Downin oireyhtymä
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2010-12-23   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): Kuntoutus, Lastentaudit, Neurologia, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kehitysvammalääkärit - Finlands läkare för utvecklingsstörda ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Downin oireyhtymä

Käypä hoito
23.12.2010
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kehitysvammalääkärit - Finlands läkare för utvecklingsstörda ry:n asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sisältö

 • Downin oireyhtymässä todetaan useiden elinjärjestelmien alueella rakennevian tai elinikäisen toimintahäiriön tai sairauden suurentunut vaara.
 • Kunkin sairauden, toimintahäiriön tai poikkeavuuden osalta tulee noudattaa ensisijaisesti koko väestöä koskevia seulonta-, tutkimus- ja hoitosuosituksia, mutta tavallista tiiviimpi seuranta on tarpeen.
  • Aistitoimintojen tutkiminen on Downin oireyhtymässä vaativaa ja edellyttää usein erikoistason tutkimuksia.
  • Kommunikaatiotaitojen heikkous vaikeuttaa oireiden kuvaamista ja täten monien sairauksien havaitsemista.
 • Downin oireyhtymään liittyy hyvin eritasoisia kehityshäiriöitä. Lapsen kehitys on yksilöllistä, ja kuntoutus tulee suunnitella yksilöllisesti.

Tavoite

 • Suosituksen tavoitteena
  • on tehdä tunnetuiksi moninaiset terveydelliset ongelmat, jotka voivat liittyä Downin oireyhtymään ja
  • antaa niitä koskevat näyttöön pohjautuvat hoitosuositukset.

Kohderyhmä

 • Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja erityishuoltopiirien sekä sosiaalitoimen henkilökunnille, jotka työssään seuraavat ja hoitavat henkilöitä, joilla on Downin oireyhtymä.

Downin oireyhtymä

Taulukko 1. Tiivistelmä tärkeimmistä terveysongelmista, jotka tulee huomioida perusterveydenhuollossa käynnin yhteydessä.
Kliininen oire tai löydös Erityinen ikä Toimenpide
Synnynnäinen sydänvika 0–1 kk kaikututkimus ja kardiologin konsultaatio
Läppävika varhaisaikuisuus kaikututkimus ja kardiologin konsultaatio, jos uusi sivuääni on ilmaantunut
Heikko pituuskasvu lapsuus ja nuoruus Down-kasvukäyrien käyttö
Taipumus lihavuuteen läpi elämän oikeaan ruokavalioon ohjaaminen, ravitsemusterapeutin konsultaatio
Suurentunut keliakiariski läpi elämän lastenlääkärin tai sisätautilääkärin konsultaatio, jos esiintyy keliakiaan liittyviä autovasta-aineita; ravitsemusterapeutin konsultaatio
Kognitiiviset ja motoriset vaikeudet läpi elämän tuki kotona, päiväkodissa, koulussa, ammattikoulutuksessa ja itsenäisessä asumisessa
Infantiilispasmit ja epilepsia liittyneenä Alzheimerin tautiin imeväis- ja aikuisikä lastenneurologin tai neurologin hoito
Liimakorva varhaislapsuus kuulontutkimus ja korvalääkärin konsultaatio
Kuulon heikkous läpi elämän kuulovammaisen apuvälineet ja kuntoutus
Varhainen ikäkuulo aikuisikä kuulontutkimus ja korvalääkärin konsultaatio
Taittovirhe ja/tai akkommodaatiovaikeus imeväisikä ja läpi elämän silmälääkärin konsultaatio
Karsastus varhaislapsuus silmälääkärin konsultaatio
Kaihi lapsuus – varhainen aikuisuus silmälääkärin konsultaatio
Toiminnallisen näön käytön vaikeus esikouluikä, työelämään siirtyminen silmälääkärin konsultaatio
Varhainen ikänäkö varhainen aikuisikä silmälääkärin konsultaatio
Kilpirauhasen vajaatoiminta läpi elämän laboratorioseuranta
Käyttäytymishäiriöt lapsuudesta alkaen psykologin konsultaatio
Psyykkiset häiriöt voi ilmetä eri ikäkausina psykiatrin konsultaatio
Varhainen dementia noin 40 vuoden iästä eteenpäin neurologin tai geriatrin, tarvittaessa psykiatrin (depressio) ja psykologin konsultaatio
Tukielinpulmat liittyneinä yliliikkuviin niveliin ja lihasten hypotoniaan läpi elämän lastenkirurgin, ortopedin, lastenneurologin, neurologin ja/tai neurokirurgin konsultaatio
Atlanto-oksipitaalinen luksaatio läpi elämän neurokirurgin konsultaatio

Kehitys

Kilpirauhasen toimintahäiriöt

Taulukko 2. Suositus kilpirauhasarvojen (tyreotropiini, TSH) seuraamisesta ja hoidon aloituskriteereistä.
Seuranta ja hoito
Ikä TSH-arvo normaali TSH-arvo suurentunut
Vastasyntynyt Seuranta 12 kuukauden iässä Toiminta kuten muilla vastasyntyneillä
12 kuukautta Seuranta kahden vuoden välein läpi elämän Vapaan tyroksiinin (T4V) määritys
 • Jos T4V:n arvo on pieni, aloita tyroksiinikorvaushoito
 • Jos kasvuikäisen TSH arvo on yli 10 mU/l ja oireet viittaavat hypotyreoosiin, aloita tyroksiinikorvaushoito vaikka T4V-arvo olisikin normaali
 • Jos T4V:n arvo on normaali ja TSH-arvo yli 10 mU/l mutta hypotyreoosiin viittaavia oireita ei ole, määritä TSH, T4V ja tyreoideaperoksidaasivasta-aineet kuuden kuukauden välein
 • Jos T4V:n arvo on normaali ja TSH 6–10 mU/l, tarkista TSH, T4V ja tyreoideaperoksidaasivasta-aineet vuosittain

Kasvu ja ravitsemus

Sydäntaudit

Synnynnäiset sydänviat

Muut sydänviat

Suolistosairaudet

Synnynnäiset kehityshäiriöt

Taulukko 3. Suolistoanomalioiden esiintyvyys Downin oireyhtymässä (DO) ja koko väestössä.
Esiintyvyys (/1 000)
Suolistoanomalia DO Väestö Riskin moninkertaisuus
Esofagusatresia ja trakeoesofagiaalinen fisteli 6.9 0.26 26
Duodenaaliatresia 46.0 0.17 264
Rengashaima 14.2 0.03 430
Hirschsprungin tauti 13.8 0.14 100
Malrotaatio 15.2 0.34 45
Sappitieatresia 0.69 0.09 8
Morgagnin tyrä 1.38 0.01 245
Anusatresia 18.8 0.65 34
Ektooppinen anus 11.1 0.17 67

Hankinnaiset gastrointestinaaliongelmat

Keliakia

Ummetus

Gastroesofagiaalinen refluksi ja muut dysmotiliteettiongelmat

Epilepsia

Immunologiset erityistilanteet ja -ongelmat

Soluvälitteinen immuniteetti

Vasta-ainevälitteinen immuniteetti

Veritaudit

Suun sairaudet ja hammashoito

Näkö ja silmäongelmat

Kuulovamma

Kuulovamman kuntoutus

 • Kuulon kuntoutuksessa noudatetaan samoja käytäntöjä kuin muiden kuulovammaisten lasten kuntoutuksessa.
 • Kuulokojeen lisäksi suunnitellaan
  • tarvittavien apuvälineiden käyttö
  • kuntoutusohjaus
  • puheterapia
  • tukiviittomien tai viitotun puheen opetus
  • sopeutumisvalmennus ja
  • kuulovammaisiin erikoistuneen opettajan antama eritysopetus.
 • Kielellisen kommunikaation kehittymisen kannalta lieväkin kuulovamma aiheuttaa kehitysvammaiselle merkittävän haitan.
  • Downin oireyhtymässä mahdollisuudet kompensoida aistivamma ovat normaalia heikommat, mikä lisää haitan suuruutta.
  • Kuulon lievä heikkeneminen voidaan tulkita myös itsepäisyydeksi tai vuorovaikutustaitojen ongelmaksi.

Ulko- ja välikorvaviat

 • Downin oireyhtymässä korvakäytävä on rakenteellisesti ahdas ja helposti vahan tukkima, mikä vaikeuttaa näkyvyyttä.
  • Erikoislääkärin tutkimus on aina aiheellinen, ellei hoitava lääkäri pysty varmistumaan tärykalvon liikkuvuudesta.
 • Tässä potilasryhmässä esiintyy välikorvavikoina
  • toistuvia korvatulehduksia,
  • liimakorvatautia,
  • tulehdusten jälkitiloja ja
  • kuuloluuketjun poikkeavuuksia.
 • Liimakorva on oireeton ja lähikuulo on siinä normaali.
  • Sosiaalisesti taitavalla lapsella kuulon heikkenemistä ei aina huomata lähipiirissäkään.
  • Liimakorvan vuoksi tehdyn tympanostomian jälkeen on tehtävä kuulontutkimus, jotta välikorvan luiden poikkeavuus ja siitä johtuva välikorvavika voidaan sulkea pois.

Unenaikaiset hengityshäiriöt

Ortopediset erityisongelmat

Lonkka

Polvi

Kaularanka

Gynekologiset erityispiirteet

Dementia

Oirekuva

Dementian tunnistaminen

 • Jotta dementiasta tai muista syistä johtuva kognitiivinen heikentyminen huomattaisiin, olisi hyvä, jos ainakin suhteellisen lievästi kehitysvammaisille tehtäisiin 25–30-vuotiaana muodollinen psykologinen tai neuropsykologinen testaus perustason selvittämiseksi.
 • Omatoimisuuden, työtaitojen ja harrastusten kattava ja toistuva kuvaaminen aikuisiällä helpottaa dementian varhaista havaitsemista.
 • Dementian seulontaan ja toteamiseen Downin oireyhtymässä ei ole yhteisesti sovittuja ja yleisesti käytettyjä menetelmiä «Yhteisesti sovittuja menetelmiä dementian seulontaan ja toteamiseen Down-henkilöillä ei ole esitetty.»D.

Etiologiset tutkimukset

Hoito

Psykiatria

Psykiatristen sairauksien erityispiirteitä

Hoito

Kuntoutus

Yksilökuntoutus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kehitysvammalääkärit - Finlands läkare för utvecklingsstörda ry:n asettama työryhmä

Downin oireyhtymä -suosituksen historiatiedot «Downin oireyhtymä, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»3

Puheenjohtaja

Markus Kaski, LKT, lastentautien erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys, johtaja-ylilääkäri; Rinnekoti-Säätiö

Jäsenet:

Seija Aaltonen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, erityishuoltopiirin johtaja, ylilääkäri; Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Hannu Heiskala, lastenneurologian dosentti, ylilääkäri, lastenneurologian poliklinikat, lastenneurologian klinikkaryhmä; HYKS

Lea Hyvärinen, kuntoutustieteiden professori, Dortmundin teknillinen yliopisto ja kehitysneuropsykologian dosentti, Helsingin yliopisto

Jorma Komulainen, LT, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, (Käypä hoito -toimittaja)

Tuomo Määttä, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys, Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Anna-Leena Noponen, LKT, lasten kardiologian erikoislääkäri (eläkk.) HUS:n lasten ja nuorten sairaala

Matti Verkasalo, LKT, lasten gastroenterologian erikoislääkäri; HUS:n lasten ja nuorten sairaala

Maija Wilska, LL, lastentautien erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erikoispätevyys (eläkk.), Rinnekoti-Säätiö

Asiantuntijat:

Sirpa Ala-Mello, dosentti, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, Rinnekoti-Säätiö

Anne Hiiri, HLT, EHL, terveydenhuollon erikoishammaslääkäri, Kotkan kaupunki.

Arja Sakki, gynekologian erikoislääkäri, Rinnekoti-Säätiö

Sidonnaisuudet

Seija Aaltonen: Ei sidonnaisuuksia

Hannu Heiskala: Antanut asiantuntija-apua lääkealan yritykselle ja saanut siitä palkkion (Eisai ja UCB). Saanut palkkion osallistumisesta lääkealan yrityksen järjestämän koulutustilaisuuden suunnitteluun ja ollut toistuvasti kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yrityksen järjestämässä tilaisuudessa ja saanut luentopalkkion (UCB).

Lea Hyvärinen: Toiminut Kelan asiantuntijalääkärinä

Markus Kaski: Ei sidonnaisuuksia

Jorma Komulainen: Ks. www.kaypahoito.fi «http://www.kaypahoito.fi»6/ Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Tuomo Määttä: Ei sidonnaisuuksia

Anna-Leena Noponen: Ei sidonnaisuuksia

Matti Verkasalo: Ei sidonnaisuuksia

Maija Wilska: Ei sidonnaisuuksia

Kirjallisuusviite

Downin oireyhtymä (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kehitysvammalääkärit - Finlands läkare för utvecklingsstörda ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»7

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Selikowitz M. Down syndrome, the facts. Oxford University Press. 1990
 2. Korbel JO, Tirosh-Wagner T, Urban AE ym. The genetic architecture of Down syndrome phenotypes revealed by high-resolution analysis of human segmental trisomies. Proc Natl Acad Sci U S A 2009;106:12031-6 «PMID: 19597142»PubMed
 3. Annukka Ritvanen, STAKES, epämuodostumarekisteri
 4. Bittles AH, Bower C, Hussain R ym. The four ages of Down syndrome. Eur J Public Health 2007;17:221-5 «PMID: 16857692»PubMed
 5. Health care guidelines for individual with Down syndrome. 1999 revision. DSMIG, USA. http://www.denison.edu/dsq/health99.html
 6. Health supervision for children with Down syndrome. American Academy of Pediatrics Committee on Genetics. Pediatrics 1994;93:855-9 «PMID: 8165098»PubMed
 7. Leonard S, Bower C, Petterson B ym. Medical aspects of school-aged children with Down syndrome. Dev Med Child Neurol 1999;41:683-8 «PMID: 10587045»PubMed
 8. Pueschel SM. Clinical aspects of Down syndrome from infancy to adulthood. Am J Med Genet Suppl 1990;7:52-6 «PMID: 2149974»PubMed
 9. Bittles AH, Glasson EJ. Clinical, social, and ethical implications of changing life expectancy in Down syndrome. Dev Med Child Neurol 2004;46:282-6 «PMID: 15077706»PubMed
 10. Owens RE Jr, MacDonald JD. Communicative uses of the early speech of nondelayed and Down syndrome children. Am J Ment Defic 1982;86:503-10 «PMID: 6214948»PubMed
 11. Mundy P, Kasari C, Sigman M ym. Nonverbal communication and early language acquisition in children with Down syndrome and in normally developing children. J Speech Hear Res 1995;38:157-67 «PMID: 7537345»PubMed
 12. Carr J. The development of intelligence. Kirjassa: lane D, Stratford B (toim.) Current approaches to Down's syndrome. London: Holt, Rinchart & Winston, 1985
 13. Loudon MM, Day RE, Duke EM. Thyroid dysfunction in Down's syndrome. Arch Dis Child 1985;60:1149-51 «PMID: 2936311»PubMed
 14. Pueschel SM, Pezzullo JC. Thyroid dysfunction in Down syndrome. Am J Dis Child 1985;139:636-9 «PMID: 3159255»PubMed
 15. Ziai F, Rhone D, Justice P, Smith GF. Thyroid function studies in children and adolescents with Down´s syndrome. Perspectives and progress in Mental retardation Vol II – Biomedical aspects. Berg JM (toim.) 1984, IASSMD kongressijulkaisu
 16. Murdoch JC, Ratcliffe WA, McLarty DG ym. Thyroid function in adults with Down's syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1977;44:453-8 «PMID: 138688»PubMed
 17. Kinnell HG, Gibbs N, Teale JD ym. Thyroid dysfunction in institutionalised Down's syndrome adults. Psychol Med 1987;17:387-92 «PMID: 2955443»PubMed
 18. Dinani S, Carpenter S. Down's syndrome and thyroid disorder. J Ment Defic Res 1990;34 ( Pt 2):187-93 «PMID: 2140417»PubMed
 19. Percy ME, Dalton AJ, Markovic VD ym. Autoimmune thyroiditis associated with mild "subclinical" hypothyroidism in adults with Down syndrome: a comparison of patients with and without manifestations of Alzheimer disease. Am J Med Genet 1990;36:148-54 «PMID: 2142381»PubMed
 20. Cutler AT, Benezra-Obeiter R, Brink SJ. Thyroid function in young children with Down syndrome. Am J Dis Child 1986;140:479-83 «PMID: 2938470»PubMed
 21. Sare Z, Ruvalcaba RH, Kelley VC. Prevalence of thyroid disorder in Down syndrome. Clin Genet 1978;14:154-8 «PMID: 151610»PubMed
 22. Lindback T, Åbyholm G, Nystad R, Oye T. Thyreoideafunksionen ved Downs syndrom. Tidsskrift Nor Laegeforen 1988;108:565-6
 23. Pozzan GB, Rigon F, Girelli ME ym. Thyroid function in patients with Down syndrome: preliminary results from non-institutionalized patients in the Veneto region. Am J Med Genet Suppl 1990;7:57-8 «PMID: 2149975»PubMed
 24. Välimäki M, Sane T, Dunkel L (toim). Endokrinologia. Duodecim 2000
 25. May P, Kawanishi H. Chronic hepatitis B infection and autoimmune thyroiditis in Down syndrome. J Clin Gastroenterol 1996;23:181-4 «PMID: 8899498»PubMed
 26. Cronk C, Crocker AC, Pueschel SM ym. Growth charts for children with Down syndrome: 1 month to 18 years of age. Pediatrics 1988;81:102-10 «PMID: 2962062»PubMed
 27. Cremers MJ, van der Tweel I, Boersma B ym. Growth curves of Dutch children with Down's syndrome. J Intellect Disabil Res 1996;40 ( Pt 5):412-20 «PMID: 8906529»PubMed
 28. Myrelid A, Gustafsson J, Ollars B ym. Growth charts for Down's syndrome from birth to 18 years of age. Arch Dis Child 2002;87:97-103 «PMID: 12138052»PubMed
 29. Cronk CE, Chumlea WC, Roche AF. Assessment of overweight children with trisomy 21. Am J Ment Defic 1985;89:433-6 «PMID: 3156498»PubMed
 30. Allison DB, Gomez JE, Heshka S ym. Decreased resting metabolic rate among persons with Down Syndrome. Int J Obes Relat Metab Disord 1995;19:858-61 «PMID: 8963352»PubMed
 31. Luke A, Sutton M, Schoeller DA ym. Nutrient intake and obesity in prepubescent children with Down syndrome. J Am Diet Assoc 1996;96:1262-7 «PMID: 8948387»PubMed
 32. Meurman JH, Lumio J, Valtonen V ym. Bakteeriendokardiitin uusi antibioottiprofylaksisuositus. Suom Lääkäril 2008;63:2792-4
 33. Morrison RA, McGrath A, Davidson G ym. Low blood pressure in Down's syndrome, A link with Alzheimer's disease? Hypertension 1996;28:569-75 «PMID: 8843880»PubMed
 34. Shah PS, Hellmann J, Adatia I. Clinical characteristics and follow up of Down syndrome infants without congenital heart disease who presented with persistent pulmonary hypertension of newborn. J Perinat Med 2004;32:168-70 «PMID: 15085894»PubMed
 35. Bade MA, Rammeloo EM, Hermans J ym. [Symptoms of disease and food allergy in children with Down syndrome]. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1680-4 «PMID: 7566230»PubMed
 36. Buchin PJ, Levy JS, Schullinger JN. Down's syndrome and the gastrointestinal tract. J Clin Gastroenterol 1986;8:111-4 «PMID: 2943789»PubMed
 37. Russell RK, Gillett PM. Coeliac screening just as important! Arch Dis Child 2000;83:456 «PMID: 11203152»PubMed
 38. Logan RF. Screening for coeliac disease--has the time come for mass screening? Acta Paediatr Suppl 1996;412:15-9 «PMID: 8783749»PubMed
 39. Walker-Smith JA. Celiac disease and Down syndrome. J Pediatr 2000;137:743-4 «PMID: 11113826»PubMed
 40. Swigonski NL, Kuhlenschmidt HL, Bull MJ ym. Screening for celiac disease in asymptomatic children with Down syndrome: cost-effectiveness of preventing lymphoma. Pediatrics 2006;118:594-602 «PMID: 16882812»PubMed
 41. Csizmadia CG, Mearin ML, Oren A ym. Accuracy and cost-effectiveness of a new strategy to screen for celiac disease in children with Down syndrome. J Pediatr 2000;137:756-61 «PMID: 11113830»PubMed
 42. Wouters J, Weijerman ME, van Furth AM ym. Prospective human leukocyte antigen, endomysium immunoglobulin A antibodies, and transglutaminase antibodies testing for celiac disease in children with Down syndrome. J Pediatr 2009;154:239-42 «PMID: 18822429»PubMed
 43. Aynaci FM, Orhan F, Celep F ym. Frequency of cardiovascular and gastrointestinal malformations, leukemia and hypothyroidism in children with Down syndrome in Trabzon, Turkey. Turk J Pediatr 1998;40:103-9 «PMID: 9673536»PubMed
 44. Aynaci FM, Erduran E, Mocan H ym. Cholelithiasis in infants with Down syndrome: report of two cases. Acta Paediatr 1995;84:711-2 «PMID: 7670266»PubMed
 45. Boëchat MC, Silva KS, Llerena JC Jr ym. Cholelithiasis and biliary sludge in Downs syndrome patients. Sao Paulo Med J 2007;125:329-32 «PMID: 18317602»PubMed
 46. Aughton DJ, Gibson P, Cacciarelli A. Cholelithiasis in infants with Down syndrome. Three cases and literature review. Clin Pediatr (Phila) 1992;31:650-2 «PMID: 1424392»PubMed
 47. Nelson SP, Chen EH, Syniar GM ym. Prevalence of symptoms of gastroesophageal reflux during childhood: a pediatric practice-based survey. Pediatric Practice Research Group. Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154:150-4 «PMID: 10665601»PubMed
 48. Zárate N, Mearin F, Hidalgo A ym. Prospective evaluation of esophageal motor dysfunction in Down's syndrome. Am J Gastroenterol 2001;96:1718-24 «PMID: 11419820»PubMed
 49. Goldberg-Stern H, Strawsburg RH, Patterson B ym. Seizure frequency and characteristics in children with Down syndrome. Brain Dev 2001;23:375-8 «PMID: 11578846»PubMed
 50. Smigielska-Kuzia J, Sobaniec W, Kulak W ym. Clinical and EEG features of epilepsy in children and adolescents in Down syndrome. J Child Neurol 2009;24:416-20 «PMID: 19339285»PubMed
 51. McDermott S, Moran R, Platt T ym. Prevalence of epilepsy in adults with mental retardation and related disabilities in primary care. Am J Ment Retard 2005;110:48-56 «PMID: 15568966»PubMed
 52. Menéndez M. Down syndrome, Alzheimer's disease and seizures. Brain Dev 2005;27:246-52 «PMID: 15862185»PubMed
 53. Silva ML, Cieuta C, Guerrini R ym. Early clinical and EEG features of infantile spasms in Down syndrome. Epilepsia 1996;37:977-82 «PMID: 8822696»PubMed
 54. Hasle H, Clemmensen IH, Mikkelsen M. Risks of leukaemia and solid tumours in individuals with Down's syndrome. Lancet 2000;355:165-9 «PMID: 10675114»PubMed
 55. Siegal M. Susceptibility of mongoloids to infection. Am J Hyg 1948;48:53
 56. Palmer S. Influence of vitamin A nutriture on the immune response: findings in children with Down's syndrome. Int J Vitam Nutr Res 1978;48:188-216 «PMID: 151083»PubMed
 57. Lockitch G, Puterman M, Godolphin W ym. Infection and immunity in Down syndrome: a trial of long-term low oral doses of zinc. J Pediatr 1989;114:781-7 «PMID: 2523965»PubMed
 58. Selikowitz M. Health problems and health checks in school-aged children with Down syndrome. J Paediatr Child Health 1992;28:383-6 «PMID: 1389451»PubMed
 59. Bloemers BL, van Furth AM, Weijerman ME ym. Down syndrome: a novel risk factor for respiratory syncytial virus bronchiolitis--a prospective birth-cohort study. Pediatrics 2007;120:e1076-81 «PMID: 17908728»PubMed
 60. Carlstedt K, Krekmanova L, Dahllöf G ym. Oral carriage of Candida species in children and adolescents with Down's syndrome. Int J Paediatr Dent 1996;6:95-100 «PMID: 8957847»PubMed
 61. Burgio GR, Ugazio AG. Immunity in Down's syndrome. Eur J Pediatr 1978;127:293-4 «PMID: 149663»PubMed
 62. Hawkes RA, Boughton CR, Schroeter DR ym. Hepatitis B infection in institutionalized Down's syndrome inmates: a longitudinal study with five hepatitis B virus markers. Clin Exp Immunol 1980;40:478-86 «PMID: 6448112»PubMed
 63. Hepatitis B in mental handicap hospitals. Lancet 1989;1:840-2 «PMID: 2564922»PubMed
 64. Pueschel SM, Bodenheimer HC Jr, Giesswein P ym. The prevalence of hepatitis B surface antigen and antibody in home-reared individuals with Down syndrome. Res Dev Disabil 1991;12:243-9 «PMID: 1838813»PubMed
 65. Eskola J, Keski-Oja J, Wilska M ym. Risk of hepatitis B in a ward for mentally retarded HBsAg carriers. Infection 1986;14:170-2 «PMID: 2944844»PubMed
 66. Nespoli L, Burgio GR, Ugazio AG ym. Immunological features of Down's syndrome: a review. J Intellect Disabil Res 1993;37 ( Pt 6):543-51 «PMID: 8124000»PubMed
 67. Cossarizza A, Ortolani C, Forti E ym. Age-related expansion of functionally inefficient cells with markers of natural killer activity in Down's syndrome. Blood 1991;77:1263-70 «PMID: 1825795»PubMed
 68. Murphy M, Insoft RM, Pike-Nobile L ym. A hypothesis to explain the immune defects in Down syndrome. Prog Clin Biol Res 1995;393:147-67 «PMID: 8545448»PubMed
 69. Noble RL, Warren RP. Analysis of blood cell populations, plasma zinc and natural killer cell activity in young children with Down's syndrome. J Ment Defic Res 1988;32 ( Pt 3):193-201 «PMID: 2971114»PubMed
 70. Licastro F, Chiricolo M, Mocchegiani E ym. Oral zinc supplementation in Down's syndrome subjects decreased infections and normalized some humoral and cellular immune parameters. J Intellect Disabil Res 1994;38 ( Pt 2):149-62 «PMID: 8193451»PubMed
 71. Sustrová M, Strbák V. Thyroid function and plasma immunoglobulins in subjects with Down's syndrome (DS) during ontogenesis and zinc therapy. J Endocrinol Invest 1994;17:385-90 «PMID: 7930384»PubMed
 72. Annerén G, Magnusson CG, Nordvall SL. Increase in serum concentrations of IgG2 and IgG4 by selenium supplementation in children with Down's syndrome. Arch Dis Child 1990;65:1353-5 «PMID: 2148668»PubMed
 73. Vajro P, Lettera P, Fontanella A ym. Vaccination against hepatitis B in preschool children with Down's syndrome. J Intellect Disabil Res 1992;36 ( Pt 1):77-81 «PMID: 1533557»PubMed
 74. Fonatsch C. The role of chromosome 21 in hematology and oncology. Genes Chromosomes Cancer 2010;49:497-508 «PMID: 20232485»PubMed
 75. Kivivuori SM, Rajantie J, Siimes MA. Peripheral blood cell counts in infants with Down's syndrome. Clin Genet 1996;49:15-9 «PMID: 8721566»PubMed
 76. Hasle H, Niemeyer CM, Chessells JM ym. A pediatric approach to the WHO classification of myelodysplastic and myeloproliferative diseases. Leukemia 2003;17:277-82 «PMID: 12592323»PubMed
 77. Zipursky A, Brown E, Christensen H ym. Leukemia and/or myeloproliferative syndrome in neonates with Down syndrome. Semin Perinatol 1997;21:97-101 «PMID: 9190039»PubMed
 78. Ulseth JO, Hestnes A, Stovner LJ ym. Dental caries and periodontitis in persons with Down syndrome. Spec Care Dentist 1991;11:71-3 «PMID: 1831297»PubMed
 79. Cichon P, Crawford L, Grimm WD. Early-onset periodontitis associated with Down's syndrome--clinical interventional study. Ann Periodontol 1998;3:370-80 «PMID: 9722720»PubMed
 80. Reuland-Bosma W, van Dijk J. Periodontal disease in Down's syndrome: a review. J Clin Periodontol 1986;13:64-73 «PMID: 2935562»PubMed
 81. Oliveira AC, Paiva SM, Campos MR ym. Factors associated with malocclusions in children and adolescents with Down syndrome. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008;133:489.e1-8 «PMID: 18405808»PubMed
 82. López-Pérez R, Borges-Yáñez SA, López-Morales P. Anterior open bite and speech disorders in children with Down syndrome. Angle Orthod 2008;78:221-7 «PMID: 18251613»PubMed
 83. Stewart RE, Margaret Woodhouse J, Trojanowska LD. In focus: the use of bifocal spectacles with children with Down's syndrome. Ophthalmic Physiol Opt 2005;25:514-22 «PMID: 16343127»PubMed
 84. Al-Bagdady M, Stewart RE, Watts P ym. Bifocals and Down's syndrome: correction or treatment? Ophthalmic Physiol Opt 2009;29:416-21 «PMID: 19470088»PubMed
 85. Lueder GT, Arthur B, Garibaldi D ym. Head tilt-dependent esotropia associated with trisomy 21. Ophthalmology 2004;111:596-9 «PMID: 15019342»PubMed
 86. Moncaster JA, Pineda R, Moir RD ym. Alzheimer's disease amyloid-beta links lens and brain pathology in Down syndrome. PLoS One 2010;5:e10659 «PMID: 20502642»PubMed
 87. Evenhuis HM, Theunissen M, Denkers I ym. Prevalence of visual and hearing impairment in a Dutch institutionalized population with intellectual disability. J Intellect Disabil Res 2001;45:457-64 «PMID: 11679051»PubMed
 88. van Splunder J, Stilma JS, Bernsen RM ym. Prevalence of visual impairment in adults with intellectual disabilities in the Netherlands: cross-sectional study. Eye (Lond) 2006;20:1004-10 «PMID: 16151486»PubMed
 89. Roizen NJ, Wolters C, Nicol T ym. Hearing loss in children with Down syndrome. J Pediatr 1993;123:S9-12 «PMID: 8320600»PubMed
 90. Brown PM, Lewis GT, Parker AJ ym. The skull base and nasopharynx in Down's syndrome in relation to hearing impairment. Clin Otolaryngol Allied Sci 1989;14:241-6 «PMID: 2525972»PubMed
 91. Squires N, Ollo C, Jordan R. Auditory brain stem responses in the mentally retarded: audiometric correlates. Ear Hear 1986;7:83-92 «PMID: 2938998»PubMed
 92. Maurizi M, Ottaviani F, Paludetti G ym. Audiological findings in Down's children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1985;9:227-32 «PMID: 2932404»PubMed
 93. Hassmann E, Skotnicka B, Midro AT ym. Distortion products otoacoustic emissions in diagnosis of hearing loss in Down syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1998;45:199-206 «PMID: 9865436»PubMed
 94. Balkany TJ, Mischke RE, Downs MP ym. Ossicular abnormalities in Down's syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg 1979;87:372-84 «PMID: 158733»PubMed
 95. Buchanan LH. Early onset of presbyacusis in Down syndrome. Scand Audiol 1990;19:103-10 «PMID: 2142538»PubMed
 96. Salmivalli A, Jauhiainen T, Kärjä J, Raivio M. Kuulontutkimus ja kuntoutus. Helsinki: Instrumentariumin julkaisu, 1984
 97. Launonen K. Eleistä sanoihin, viittomista kieleen: varhaisviittomisohjelman kehittäminen, kokeilu ja pitkäaikaisvaikutukset Downin syndrooma -lasten varhaiskuntoutuksessa. Helsinki: Kehitysvammaliitto, 1998
 98. Marcus CL, Keens TG, Bautista DB ym. Obstructive sleep apnea in children with Down syndrome. Pediatrics 1991;88:132-9 «PMID: 1829151»PubMed
 99. Jacobsen FS, Hansson G. Orthopaedic disorders in Down's syndrome. Current Orthopeadics 2000:14:215-22
 100. Galli M, Rigoldi C, Brunner R ym. Joint stiffness and gait pattern evaluation in children with Down syndrome. Gait Posture 2008;28:502-6 «PMID: 18455922»PubMed
 101. Bennet GC, Rang M, Roye DP ym. Dislocation of the hip in trisomy 21. J Bone Joint Surg Br 1982;64:289-94 «PMID: 6212586»PubMed
 102. Greene WB. Closed treatment of hip dislocation in Down syndrome. J Pediatr Orthop 1998;18:643-7 «PMID: 9746417»PubMed
 103. Shaw ED, Beals RK. The hip joint in Down's syndrome. A study of its structure and associated disease. Clin Orthop Relat Res 1992;278:101-7 «PMID: 1532929»PubMed
 104. Dugdale TW, Renshaw TS. Instability of the patellofemoral joint in Down syndrome. J Bone Joint Surg Am 1986;68:405-13 «PMID: 2936745»PubMed
 105. Mendez AA, Keret D, MacEwen GD. Treatment of patellofemoral instability in Down's syndrome. Clin Orthop Relat Res 1988;234:148-58 «PMID: 2970357»PubMed
 106. Hoikka V, Anttila S. Latuskajalka. Suomen Lääkäril 1998;53:1647
 107. Diamond LS, Lynne D, Sigman B. Orthopedic disorders in patients with Down's syndrome. Orthop Clin North Am 1981;12:57-71 «PMID: 6451852»PubMed
 108. Livingstone B, Hirst P. Orthopedic disorders in school children with Down's syndrome with special reference to the incidence of joint laxity. Clin Orthop Relat Res 1986;207:74-6 «PMID: 2941203»PubMed
 109. Cremers MJ, Bol E, de Roos F ym. Risk of sports activities in children with Down's syndrome and atlantoaxial instability. Lancet 1993;342:511-4 «PMID: 8102665»PubMed
 110. Cohen WI. Atlantoaxial instability. What's next? Arch Pediatr Adolesc Med 1998;152:119-22 «PMID: 9491035»PubMed
 111. Evans AL, McKinlay IA. Sexual maturation in girls with severe mental handicap. Child Care Health Dev 1988;14:59-69 «PMID: 2966014»PubMed
 112. Goldstein H. Menarche, menstruation, sexual relations and contraception of adolescent females with Down syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1988;27:343-9 «PMID: 2968286»PubMed
 113. Carr J, Hollins S. Menopause in women with learning disabilities. J Intellect Disabil Res 1995;39 ( Pt 2):137-9 «PMID: 7787383»PubMed
 114. Schupf N, Zigman W, Kapell D ym. Early menopause in women with Down's syndrome. J Intellect Disabil Res 1997;41 ( Pt 3):264-7 «PMID: 9219076»PubMed
 115. Cosgrave MP, Tyrrell J, McCarron M ym. Age at onset of dementia and age of menopause in women with Down's syndrome. J Intellect Disabil Res 1999;43 ( Pt 6):461-5 «PMID: 10622361»PubMed
 116. Huovinen KJ. Gynecological problems of mentally retarded women. A case-control study from southern Finland. Acta Obstet Gynecol Scand 1993;72:475-80 «PMID: 8394628»PubMed
 117. Shobha Rani A, Jyothi A, Reddy PP ym. Reproduction in Down's syndrome. Int J Gynaecol Obstet 1990;31:81-6 «PMID: 1968024»PubMed
 118. Elkins TE, McNeeley SG, Punch M ym. Reproductive health concerns in Down syndrome. A report of eight cases. J Reprod Med 1990;35:745-50 «PMID: 2142964»PubMed
 119. Pradhan M, Dalal A, Khan F ym. Fertility in men with Down syndrome: a case report. Fertil Steril 2006;86:1765.e1-3 «PMID: 17094988»PubMed
 120. Horan RF, Beitins IZ, Bode HH. LH-RH testing in men with Down's syndrome. Acta Endocrinol (Copenh) 1978;88:594-600 «PMID: 150188»PubMed
 121. Johannisson R, Gropp A, Winking H ym. Down's syndrome in the male. Reproductive pathology and meiotic studies. Hum Genet 1983;63:132-8 «PMID: 6220959»PubMed
 122. Smucker JD, Roth LM, Sutton GP ym. Trisomy 21 associated with ovarian dysgerminoma. Gynecol Oncol 1999;74:512-4 «PMID: 10479522»PubMed
 123. Gesmundo R, Bevilacqua A, Gandini R ym. [A case of ovarian dysgerminoma in Down's syndrome]. Minerva Ginecol 1988;40:277-80 «PMID: 2971897»PubMed
 124. Dieckmann KP, Rübe C, Henke RP. Association of Down's syndrome and testicular cancer. J Urol 1997;157:1701-4 «PMID: 9112509»PubMed
 125. Patja K, Pukkala E, Sund R ym. Cancer incidence of persons with Down syndrome in Finland: a population-based study. Int J Cancer 2006;118:1769-72 «PMID: 16231334»PubMed
 126. Teller JK, Russo C, DeBusk LM ym. Presence of soluble amyloid beta-peptide precedes amyloid plaque formation in Down's syndrome. Nat Med 1996;2:93-5 «PMID: 8564851»PubMed
 127. Leverenz JB, Raskind MA. Early amyloid deposition in the medial temporal lobe of young Down syndrome patients: a regional quantitative analysis. Exp Neurol 1998;150:296-304 «PMID: 9527899»PubMed
 128. Lai F, Williams RS. A prospective study of Alzheimer disease in Down syndrome. Arch Neurol 1989;46:849-53 «PMID: 2527024»PubMed
 129. van Gool WA, Evenhuis HM, van Duijn CM. A case-control study of apolipoprotein E genotypes in Alzheimer's disease associated with Down's syndrome. Dutch Study Group on Down's Syndrome and Ageing. Ann Neurol 1995;38:225-30 «PMID: 7654070»PubMed
 130. Deb S, Braganza J, Norton N ym. APOE epsilon 4 influences the manifestation of Alzheimer's disease in adults with Down's syndrome. Br J Psychiatry 2000;176:468-72 «PMID: 10912224»PubMed
 131. Oliver C, Crayton L, Holland A ym. A four year prospective study of age-related cognitive change in adults with Down's syndrome. Psychol Med 1998;28:1365-77 «PMID: 9854278»PubMed
 132. Thase ME, Tigner R, Smeltzer DJ ym. Age-related neuropsychological deficits in Down's syndrome. Biol Psychiatry 1984;19:571-85 «PMID: 6234031»PubMed
 133. Evenhuis HM. The natural history of dementia in Down's syndrome. Arch Neurol 1990;47:263-7 «PMID: 2138013»PubMed
 134. Dalton AJ, Crapper-McLachlan DR. Clinical expression of Alzheimer's disease in Down's syndrome. Psychiatr Clin North Am 1986;9:659-70 «PMID: 2949202»PubMed
 135. Prasher VP, Huxley A, Haque MS ym. A 24-week, double-blind, placebo-controlled trial of donepezil in patients with Down syndrome and Alzheimer's disease--pilot study. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17:270-8 «PMID: 11921156»PubMed
 136. Aman MG, Singh NN, Stewart AW ym. The aberrant behavior checklist: a behavior rating scale for the assessment of treatment effects. Am J Ment Defic 1985;89:485-91 «PMID: 3993694»PubMed
 137. Collacott RA, Cooper SA, McGrother C. Differential rates of psychiatric disorders in adults with Down's syndrome compared with other mentally handicapped adults. Br J Psychiatry 1992;161:671-4 «PMID: 1422617»PubMed
 138. Pary RJ, Loschen EL, Tomkowiak SB. Mood Disorders and Down Syndrome. Semin Clin Neuropsychiatry 1996;1:148-153 «PMID: 10320414»PubMed
 139. Lauren C. Obsessional slowness in Down syndrome: severe variant of OCD or separate disorder? Ment Health Asp Dev Disabil 2002:1:53-6
 140. Szymanski LS, Biederman J. Depression and anorexia nervosa of persons with Down syndrome. Am J Ment Defic 1984;89:246-51 «PMID: 6240201»PubMed
 141. Raitasuo S, Virtanen H, Raitasuo J. Anorexia nervosa, major depression, and obsessive-compulsive disorder in a Down's syndrome patient. Int J Eat Disord 1998;23:107-9 «PMID: 9429927»PubMed
 142. Khan S, Osinowo T, Pary RJ. Down syndrome and major depressive disorder: A review. Ment Health Asp Dev Disabil 2002;5:46-52
 143. Pary RJ, Desnoyers Hurley A. Down syndrome and autistic disorder. Ment Health Asp Dev Disabil 2002;5:64-5
 144. Green JM, Dennis J, Bennets LA. Attention disorder in a group of young Down's syndrome children. J Ment Defic Res 1989;33 ( Pt 2):105-22 «PMID: 2524594»PubMed
 145. Aman MG, Crismon ML, Frances A, King BH, Rojahn J. Treatment of Psychiatric and Behavioral Problems in Individuals with Mental Retardation. Expert Consensus Guidelines, LLC, 2004
 146. Capone G, Goyal P, Ares W ym. Neurobehavioral disorders in children, adolescents, and young adults with Down syndrome. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2006;142C:158-72 «PMID: 16838318»PubMed
 147. Cathey SS, Holden KR. Chromosomal syndromes and developmental delay. Kirjassa: Shevell M (toim.) Neurodvelopmental Disabilities: Clinical and scientific foundations. Mac Keith Press for the International Child Neurology Association, 2009
 148. Koivikko M, Sipari S. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. Vajaaliikkeisten Kunto ry, Tampere: BestPress, 2006
 149. Allison DB, Gomez JE, Heshka S ym. Decreased resting metabolic rate among persons with Down Syndrome. Int J Obes Relat Metab Disord 1995;19:858-61 «PMID: 8963352»PubMed
 150. Ammann J, Schärli A. Congenital duodenal membrane as cause for hiatus hernia, stricture of the oesophagus, and stricture carcinoma in an adult with Down's syndrome. Prog Pediatr Surg 1977;10:33-4 «PMID: 141055»PubMed
 151. Annerén G, Gustavson KH, Sara VR ym. Growth retardation in Down syndrome in relation to insulin-like growth factors and growth hormone. Am J Med Genet Suppl 1990;7:59-62 «PMID: 1963538»PubMed
 152. Annerén G, Magnusson CG, Lilja G ym. Abnormal serum IgG subclass pattern in children with Down's syndrome. Arch Dis Child 1992;67:628-31 «PMID: 1534650»PubMed
 153. Annerén G, Tuvemo T, Carlsson-Skwirut C ym. Growth hormone treatment in young children with Down's syndrome: effects on growth and psychomotor development. Arch Dis Child 1999;80:334-8 «PMID: 10086938»PubMed
 154. Baeteman MA, Mattei MG, Baret A ym. Immunoreactive copper-zinc superoxide-dismutase (SOD-1) in mosaic trisomy 21 and normal subjects. Acta Paediatr Scand 1984;73:341-4 «PMID: 6234750»PubMed
 155. Barroeta O, Nungaray L, López-Osuna M ym. Defective monocyte chemotaxis in children with Down's syndrome. Pediatr Res 1983;17:292-5 «PMID: 6222283»PubMed
 156. Benda CE, Strassman GS. The thymus in mongolism. J Ment Defic Res 1965;9:109-17 «PMID: 14323169»PubMed
 157. Blehaut H, Mircher C, Ravel A ym. Effect of leucovorin (folinic acid) on the developmental quotient of children with Down's syndrome (trisomy 21) and influence of thyroid status. PLoS One 2010;5:e8394 «PMID: 20084109»PubMed
 158. Bogsten H, Hanssen O, Fidler HW. Synundersökning av vuxna personer med utvecklingsstörning. FoU-rapport 99-02. ISSN 1402-3059
 159. Burgio GR, Ugazio AG, Nespoli L ym. Derangements of immunoglobulin levels, phytohemagglutinin responsiveness and T and B cell markers in Down's syndrome at different ages. Eur J Immunol 1975;5:600-3 «PMID: 11993318»PubMed
 160. Burt DB, Loveland KA, Chen YW ym. Aging in adults with Down syndrome: report from a longitudinal study. Am J Ment Retard 1995;100:262-70 «PMID: 8554773»PubMed
 161. Caniano DA, Teitelbaum DH, Qualman SJ. Management of Hirschsprung's disease in children with trisomy 21. Am J Surg 1990;159:402-4 «PMID: 2138433»PubMed
 162. Capone GT, Goyal P, Grados M ym. Risperidone use in children with Down syndrome, severe intellectual disability, and comorbid autistic spectrum disorders: a naturalistic study. J Dev Behav Pediatr 2008;29:106-16 «PMID: 18349709»PubMed
 163. Carlsson A, Axelsson I, Borulf S ym. Prevalence of IgA-antigliadin antibodies and IgA-antiendomysium antibodies related to celiac disease in children with Down syndrome. Pediatrics 1998;101:272-5 «PMID: 9445503»PubMed
 164. Carlstedt K, Dahllöf G, Nilsson B ym. Effect of palatal plate therapy in children with Down syndrome. A 1-year study. Acta Odontol Scand 1996;54:122-5 «PMID: 8739145»PubMed
 165. Carlstedt K, Henningsson G, McAllister A ym. Long-term effects of palatal plate therapy on oral motor function in children with Down syndrome evaluated by video registration. Acta Odontol Scand 2001;59:63-8 «PMID: 11370751»PubMed
 166. Carnicer J, Farré C, Varea V ym. Prevalence of coeliac disease in Down's syndrome. Eur J Gastroenterol Hepatol 2001;13:263-7 «PMID: 11293446»PubMed
 167. Castells S, Torrado C, Bastian W ym. Growth hormone deficiency in Down's syndrome children. J Intellect Disabil Res 1992;36 ( Pt 1):29-43 «PMID: 1533556»PubMed
 168. Castro M, Crinò A, Papadatou B ym. Down's syndrome and celiac disease: the prevalence of high IgA-antigliadin antibodies and HLA-DR and DQ antigens in trisomy 21. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1993;16:265-8 «PMID: 8492253»PubMed
 169. Catalano RA. Down syndrome. Surv Ophthalmol 1990;34:385-98 «PMID: 2139246»PubMed
 170. Cheng RH, Leung WK, Corbet EF. Non-surgical periodontal therapy with adjunctive chlorhexidine use in adults with down syndrome: a prospective case series. J Periodontol 2008;79:379-85 «PMID: 18251655»PubMed
 171. Clapp S, Perry BL, Farooki ZQ ym. Down's syndrome, complete atrioventricular canal, and pulmonary vascular obstructive disease. J Thorac Cardiovasc Surg 1990;100:115-21 «PMID: 2142250»PubMed
 172. Clementi M, Calzolari E, Turolla L ym. Neonatal growth patterns in a population of consecutively born Down syndrome children. Am J Med Genet Suppl 1990;7:71-4 «PMID: 2149978»PubMed
 173. Cossarizza A, Monti D, Montagnani G ym. Precocious aging of the immune system in Down syndrome: alteration of B lymphocytes, T-lymphocyte subsets, and cells with natural killer markers. Am J Med Genet Suppl 1990;7:213-8 «PMID: 2149950»PubMed
 174. Das JP, Divis B, Alexander J ym. Cognitive decline due to aging among persons with Down syndrome. Res Dev Disabil 1995;16:461-78 «PMID: 8584766»PubMed
 175. Daum R. [Delayed diagnosis of congenital membranous stenosis of the duodenum (author's transl)]. Klin Padiatr 1975;187:81-3 «PMID: 123607»PubMed
 176. Devenny DA, Silverman WP, Hill AL ym. Normal ageing in adults with Down's syndrome: a longitudinal study. J Intellect Disabil Res 1996;40 ( Pt 3):208-21 «PMID: 8809662»PubMed
 177. Dodd KJ, Shields N. A systematic review of the outcomes of cardiovascular exercise programs for people with Down syndrome. Arch Phys Med Rehabil 2005;86:2051-8 «PMID: 16213253»PubMed
 178. Doyle SJ, Bullock J, Gray C ym. Emmetropisation, axial length, and corneal topography in teenagers with Down's syndrome. Br J Ophthalmol 1998;82:793-6 «PMID: 9924374»PubMed
 179. Eisermann MM, DeLaRaillère A, Dellatolas G ym. Infantile spasms in Down syndrome--effects of delayed anticonvulsive treatment. Epilepsy Res 2003;55:21-7 «PMID: 12948613»PubMed
 180. Ellis JM, Tan HK, Gilbert RE ym. Supplementation with antioxidants and folinic acid for children with Down's syndrome: randomised controlled trial. BMJ 2008;336:594-7 «PMID: 18296460»PubMed
 181. Evenhuis HM. Evaluation of a screening instrument for dementia in ageing mentally retarded persons. J Intellect Disabil Res 1992;36 ( Pt 4):337-47 «PMID: 1525439»PubMed
 182. Failla P, Ruberto C, Pagano MC ym. Celiac disease in Down's syndrome with HLA serological and molecular studies. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1996;23:303-6 «PMID: 8890082»PubMed
 183. Fernhall B, Pitetti KH, Rimmer JH ym. Cardiorespiratory capacity of individuals with mental retardation including Down syndrome. Med Sci Sports Exerc 1996;28:366-71 «PMID: 8776225»PubMed
 184. Fitzgerald DA, Paul A, Richmond C. Severity of obstructive apnoea in children with Down syndrome who snore. Arch Dis Child 2007;92:423-5 «PMID: 17449523»PubMed
 185. Fort P, Lifshitz F, Bellisario R ym. Abnormalities of thyroid function in infants with Down syndrome. J Pediatr 1984;104:545-9 «PMID: 6231357»PubMed
 186. Franceschi M, Comola M, Piattoni F ym. Prevalence of dementia in adult patients with trisomy 21. Am J Med Genet Suppl 1990;7:306-8 «PMID: 2149966»PubMed
 187. Frantz JM, Insler MS, Hagenah M ym. Penetrating keratoplasty for keratoconus in Down's syndrome. Am J Ophthalmol 1990;109:143-7 «PMID: 2137291»PubMed
 188. Freeman SB, Taft LF, Dooley KJ ym. Population-based study of congenital heart defects in Down syndrome. Am J Med Genet 1998;80:213-7 «PMID: 9843040»PubMed
 189. Frid C, Björkhem G, Jonzon A ym. Long-term survival in children with atrioventricular septal defect and common atrioventricular valvar orifice in Sweden. Cardiol Young 2004;14:24-31 «PMID: 15237667»PubMed
 190. Friedman DL, Kastner T, Pond WS ym. Thyroid dysfunction in individuals with Down syndrome. Arch Intern Med 1989;149:1990-3 «PMID: 2528336»PubMed
 191. Gardiner PA. Visual defects in cases of Down's syndrome and in other mentally handicapped children. Br J Ophthalmol 1967;51:469-74 «PMID: 4226447»PubMed
 192. Geggel RL, O'Brien JE, Feingold M. Development of valve dysfunction in adolescents and young adults with Down syndrome and no known congenital heart disease. J Pediatr 1993;122:821-3 «PMID: 8496770»PubMed
 193. Ghaffar S, Lemler MS, Fixler DE ym. Trisomy 21 and congenital heart disease: effect of timing of initial echocardiogram. Clin Pediatr (Phila) 2005;44:39-42 «PMID: 15678229»PubMed
 194. Goldhaber SZ, Brown WD, Sutton MG. High frequency of mitral valve prolapse and aortic regurgitation among asymptomatic adults with Down's syndrome. JAMA 1987;258:1793-5 «PMID: 2957521»PubMed
 195. Goldhaber SZ, Rubin IL, Brown W ym. Valvular heart disease (aortic regurgitation and mitral valve prolapse) among institutionalized adults with Down's syndrome. Am J Cardiol 1986;57:278-81 «PMID: 2936232»PubMed
 196. Grech V, Gatt M. Syndromes and malformations associated with congenital heart disease in a population-based study. Int J Cardiol 1999;68:151-6 «PMID: 10189002»PubMed
 197. Hamada T, Kuroda M, Miyakoshi M ym. [Echocardiographic study in adult patients with Down's syndrome]. Rinsho Byori 1993;41:807-12 «PMID: 8361052»PubMed
 198. Hansson T, Annerén G, Sjöberg O ym. Celiac disease in relation to immunologic serum markers, trace elements, and HLA-DR and DQ antigens in Swedish children with Down syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;29:286-92 «PMID: 10467993»PubMed
 199. Harris SR. Effects of neurodevelopmental therapy on motor performance of infants with Down's syndrome. Dev Med Child Neurol 1981;23:477-83 «PMID: 6456165»PubMed
 200. Haugen OH, Høvding G, Lundström I. Refractive development in children with Down's syndrome: a population based, longitudinal study. Br J Ophthalmol 2001;85:714-9 «PMID: 11371494»PubMed
 201. Hestnes A, Sand T, Fostad K. Ocular findings in Down's syndrome. J Ment Defic Res 1991;35 ( Pt 3):194-203 «PMID: 1833550»PubMed
 202. Hof PR, Bouras C, Perl DP ym. Age-related distribution of neuropathologic changes in the cerebral cortex of patients with Down's syndrome. Quantitative regional analysis and comparison with Alzheimer's disease. Arch Neurol 1995;52:379-91 «PMID: 7710374»PubMed
 203. Hohoff A, Ehmer U. Short-term and long-term results after early treatment with the Castillo Morales stimulating plate. A longitudinal study. J Orofac Orthop 1999;60:2-12 «PMID: 10028784»PubMed
 204. Hon J, Huppert FA, Holland AJ ym. Neuropsychological assessment of older adults with Down's syndrome: an epidemiological study using the Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG). Br J Clin Psychol 1999;38 ( Pt 2):155-65 «PMID: 10389597»PubMed
 205. Hyman BT, West HL, Rebeck GW ym. Neuropathological changes in Down's syndrome hippocampal formation. Effect of age and apolipoprotein E genotype. Arch Neurol 1995;52:373-8 «PMID: 7710373»PubMed
 206. Iellamo F, Galante A, Legramante JM ym. Altered autonomic cardiac regulation in individuals with Down syndrome. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005;289:H2387-91 «PMID: 16024564»PubMed
 207. Ivarsson SA, Ericsson UB, Gustafsson J ym. The impact of thyroid autoimmunity in children and adolescents with Down syndrome. Acta Paediatr 1997;86:1065-7 «PMID: 9350885»PubMed
 208. Jacobs IN, Gray RF, Todd NW. Upper airway obstruction in children with Down syndrome. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1996;122:945-50 «PMID: 8797558»PubMed
 209. Jacobs PF, Burdash NM, Manos JP ym. Immunologic parameters in Down's syndrome. Ann Clin Lab Sci 1978;8:17-22 «PMID: 146453»PubMed
 210. Jaeger EA. Ocular findings in Down's syndrome. Trans Am Ophthalmol Soc 1980;78:808-45 «PMID: 6455003»PubMed
 211. Jansson U, Johansson C. Down syndrome and celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995;21:443-5 «PMID: 8583297»PubMed
 212. Karlsson B, Gustafsson J, Hedov G ym. Thyroid dysfunction in Down's syndrome: relation to age and thyroid autoimmunity. Arch Dis Child 1998;79:242-5 «PMID: 9875020»PubMed
 213. Karol LA, Sheffield EG, Crawford K ym. Reproducibility in the measurement of atlanto-occipital instability in children with Down syndrome. Spine (Phila Pa 1976) 1996;21:2463-7; discussion 2468 «PMID: 8923632»PubMed
 214. Kesslak JP, Nagata SF, Lott I ym. Magnetic resonance imaging analysis of age-related changes in the brains of individuals with Down's syndrome. Neurology 1994;44:1039-45 «PMID: 8208396»PubMed
 215. Kishnani PS, Sullivan JA, Walter BK ym. Cholinergic therapy for Down's syndrome. Lancet 1999;353:1064-5 «PMID: 10199357»PubMed
 216. Küchle M, Naumann GO. [Penetrating keratoplasty for keratoconus in trisomy 21]. Klin Monbl Augenheilkd 1992;200:228-30 «PMID: 1533698»PubMed
 217. Lai F, Kammann E, Rebeck GW ym. APOE genotype and gender effects on Alzheimer disease in 100 adults with Down syndrome. Neurology 1999;53:331-6 «PMID: 10430422»PubMed
 218. La Mantia I, Grillo C, Mattina T ym. Prophylaxis with the novel immunomodulator pidotimod reduces the frequency and severity of upper respiratory tract infections in children with Down's syndrome. J Chemother 1999;11:126-30 «PMID: 10326743»PubMed
 219. Lange R, Guenther T, Busch R ym. The presence of Down syndrome is not a risk factor in complete atrioventricular septal defect repair. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;134:304-10 «PMID: 17662766»PubMed
 220. Lefaivre JF, Cohen SR, Burstein FD ym. Down syndrome: identification and surgical management of obstructive sleep apnea. Plast Reconstr Surg 1997;99:629-37 «PMID: 9047180»PubMed
 221. LeMay M, Alvarez N. The relationship between enlargement of the temporal horns of the lateral ventricles and dementia in aging patients with Down syndrome. Neuroradiology 1990;32:104-7 «PMID: 2144615»PubMed
 222. Levanon A, Tarasiuk A, Tal A. Sleep characteristics in children with Down syndrome. J Pediatr 1999;134:755-60 «PMID: 10356146»PubMed
 223. Levin S, Schlesinger M, Handzel Z ym. Thymic deficiency in Down's syndrome. Pediatrics 1979;63:80-7 «PMID: 155804»PubMed
 224. Licastro F, Melotti C, Parente R ym. Derangement of non-specific immunity in Down syndrome subjects: low leukocyte chemiluminescence activity after phagocytic activation. Am J Med Genet Suppl 1990;7:242-6 «PMID: 2149956»PubMed
 225. Lindstedt E. Accommodation in the visually impaired child. Kirjassa: Woo G (toim.) Low Vision: Principles and Applications. Springer-Verlag 1982:425-35
 226. Lindstedt E. Failing accommodation in cases of Down’s syndrome. Ophthalmic Paediatr Genet 1983;3:191
 227. Llerena JC Jr, Boy R, Barbosa Neto J ym. Abdominal ultrasound scan in Down syndrome patients: high frequency of nonsymptomatic biliary tract disease. Am J Med Genet 1993;46:612 «PMID: 8322833»PubMed
 228. Lobo Ede H, Khan M, Tew J. Community study of hypothyroidism in Down's syndrome. Br Med J 1980;280:1253 «PMID: 6446346»PubMed
 229. Loh RK, Harth SC, Thong YH ym. Immunoglobulin G subclass deficiency and predisposition to infection in Down's syndrome. Pediatr Infect Dis J 1990;9:547-51 «PMID: 2146585»PubMed
 230. Lott IT, Osann K, Doran E ym. Down syndrome and Alzheimer disease: response to donepezil. Arch Neurol 2002;59:1133-6 «PMID: 12117361»PubMed
 231. Luke A, Roizen NJ, Sutton M ym. Energy expenditure in children with Down syndrome: correcting metabolic rate for movement. J Pediatr 1994;125:829-38 «PMID: 7965444»PubMed
 232. Mackey J, Treem WR, Worley G ym. Frequency of celiac disease in individuals with Down syndrome in the United States. Clin Pediatr (Phila) 2001;40:249-52 «PMID: 11388673»PubMed
 233. Matsukawa Y, Inomata Y, Yamamoto E ym. [Clinical features of delayed diagnosis in congenital duodenal obstruction]. Nippon Geka Hokan 1991;60:80-5 «PMID: 1840237»PubMed
 234. Mehta PD, Dalton AJ, Mehta SP ym. Immunoglobulin G subclasses in older persons with Down syndrome. J Neurol Sci 1993;117:186-91 «PMID: 8410055»PubMed
 235. Michielon G, Marino B, Oricchio G ym. Impact of DEL22q11, trisomy 21, and other genetic syndromes on surgical outcome of conotruncal heart defects. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138:565-570.e2 «PMID: 19698836»PubMed
 236. Moore SW, Johnson AG. Hirschsprung's disease: genetic and functional associations of Down's and Waardenburg syndromes. Semin Pediatr Surg 1998;7:156-61 «PMID: 9718653»PubMed
 237. Murdoch JC, Rodger JC, Rao SS ym. Down's syndrome: an atheroma-free model? Br Med J 1977;2:226-8 «PMID: 141966»PubMed
 238. Narchi H. Neonatal ECG screening for congenital heart disease in Down syndrome. Ann Trop Paediatr 1999;19:51-4 «PMID: 10605520»PubMed
 239. Novo E, García MI, Lavergne J. Nonspecific immunity in Down syndrome: a study of chemotaxis, phagocytosis, oxidative metabolism, and cell surface marker expression of polymorphonuclear cells. Am J Med Genet 1993;46:384-91 «PMID: 7689298»PubMed
 240. Nurmi T, Leinonen M, Häivä VM ym. Antibody response to pneumococcal vaccine in patients with trisomy-21 (Down's syndrome). Clin Exp Immunol 1982;48:485-90 «PMID: 6213331»PubMed
 241. Nuutinen M, Koivu M, Rantakallio P. Long-term outcome for children with congenital heart defects. A study from 1 year birth cohort born in 1966 in northern Finland. Arctic Med Res 1989;48:175-84 «PMID: 2590316»PubMed
 242. Parfenchuck TA, Bertrand SL, Powers MJ ym. Posterior occipitoatlantal hypermobility in Down syndrome: an analysis of 199 patients. J Pediatr Orthop 1994;14:304-8 «PMID: 8006159»PubMed
 243. Park E, Alberti J, Mehta P ym. Partial impairment of immune functions in peripheral blood leukocytes from aged men with Down's syndrome. Clin Immunol 2000;95:62-9 «PMID: 10794433»PubMed
 244. Park SC, Mathews RA, Zuberbuhler JR ym. Down syndrome with congenital heart malformation. Am J Dis Child 1977;131:29-33 «PMID: 138359»PubMed
 245. Patja K. Life expectancy and mortality in intellectual disability. Kehitysvammaliitto 81/2001, väitöskirja
 246. Patel A, Rees SD, Kelly MA ym. Association of variants within APOE, SORL1, RUNX1, BACE1 and ALDH18A1 with dementia in Alzheimer's disease in subjects with Down syndrome. Neurosci Lett 2011;487:144-8 «PMID: 20946940»PubMed
 247. Philip R, Berger AC, McManus NH ym. Abnormalities of the in vitro cellular and humoral responses to tetanus and influenza antigens with concomitant numerical alterations in lymphocyte subsets in Down syndrome (trisomy 21). J Immunol 1986;136:1661-7 «PMID: 2419411»PubMed
 248. Pitetti KH, Climstein M, Campbell KD ym. The cardiovascular capacities of adults with Down syndrome: a comparative study. Med Sci Sports Exerc 1992;24:13-9 «PMID: 1532223»PubMed
 249. Powers B, Miller MD, Kramer RS ym. Traumatic anterior atlanto-occipital dislocation. Neurosurgery 1979;4:12-7 «PMID: 450210»PubMed
 250. Prasher VP, Chowdhury TA, Rowe BR ym. ApoE genotype and Alzheimer's disease in adults with Down syndrome: meta-analysis. Am J Ment Retard 1997;102:103-10 «PMID: 9327086»PubMed
 251. Prasher VP, Chung MC. Causes of age-related decline in adaptive behavior of adults with Down syndrome: differential diagnoses of dementia. Am J Ment Retard 1996;101:175-83 «PMID: 8883671»PubMed
 252. Prasher VP, Sajith SG, Rees SD ym. Significant effect of APOE epsilon 4 genotype on the risk of dementia in Alzheimer's disease and mortality in persons with Down syndrome. Int J Geriatr Psychiatry 2008;23:1134-40 «PMID: 18464295»PubMed
 253. Pueschel SM, Craig WY, Haddow JE. Lipids and lipoproteins in persons with Down's syndrome. J Intellect Disabil Res 1992;36 ( Pt 4):365-9 «PMID: 1388078»PubMed
 254. Pueschel SM, Romano C, Failla P ym. A prevalence study of celiac disease in persons with Down syndrome residing in the United States of America. Acta Paediatr 1999;88:953-6 «PMID: 10519335»PubMed
 255. Quinn FM, Surana R, Puri P. The influence of trisomy 21 on outcome in children with Hirschsprung's disease. J Pediatr Surg 1994;29:781-3 «PMID: 8078020»PubMed
 256. Recalde AL, Landing BH, Lipsey AI. Increased cardiac muscle fiber size and reduced cell number in Down syndrome: heart muscle cell number in Down syndrome. Pediatr Pathol 1986;6:47-53 «PMID: 2950384»PubMed
 257. Rokkanen P, Tervo T, Avikainen V. Ortopedia. Käytännön ortopediaa. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy. 1990:445-7
 258. Root AW. Growth hormone and prolactin in the fetus. Prog Clin Biol Res 1976;10:107-26 «PMID: 1030789»PubMed
 259. Rosenberg HC, Jung JH, Soltan HC ym. Cardiac screening of children with Down's syndrome. Can J Cardiol 1994;10:675-7 «PMID: 8044724»PubMed
 260. Rubello D, Pozzan GB, Casara D ym. Natural course of subclinical hypothyroidism in Down's syndrome: prospective study results and therapeutic considerations. J Endocrinol Invest 1995;18:35-40 «PMID: 7759782»PubMed
 261. Rubinsztein DC, Hon J, Stevens F ym. Apo E genotypes and risk of dementia in Down syndrome. Am J Med Genet 1999;88:344-7 «PMID: 10402500»PubMed
 262. Ryöppy S. Lastenortopedia. Helsinki: Duodecim Oy. 1997:21-4
 263. Schapiro MB, Haxby JV, Grady CL. Nature of mental retardation and dementia in Down syndrome: study with PET, CT, and neuropsychology. Neurobiol Aging 1992;13:723-34 «PMID: 1491738»PubMed
 264. Schupf N, Kapell D, Nightingale B ym. Earlier onset of Alzheimer's disease in men with Down syndrome. Neurology 1998;50:991-5 «PMID: 9566384»PubMed
 265. Sekijima Y, Ikeda S, Tokuda T ym. Prevalence of dementia of Alzheimer type and apolipoprotein E phenotypes in aged patients with Down's syndrome. Eur Neurol 1998;39:234-7 «PMID: 9635475»PubMed
 266. Selikowitz M. A five-year longitudinal study of thyroid function in children with Down syndrome. Dev Med Child Neurol 1993;35:396-401 «PMID: 8495820»PubMed
 267. Shepperdson B. Growing up with Down’s Syndrome. Cassell Educational 1988
 268. Shott SR, Amin R, Chini B ym. Obstructive sleep apnea: Should all children with Down syndrome be tested? Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2006;132:432-6 «PMID: 16618913»PubMed
 269. Similä S, Kokkonen J. Coexistence of celiac disease and Down syndrome. Am J Ment Retard 1990;95:120-2 «PMID: 2143658»PubMed
 270. Smith GV, Teele RL. Delayed diagnosis of duodenal obstruction in Down syndrome. AJR Am J Roentgenol 1980;134:937-40 «PMID: 6445157»PubMed
 271. Stabholz A, Shapira J, Shur D ym. Local application of sustained-release delivery system of chlorhexidine in Down's syndrome population. Clin Prev Dent 1991;13:9-14 «PMID: 1839722»PubMed
 272. Stebbens VA, Dennis J, Samuels MP ym. Sleep related upper airway obstruction in a cohort with Down's syndrome. Arch Dis Child 1991;66:1333-8 «PMID: 1836718»PubMed
 273. Stoll C, Alembik Y, Dott B ym. Study of Down syndrome in 238,942 consecutive births. Ann Genet 1998;41:44-51 «PMID: 9599651»PubMed
 274. Teitelbaum AP, Pochapski MT, Jansen JL ym. Evaluation of the mechanical and chemical control of dental biofilm in patients with Down syndrome. Community Dent Oral Epidemiol 2009;37:463-7 «PMID: 19681983»PubMed
 275. Thase ME. Longevity and mortality in Down's syndrome. J Ment Defic Res 1982;26:177-92 «PMID: 6217345»PubMed
 276. Toledo C, Alembik Y, Aguirre Jaime A ym. Growth curves of children with Down syndrome. Ann Genet 1999;42:81-90 «PMID: 10434121»PubMed
 277. Torfs CP, Christianson RE. Anomalies in Down syndrome individuals in a large population-based registry. Am J Med Genet 1998;77:431-8 «PMID: 9632176»PubMed
 278. Torrado C, Bastian W, Wisniewski KE ym. Treatment of children with Down syndrome and growth retardation with recombinant human growth hormone. J Pediatr 1991;119:478-83 «PMID: 1831841»PubMed
 279. Toscano E, Trivellini V, Andria G. Cholelithiasis in Down's syndrome. Arch Dis Child 2001;85:242-3 «PMID: 11517110»PubMed
 280. Tredwell SJ, Newman DE, Lockitch G. Instability of the upper cervical spine in Down syndrome. J Pediatr Orthop 1990;10:602-6 «PMID: 2144298»PubMed
 281. Tsiaras WG, Pueschel S, Keller C ym. Amblyopia and visual acuity in children with Down's syndrome. Br J Ophthalmol 1999;83:1112-4 «PMID: 10502568»PubMed
 282. Ugazio AG, Maccario R, Notarangelo LD ym. Immunology of Down syndrome: a review. Am J Med Genet Suppl 1990;7:204-12 «PMID: 2149949»PubMed
 283. Ulrich DA, Ulrich BD, Angulo-Kinzler RM ym. Treadmill training of infants with Down syndrome: evidence-based developmental outcomes. Pediatrics 2001;108:E84 «PMID: 11694668»PubMed
 284. Uyanik M, Bumin G, Kayihan H. Comparison of different therapy approaches in children with Down syndrome. Pediatr Int 2003;45:68-73 «PMID: 12654073»PubMed
 285. Van Damme P, Vranckx R, Meheus A. Immunogenicity of a recombinant DNA hepatitis B vaccine in institutionalized patients with Down's syndrome. Vaccine 1990;8 Suppl:S53-5; discussion S60-2 «PMID: 2139285»PubMed
 286. van Schrojenstein Lantman-de Valk HM, Haveman MJ, Crebolder HF. Comorbidity in people with Down's syndrome: a criteria-based analysis. J Intellect Disabil Res 1996;40 ( Pt 5):385-99 «PMID: 8906527»PubMed
 287. Warburg M, Rattleff J. Treatable visual impairment. A study of 778 consecutive patients with mental handicap placed in sheltered work-shops. Ment Retard Medic Care 1992;350-6
 288. Warburg M. Visual impairment among people with developmental delay. J Intellect Disabil Res 1994;38 ( Pt 4):423-32 «PMID: 7949793»PubMed
 289. Wegiel J, Wisniewski HM, Dziewiatkowski J ym. Differential susceptibility to neurofibrillary pathology among patients with Down syndrome. Dementia 1996;7:135-41 «PMID: 8740627»PubMed
 290. Wells GL, Barker SE, Finley SC ym. Congenital heart disease in infants with Down's syndrome. South Med J 1994;87:724-7 «PMID: 8023205»PubMed
 291. Whittingham S, Sharma DL. Levamisole: lack of immunopotentiation in a controlled trial. Med J Aust 1978;1:569-70 «PMID: 150487»PubMed
 292. Vik T, Borthne K, Johansen OJ. [Children and adolescents with Down syndrome in Sør-Trøndelag 1978-97]. Tidsskr Nor Laegeforen 1999;119:3743-6 «PMID: 10574051»PubMed
 293. Wisniewski HM, Wegiel J, Popovitch ER. Age-associated development of diffuse and thioflavine-S-positive plaques in Down syndrome. Dev Brain Dysfunct 1994:7:330-9
 294. Wisniewski KE, Wisniewski HM, Wen GY. Occurrence of neuropathological changes and dementia of Alzheimer's disease in Down's syndrome. Ann Neurol 1985;17:278-82 «PMID: 3158266»PubMed
 295. Woodhouse JM, Cregg M, Gunter HL ym. The effect of age, size of target, and cognitive factors on accommodative responses of children with Down syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:2479-85 «PMID: 10937557»PubMed
 296. Woodhouse JM, Pakeman VH, Cregg M ym. Refractive errors in young children with Down syndrome. Optom Vis Sci 1997;74:844-51 «PMID: 9383798»PubMed
 297. Woodhouse JM, Pakeman VH, Saunders KJ ym. Visual acuity and accommodation in infants and young children with Down's syndrome. J Intellect Disabil Res 1996;40 ( Pt 1):49-55 «PMID: 8930057»PubMed
 298. Wu J, Looper J, Ulrich BD ym. Exploring effects of different treadmill interventions on walking onset and gait patterns in infants with Down syndrome. Dev Med Child Neurol 2007;49:839-45 «PMID: 17979862»PubMed
 299. Völker-Dieben HJ, Odenthal MT, D'Amaro J ym. Surgical treatment of corneal pathology in patients with Down's syndrome. J Intellect Disabil Res 1993;37 ( Pt 2):169-75 «PMID: 8481615»PubMed
 300. Yang Q, Rasmussen SA, Friedman JM. Mortality associated with Down's syndrome in the USA from 1983 to 1997: a population-based study. Lancet 2002;359:1019-25 «PMID: 11937181»PubMed
 301. Ylä-Herttuala S, Luoma J, Nikkari T ym. Down's syndrome and atherosclerosis. Atherosclerosis 1989;76:269-72 «PMID: 2525042»PubMed
 302. Zigman WB, Schupf N, Sersen E ym. Prevalence of dementia in adults with and without Down syndrome. Am J Ment Retard 1996;100:403-12 «PMID: 8718994»PubMed
 303. Zori RT, Schatz DA, Ostrer H ym. Relationship of autoimmunity to thyroid dysfunction in children and adults with Down syndrome. Am J Med Genet Suppl 1990;7:238-41 «PMID: 2149955»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko