress incontinence. a cross-sectional study among 2,625 perimenopausal women. BJOG 2005;112:1646-51 «PMID: 16305569»PubMed
 233. Gilja I, Radej M, Kovacic M ym. Conservative treatment of female stress incontinence with imipramine. J Urol 1984;132:909-11 «PMID: 6541710»PubMed
 234. Glazener CM, Herbison GP, MacArthur C ym. Randomised controlled trial of conservative management of postnatal urinary and faecal incontinence: six year follow up. BMJ 2005;330:337 «PMID: 15615766»PubMed
 235. Goode PS, Burgio KL, Locher JL ym. Effect of behavioral training with or without pelvic floor electrical stimulation on stress incontinence in women: a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:345-52 «PMID: 12865375»PubMed
 236. Grimby A, Milsom I, Molander U ym. The influence of urinary incontinence on the quality of life of elderly women. Age Ageing 1993;22:82-9 «PMID: 8470564»PubMed
 237. Hay-Smith EJ, Bø Berghmans LC, Hendriks HJ ym. Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2001;1:CD001407 «PMID: 11279716»PubMed
 238. Hay-Smith J, Herbison P, Mørkved S. Physical therapies for prevention of urinary and faecal incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD003191 «PMID: 12076473»PubMed
 239. Hay-Smith J, Mørkved S, Fairbrother KA ym. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD007471 «PMID: 18843750»PubMed
 240. Hinoul P, Vervest HA, den Boon J ym. A randomized, controlled trial comparing an innovative single incision sling with an established transobturator sling to treat female stress urinary incontinence. J Urol 2011;185:1356-62 «PMID: 21334682»PubMed
 241. Holtedahl K, Verelst M, Schiefloe A. A population based, randomized, controlled trial of conservative treatment for urinary incontinence in women. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77:671-7 «PMID: 9688247»PubMed
 242. Hunsballe JM, Djurhuus JC. Clinical options for imipramine in the management of urinary incontinence. Urol Res 2001;29:118-25 «PMID: 11396729»PubMed
 243. Hunskaar S, Vinsnes A. The quality of life in women with urinary incontinence as measured by the sickness impact profile. J Am Geriatr Soc 1991;39:378-82 «PMID: 2010587»PubMed
 244. Hägglund D, Walker-Engström ML, Larsson G ym. Quality of life and seeking help in women with urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80:1051-5 «PMID: 11703207»PubMed
 245. Indrekvam S, Hunskaar S. Side effects, feasibility, and adherence to treatment during home-managed electrical stimulation for urinary incontinence: a Norwegian national cohort of 3,198 women. Neurourol Urodyn 2002;21:546-52 «PMID: 12382245»PubMed
 246. Jacobs JM, Cohen A, Hammerman-Rozenberg R ym. Going outdoors daily predicts long-term functional and health benefits among ambulatory older people. J Aging Health 2008;20:259-72 «PMID: 18332184»PubMed
 247. Keegan PE, Atiemo K, Cody J ym. Periurethral injection therapy for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD003881 «PMID: 17636740»PubMed
 248. Kikuchi A, Niu K, Ikeda Y ym. Association between physical activity and urinary incontinence in a community-based elderly population aged 70 years and over. Eur Urol 2007;52:868-74 «PMID: 17412488»PubMed
 249. Kim H, Suzuki T, Yoshida Y ym. Effectiveness of multidimensional exercises for the treatment of stress urinary incontinence in elderly community-dwelling Japanese women: a randomized, controlled, crossover trial. J Am Geriatr Soc 2007;55:1932-9 «PMID: 17944890»PubMed
 250. Kim H, Yoshida H, Suzuki T. The effects of multidimensional exercise treatment on community-dwelling elderly Japanese women with stress, urge, and mixed urinary incontinence: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2011;48:1165-72 «PMID: 21459381»PubMed
 251. Kraus SR, Ruiz-Cerdá JL, Martire D ym. Efficacy and tolerability of fesoterodine in older and younger subjects with overactive bladder. Urology 2010;76:1350-7 «PMID: 20974482»PubMed
 252. Lagro-Janssen T, van Weel C. Long-term effect of treatment of female incontinence in general practice. Br J Gen Pract 1998;48:1735-8 «PMID: 10198479»PubMed
 253. Leijonhufvud A, Lundholm C, Cnattingius S ym. Risks of stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse surgery in relation to mode of childbirth. Am J Obstet Gynecol 2011;204:70.e1-7 «PMID: 21187196»PubMed
 254. Leong RK, De Wachter SG, van Kerrebroeck PE. Current information on sacral neuromodulation and botulinum toxin treatment for refractory idiopathic overactive bladder syndrome: a review. Urol Int 2010;84:245-53 «PMID: 20389150»PubMed
 255. Lin HH, Sheu BC, Lo MC ym. Comparison of treatment outcomes for imipramine for female genuine stress incontinence. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:1089-92 «PMID: 10519437»PubMed
 256. Lone F, Sultan AH, Thakar R. Long-term outcome of transurethral injection of hyaluronic acid/dextranomer (NASHA/Dx gel) for the treatment of stress urinary incontinence (SUI). Int Urogynecol J 2010;21:1359-64 «PMID: 20571764»PubMed
 257. Lose G, Jørgensen L, Thunedborg P. Doxepin in the treatment of female detrusor overactivity: a randomized double-blind crossover study. J Urol 1989;142:1024-6 «PMID: 2795725»PubMed
 258. MacDiarmid SA, Peters KM, Shobeiri SA ym. Long-term durability of percutaneous tibial nerve stimulation for the treatment of overactive bladder. J Urol 2010;183:234-40 «PMID: 19913821»PubMed
 259. Mariappan P, Ballantyne Z, N'Dow JM ym. Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SNRI) for stress urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004742 «PMID: 16034945»PubMed
 260. Mellier G, Mistrangelo E, Gery L ym. Tension-free obturator tape (Monarc Subfascial Hammock) in patients with or without associated procedures. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007;18:165-72 «PMID: 16773232»PubMed
 261. Meltomaa SS, Haarala MA, Taalikka MO ym. Outcome of Burch retropubic urethropexy and the effect of concomitant abdominal hysterectomy: a prospective long-term follow-up study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001;12:3-8 «PMID: 11294528»PubMed
 262. Meschia M, Barbacini P, Baccichet R ym. Short-term outcomes with the Ajust™ system: a new single incision sling for the treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 2011;22:177-82 «PMID: 20798919»PubMed
 263. Messelink EJ. The overactive bladder and the role of the pelvic floor muscles. BJU Int 1999;83 Suppl 2:31-5 «PMID: 10210602»PubMed
 264. Miller JM, Sampselle C, Ashton-Miller J ym. Clarification and confirmation of the Knack maneuver: the effect of volitional pelvic floor muscle contraction to preempt expected stress incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:773-82 «PMID: 18204797»PubMed
 265. Milsom I, Ekelund P, Molander U ym. The influence of age, parity, oral contraception, hysterectomy and menopause on the prevalence of urinary incontinence in women. J Urol 1993;149:1459-62 «PMID: 8501788»PubMed
 266. Mo F, Choi BC, Li FC ym. Using Health Utility Index (HUI) for measuring the impact on health-related quality of Life (HRQL) among individuals with chronic diseases. ScientificWorldJournal 2004;4:746-57 «PMID: 15349514»PubMed
 267. Moehrer B, Hextall A, Jackson S. Oestrogens for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2003;2:CD001405 «PMID: 12804406»PubMed
 268. Mommsen S, Foldspang A. Body mass index and adult female urinary incontinence. World J Urol 1994;12:319-22 «PMID: 7881469»PubMed
 269. Moore KH, O'Sullivan RJ, Simons A ym. Randomised controlled trial of nurse continence advisor therapy compared with standard urogynaecology regimen for conservative incontinence treatment: efficacy, costs and two year follow up. BJOG 2003;110:649-57 «PMID: 12842055»PubMed
 270. Mørkved S, Bø K, Schei B ym. Pelvic floor muscle training during pregnancy to prevent urinary incontinence: a single-blind randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2003;101:313-9 «PMID: 12576255»PubMed
 271. O'Dell KK, McGee S. Acupuncture for urinary urgency in women over 50: what is the evidence? Urol Nurs 2006;26:23-30 «PMID: 16562383»PubMed
 272. Ogah J, Cody JD, Rogerson L. Minimally invasive synthetic suburethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD006375 «PMID: 19821363»PubMed
 273. Palva K, Nilsson CG. Effectiveness of the TVT procedure as a repeat mid-urethra operation for treatment of stress incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009;20:769-74 «PMID: 19495537»PubMed
 274. Peters KM, Carrico DJ, Perez-Marrero RA ym. Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus Sham efficacy in the treatment of overactive bladder syndrome: results from the SUmiT trial. J Urol 2010;183:1438-43 «PMID: 20171677»PubMed
 275. Peters KM, Macdiarmid SA, Wooldridge LS ym. Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus extended-release tolterodine: results from the overactive bladder innovative therapy trial. J Urol 2009;182:1055-61 «PMID: 19616802»PubMed
 276. Press JZ, Klein MC, Kaczorowski J ym. Does cesarean section reduce postpartum urinary incontinence? A systematic review. Birth 2007;34:228-37 «PMID: 17718873»PubMed
 277. Reilly ET, Freeman RM, Waterfield MR ym. Prevention of postpartum stress incontinence in primigravidae with increased bladder neck mobility: a randomised controlled trial of antenatal pelvic floor exercises. BJOG 2002;109:68-76 «PMID: 11845813»PubMed
 278. Rezapour M, Ulmsten U. Tension-Free vaginal tape (TVT) in women with recurrent stress urinary incontinence--a long-term follow up. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001;12 Suppl 2:S9-11 «PMID: 11450980»PubMed
 279. Sackley CM, Rodriguez NA, van den Berg M ym. A phase II exploratory cluster randomized controlled trial of a group mobility training and staff education intervention to promote urinary continence in UK care homes. Clin Rehabil 2008;22:714-21 «PMID: 18678571»PubMed
 280. Sahai A, Khan MS, Dasgupta P. Efficacy of botulinum toxin-A for treating idiopathic detrusor overactivity: results from a single center, randomized, double-blind, placebo controlled trial. J Urol 2007;177:2231-6 «PMID: 17509328»PubMed
 281. Salvatore S, Soligo M, Proietti F ym. Overactive bladder syndrome: considerations in pharmacotherapy and new perspectives. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;120:129-33 «PMID: 15925039»PubMed
 282. Salvesen KA, Mørkved S. Randomised controlled trial of pelvic floor muscle training during pregnancy. BMJ 2004;329:378-80 «PMID: 15253920»PubMed
 283. Sand PK, Johnson Ii TM, Rovner ES ym. Trospium chloride once-daily extended release is efficacious and tolerated in elderly subjects (aged = 75 years) with overactive bladder syndrome. BJU Int 2011;107:612-20 «PMID: 20707790»PubMed
 284. Schreiner L, dos Santos TG, Knorst MR ym. Randomized trial of transcutaneous tibial nerve stimulation to treat urge urinary incontinence in older women. Int Urogynecol J 2010;21:1065-70 «PMID: 20458465»PubMed
 285. Schurch B. Botulinum toxin for the management of bladder dysfunction. Drugs 2006;66:1301-18 «PMID: 16903766»PubMed
 286. Seim A, Sivertsen B, Eriksen BC ym. Treatment of urinary incontinence in women in general practice: observational study. BMJ 1996;312:1459-62 «PMID: 8664627»PubMed
 287. Simeonova Z, Milsom I, Kullendorff AM ym. The prevalence of urinary incontinence and its influence on the quality of life in women from an urban Swedish population. Acta Obstet Gynecol Scand 1999;78:546-51 «PMID: 10376867»PubMed
 288. Smith MD, Russell A, Hodges PW. Disorders of breathing and continence have a stronger association with back pain than obesity and physical activity. Aust J Physiother 2006;52:11-6 «PMID: 16515418»PubMed
 289. Smith MD, Russell A, Hodges PW. Is there a relationship between parity, pregnancy, back pain and incontinence? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:205-11 «PMID: 17665083»PubMed
 290. Spruijt J, Vierhout M, Verstraeten R ym. Vaginal electrical stimulation of the pelvic floor: a randomized feasibility study in urinary incontinent elderly women. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82:1043-8 «PMID: 14616279»PubMed
 291. Stach-Lempinen B, Sintonen H, Kujansuu E. The relationship between clinical parameters and health-related quality of life as measured by the 15D in incontinent women before and after treatment. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:983-8 «PMID: 15453899»PubMed
 292. Subak LL, Wing R, West DS ym. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. N Engl J Med 2009;360:481-90 «PMID: 19179316»PubMed
 293. Vaarala M, Perttilä I, Hellström P. Botuliini auttaa myös urologisissa ongelmissa. Duodecim 2010;126:2511-7 «PMID: 21171476»PubMed
 294. van Houten P, Achterberg W, Ribbe M. Urinary incontinence in disabled elderly women: a randomized clinical trial on the effect of training mobility and toileting skills to achieve independent toileting. Gerontology 2007;53:205-10 «PMID: 17347567»PubMed
 295. van Kerrebroeck PE, van Voskuilen AC, Heesakkers JP ym. Results of sacral neuromodulation therapy for urinary voiding dysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. J Urol 2007;178:2029-34 «PMID: 17869298»PubMed
 296. Wagg A, Wyndaele JJ, Sieber P. Efficacy and tolerability of solifenacin in elderly subjects with overactive bladder syndrome: a pooled analysis. Am J Geriatr Pharmacother 2006;4:14-24 «PMID: 16730617»PubMed
 297. Wang AC, Wang YY, Chen MC. Single-blind, randomized trial of pelvic floor muscle training, biofeedback-assisted pelvic floor muscle training, and electrical stimulation in the management of overactive bladder. Urology 2004;63:61-6 «PMID: 14751349»PubMed
 298. Williams KS, Assassa RP, Cooper NJ ym. Clinical and cost-effectiveness of a new nurse-led continence service: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2005;55:696-703 «PMID: 16176737»PubMed
 299. Wing RR, Creasman JM, West DS ym. Improving urinary incontinence in overweight and obese women through modest weight loss. Obstet Gynecol 2010;116:284-92 «PMID: 20664387»PubMed
 300. Woodman PJ, Misko CA, Fischer JR. The use of short-form quality of life questionnaires to measure the impact of imipramine on women with urge incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001;12:312-5; discussion 315-6 «PMID: 11715997»PubMed
 301. Zinner NR, Mattiasson A, Stanton SL. Efficacy, safety, and tolerability of extended-release once-daily tolterodine treatment for overactive bladder in older versus younger patients. J Am Geriatr Soc 2002;50:799-807 «PMID: 12028164»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko